Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò. Chimur/30/2018-19 ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ,´É®úÉä®úÉ. ªÉÉÆSÉä EòbÚ÷xÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. Ê´É. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉänÆùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É xɨÉúÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉÉÆEòÊ®úiÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ <Ç - ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäiÉþ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ https://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ={É®úÉäCiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É® Ên 05/03/2019 ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 6.55 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ EòÉä®äú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉ Ê´ÉÊGòºÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +.Gò . EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ¯û. EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 ¨ÉVÉMÉÒ {ÉÖxÉVÉÔ´ÉxÉ AT Vihirgaon Block no I/9toI/20 iÉÉ. ÊSɨÉÖ®ú . ÊVÉ. .SÉÆpù{ÉÚ®ú. 1210129/- 30 Ênù´ÉºÉ 6 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É BEÖòhÉ 4 1210129/- 1) IɨÉiÉÉ {ÉÉjÉ ä̀öEäònùÉ®úÉÆxÉÒ –ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉÚ́ ÉÇ +½ÇþiÉÉ ºÉÆSÉÉSªÉÉ ¯û.1000/- xÉä]õ ¤ÉìEòÒMÉ pùÉ®äú ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ,´É®úÉä®úÉ.ªÉÉÆSÉä xÉÉ´Éä Ênù. 10/03/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 6:00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ. 2) EòÉähÉiÉÒ½þÒ ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. 3) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ https://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýä±É. 4) ÊxÉÊ´ÉnùäSÉÉ ºÉʴɺiÉ®ú EòɪÉÇGò¨É https://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýä±É. 5) ÊxÉÊ´ÉnùäSªÉÉ ¶ÉiÉÔ ´É +]õÒ ªÉÉ.NIT EòÉMÉnù{ÉjÉɨÉvªÉä ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú (https://www.mahatenders.gov.in) {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýä±É. 6) GST ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÉ +ÊvÉxÉ ®úɽÖþxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 7) ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉSÉ EòɪÉÉÇ®Æú¦É +Énäù¶É näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.ªÉÉSÉÒ xÉÉånù ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉÆxÉÒ PªÉÉ´ÉÒ. 8) सदर िनवदा मा. ज.अ.कृ.अ.चंपुर यांचे सुचनेनुसार दनांक 18.02.2019 रोजी ा! होणा-या शासक&य मा'यते)या अिधन राहुन िसदध कर+यात येत आहे. 9) सदरहु कामाचा िनधी ा! न झा.यास िनवदा कोणतेह/ कारण न देता रदद कर+याचे अिधकार स0म अिधकार/ यांनी राखुन ठेवलेले आहे. ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ, ´É®úÉä®úÉ. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ¶ÉiÉÔ ´É õ+]õÒ 1. |ÉÉ{iÉ ÊxɨxÉiÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ näùEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉ EòɨÉÉSªÉÉ ÊEò¨ÉiÉÒ 15 % {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ®úEò¨ÉäºÉÉ`öÒ nùÉäxÉ {É]õÒxÉä ®úCEò¨É b÷Ò.b÷Ò.uùÉ®äú ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É.=nùÉ.19 % Eò¨ÉÒ nù®úɺÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä {ÉÞlÉ:Eò®úhÉ 10 % Eò¨ÉÒ nù®úÉ{ɪÉÈiÉ 1 % ´É 15 % {ɪÉÈiÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉ{ɪÉÈiÉ (15%-10%=5 %)iɺÉäSÉ (19-15)=4 % Eò®úÒiÉÉ (4×2=8%) +ºÉä BEÖòhÉ (1+5+8)=14% 2. ´É®úÒ±É ¨ÉÖnùÉ Gò¨ÉÉEò 1 ºÉƤÉÆvùÒiÉ +iÉÒ®úÒCiÉ ºÉÖ®úIÉÉ `äö´É ®úCEò ä̈ÉSÉÉ ¨ÉÖ³ý vÉxÉÉEò¹ÉÇ, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ , ´É®úÉä®úÉ ªÉÉÆSÉä xÉÉÆ´Éä ¨ÉÖ³ý vÉxÉÉEò¹ÉÇ ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úhªÉÉSªÉÉ +ÆiÉÒ¨É iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÖxÉ 8 Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +ÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ. +xªÉlÉÉ +É{ɱÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ +{ÉÉjÉ `ö®Ê´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É ªÉÉSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 3. GST ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ÝÒ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÉ +ÊvÉxÉ ®úɽÖþxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 4. ¯û. 3 ±ÉIÉ +ÉiÉÒ±É ºlÉÉÊxÉEò ´É ¯û.3 ±ÉIÉ ´É®úÒ±É ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ (+{ɱÉÉäb÷ Eäò±Éä±ÉÒ)ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉä JÉ®úÒ +ºÉ±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ({ÉÊ®úʶɹ`ö1)500/- ¯û{ɪÉÉSªÉÉ º]õ¨{É {Éä{É®ú´É®ú ʱɡòÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvªÉä VÉÉäb÷hÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉºÉ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò ºÉÒB]õÒ/2018/|ÉGò127/ <¨ÉÉ-2¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ÊnùxÉÉÆEò 28.11.2018. 5. EòɳýªÉÉ ªÉÉnùÒiÉ xɺɱÉä¤ÉɤÉiÉSÉä |ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ¯û.100 SÉä º]õì̈ {É {Éä{

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.