Tender Results By States

Assam(37804)

Bihar(23564)

Chandigarh(12630)

Delhi(68119)

Gujarat(32269)

Goa(3722)

Haryana(61776)

Jharkhand(42100)

Kerala(240428)

Karnataka(69030)

Maharashtra(446682)

Meghalaya(3631)

Manipur(3101)

Mizoram(1116)

Nagaland(1802)

Odisha(50189)

Punjab(66343)

Rajasthan(102999)

Sikkim(1800)

Tamil Nadu(66290)

Telangana(61268)

Tripura(11705)

West Bengal(287186)