Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

2 Dy. Ex. Engg. Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer P.W. Division, Miraj महारा शासन, काय कार अभयंता, साव जनक बाधंकाम वभाग, मरज कला भाग ांतं , ऑफस समोर, मरज.416 410 E-Mail :- miraj.ee@mahapwd.com Phone No. (0233)2222665 जा.ंं.साबांवमं /लेखाे /नवदा/ 2170 /2019 दनांकं :- 18.02.2019 ई नवदा सूचना . 82 सन 2018-19 कायकार अभयंता, सावजनक बांधकाम वभाग, मरज महारा शासनाया साव जनक बांधकाम खा!याकड े सांगल िज&हयातील यो)य !या वगा तील न*दणीकृत मजरु सहकार सोसायट खाल ल कामांक/रता "बी-1" नम0ुयातील नवदा ई नवदा णाल$दारे (ऑनलाईन) नवदा मागवत आहेत. नवदा कागदप( शासना*या संकेत+थळावर https://mahatenders.gov.in येथून डाऊनलोड कर1यात यावी. तसेच नवदा ि+वकार1याचा अथवा नाकार1याचा अ5धकार कायकार अभयंता, सा.बा.ं वभाग, मरज यांनी राखून ठेवला आहे. अट असलेल नवदा ि+वकारल जाणार नाह. अ.. कामाच ेनांव अंदािजत र1कम (2. ल3) ठेकेदाराचा वग 1 मरज कृ9णाघाट येथील र+;याची सधुारणा करणे. ता. मरज िज. सांगल. 14.32 म. स.सो. ब व ;यावरल 2 सांगल वजयनगर येथील वैकपीक वाद नवारणक>ाच ेबांधकाम करणे. ता. मरज िज. सांगल. 11.68 म. स.सो. ब व ;यावरल 3 दवाणी ?यायाधीश नवास+थान मरज येथील करकोळ द@ु+ती करणे. ता. मरज िज. सांगल. 10.64 म. स.सो. ब व ;यावरल 4 वजयनगर सांगल येथील नवीन िजहा ?यायालय "बी" वगं इमारतीकरता अिBनशामन यं(णेसाठC पा1याची टाकD बसवणे. ता. मरज िज. सांगल. 9.23 म. स.सो. ब व ;यावरल 5 हEरपुर ता. मरज येथील गजानन कॉलनी वॉड . 6 अंतगत र+त े करणे. िज. सांगल. 8.34 म. स.सो. ब व ;यावरल 6 वGामबाग येथील कायकार अभयंता र+त ेकप वभाग सांगल यांच े +टोअर कम नवास+थानाची करकोळ द@ु+ती करणे. " Hेनेज लाईन, दरवाज,े IखडJया व संकDण बाबी. 5.48 म. स.सो. ब व ;यावरल 7 वानलेसवाडी ता. मरज येथील पंचम सोसायट येथील र+ता करणे. ता. मरज िज. सांगल. 4.49 म. स.सो. ब व ;यावरल 8 मरज पंढरपुर येथील डी.$हाय.एस.पी नवास+थानाची करकोळ द@ु+ती करणे. ता. मरज िज. सांगल. 4.43 म. स.सो. ब व ;यावरल 9 वGामबाग सांगल येथील नवीन पोलस मुMयालयाची करकोळ द@ु+ती करणे. " Hनेेज लाईन व संकण बाबी. िज. सांगल. ता. मरज 3.98 म. स.सो. ब व ;यावरल 10 वGामबाग सांगल येथील नवीन पोलस मुMयालयातील अंतगत र+त ेव वायर फेनशगंची करकोळ द@ु+ती करणे. र+त ेकरणे व संकDण कामे ता. मरज िज. सांगल. 3.69 म. स.सो. ब व ;यावरल 11 माकN ट याड सांगल येथील हुता;मा +मारकाची दरु+ती करणे. ता. मरज िज. सांगल. 3.38 म. स.सो. ब व ;यावरल 3 Dy. Ex. Engg. Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer P.W. Division, Miraj 12 वGामबाग सांगल येथील शासकDय वGामधाम . 2 ची करकोळ द@ु+ती करणे. संर>क भतं मोटार गॅरेज व संकDण बाबी. ता. मरज 3.10 म. स.सो. ब व ;यावरल ई नवदा उपलQध कालावधी दनांक 27/02/2019 त ेदनांक 06/03/2019 ई नवदा उघडणे दनांक 08/03/2019 ठकाण - कायकार अभयंता सावजनक बांधकाम वभाग, मरज. खालल संकेत+थळावर ई - नवदाची सव माहती उपलQध आहे. 1. https://mahapwd.com 2. https://mahatenders.gov.in (सदर नवदेसूचनेमRये काह बदल होत असयास वरल वेबसाईटवरती कळव1यात येईल) 3.कायकार अभयंता सा.बा.ंवभाग मरज कायालयातील सूचना फलकावर 5थळ8तीवर का.अ. यांची सह असे. उपकाय कार अभयंता साव जनक बाधंकाम वभाग, मरज

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.