Tender Results By States

Assam(41757)

Bihar(26682)

Chandigarh(14152)

Delhi(75853)

Gujarat(35179)

Goa(4193)

Haryana(72558)

Jharkhand(46630)

Kerala(250507)

Karnataka(72900)

Maharashtra(484585)

Meghalaya(3971)

Manipur(3417)

Mizoram(1228)

Nagaland(2000)

Odisha(53632)

Punjab(72756)

Rajasthan(116068)

Sikkim(1963)

Telangana(105689)

Tamil Nadu(71942)

Tripura(13892)

West Bengal(303504)