Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

आगर कचरा डेपो येथे आव यकते माणे जेसीबी पुरिवणे 24 तास वॉचमन ठेवण ेकचरा डेपो येथील झाडांचे संगोपन करणे निवन झाडे लावणे कचरा डेपो प रसर व छ ठेवणे, झाडांना पाणी दणेे. कचरा यव थापन क ावरील सव यं ांची देखभाल दु ती करणे वेळोवेळी साफ ठेवण े िनगा राखणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील. वेळोवळेी स ीय खताची स म ािधकरण क तपासणी क न यां या रतसर न दी ठेव यात यावे. िनमाण झाले या खताचे मोजमाप िनयिमतपणे ठेवण ेआव यक राहील. नगरप रषदेने दले या फॉग ग मिशन दारे दनैं दन फॉग ग करणे व नागरीकां या वा री घेणे व ती वही मािसक िबला या सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. जु र नगरप रषदचेे शौचालय, मुतारी साफसफाई नंतर संबंिधत नागरीकांची वा री घेवनू िबलासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. जु र शहरातील 15000 मी. लांबीचे साव.र ते दैनं दन साफ सफाई क न व छ करण ेबंधनकारक राहील. प रिश ट – अ ित ाप नमनुा मी/आ ही या दारे असे नमदू करतो क ,महारा नगरप रषद,नगरपंचायती व औ योिगक नगरी अिधिनयम 1965 चे कलम 16 (1)(आय) व कलम 44(1)(ब) तरतुदी या, या खाली उदधृत केले या आहते, मािहती आह े आिण गभंीरपणे नमूद करतो क , नगरपािलकेतील कवा नगरपािलके या अिधन कवा नगरपािलकेने कवा नगरपािलके या वतीन ेकर यात येणा-या सिंवदमे य ेनगरप रषदे या कोण याही नगरसवेकाचा कोणताही िह सा कवा िहतसंबंध कवा आम याशी भागीदारी नाही. कलम 16 (1)(आय) – यापढेु तरतूद केली असले या या यितरी त, नगरपािलके या आदशेाव न केले या कोण याही कामात कवा नगरपािलकेशी कवा नगरपािलके या अिधन कवा नगरपािलकेने कवा नगरपािलके या वतीन े केले या कोण याही सिंवदते िजचा वत:चा कवा आप या भागीदारामाफत य कवा अ य री या कोणताही िह सा कवा िहतसंबधं असेल. कलम 44(1)(ब) – पािलका सद य हणनू कवा नगरपािलके या कोण याही सिमतीचा सद य हणनू या कोण याही बाब तीत कलम 16 चे पोटकलम (3), खंड (अ), (ब), (क), (इ), (ग) म ये वणन के या माणे याचा कवा यां या भागीदाराचा य कवा अ य रीतीने कोणताही िह सा कवा िहतसंबंध असेल, मग अशा िह शाची कवा िहतसंबंधाची कमत काहीही असो, कवा जीत याचा अशीला या, क या या कवा इतर य त या वतीने यावसाियक दृ टया याचा िह सा कवा िहतसंबधं असेल अशा कोण याही बाबतीत मतदान करील. िनिवदा धारकाच ेनावं – ---------------------------------------------- प ता - ---------------------------------------------------------------- िनिवदाधारकाची सही दनाकं - सा ीदाराच ेनावं- --------------------------------------------------- प ता - --------------------------------------------------------------- सा ीदाराची सही दनाकं –

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.