Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

महारा शासन ामिवकास व जलसंधारण िवभाग ामपंचायत लासुर ता. चोपडा िज. जळगाव ई – िनिवदा सुचना . 7 सन 2018/2019 { थम वेळ } सरपंच ामपंचायत लासुर ता. चोपडा िज. जळगाव हे िज ा प रषद कडील नोदंणीकृत मजुर सहकारी सं था, सुिश ीत बेरोजगार अिभयंता व पा नोदंणीकृत िनयिमत कं ाटदार यांचे कडुन Percentage rate tender दोन िलफाफा प दतीने पुढील कामाची ई – िनिवदा मागिवत आहे. अनु मांक कामाचे नाव िनिवदा र म पये बयाना र म . {परतावा } टडर फी र म . आव क ठेकेदार वग कामाची मुदत 1 ायामशाळा िवकास अनुदान योजना सन 2018-2019 मधुन लासुर येथे ायामशाळा बांधकाम करणे 710000/- 7100/- 200/- वग 7 व ावरील 9 मिहने 1} सदर संपुण िनिवदा ि या ई-िनिवदा दारे ऑनलाईन प दतीने संगणक णालीवर होईल. सदर िनिवदेसंदभात िनिवदा नोटीस िस दी, सुचना, शु दीप के इ ादीची मािहती http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल आहे. 2} व रल कामाची िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल क न दे ात आली आहेत. सदर िनिवदा प े, अटी, शत , इ, सदर संकेत थळावर िदनांक 04/02/2019 रोजी 11.00 वा ते िदनांक 11/02/2019 चे 18.00 वाजेपयत अिध हीत [ Download ] करता येतील. 3} व रल कामा ा िनिवदा http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िदनांक 04/02/2019 रोजी 11.00 वा ते िदनांक 11/02/2019 चे 18.00 वाजेपयत अिध हीत [ Download ] करता येतील. इले ॉिनक फारमॅटम े ऑनलाईन प दतीने सादर करता येतील. 4} ई िनिवदेमधील अटी व शत म े बदल करणे, ा िनिवदांपैकी एक िकंवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा ह िन ा रीत यांनी राखुन ठेवला आहे. ई िनिवदा भरणा-या कोण ाही ठेकेदारास ई िनिवदा फेटाळ ाबाबत ीकरण मागता येणार नाही. तसेच एखा ा कामाची िनकड ल ात घेता िनिवदेतील ा कामासाठी एखादी अट िशिथल करणेचा ह िन ा रीत यांनी राखुन ठेवला आहे. 5} िनिवदा फी व इसारा फी SBI Online दारे भर ाबाबतचे िवहीत नमु ातील माणप [ as per part of e tendering document and process ] संबधीत SBI Online चा युिनक टा झेशन रिज ेशन मांक [UTR] नोदंवुन तांि क िलफा ासोबत अपलोड करणेत यावे. ई िनिवदा मजुर सहकारी सं थेसाठी राखीव अस ास बयाना र मेत संपुण सुट दे ात येईल. परंतु ई िनिवदा खु ा गटा ा कारची असेल व ती म.स.स. अथवा सु. बे. यांनी दाखल केलेस ांना बयाना र मेत कोणतीही सुट देय राहणार नाही. 6} ऑनलाईन सादर केले ा ई िनिवदा िदनांक 13/02/2019 रोजी सकाळी 11.00 वा. ामपंचायत कायालयात उघडणेत येतील. सदर िदवशी ई िनिवदा उघडणे श न झा ास कायालया ा वेळे ा सोयीनुसार उघडणेत येतील. सरपंच ामपंचायत लासुर ता. चोपडा िज. जळगाव ई िनिवदा संदभातील इतर अटी व शत 1) ठेकेदारांनी दोन िलफाफा प दतीने ई िनिवदा सादर करणे गरजेचे आहे. 2) कं ाटदारांनी कामाचे नकाशे, िनिवदेतील अटी व शत बाबिनहाय कामाचे थळ, मजुर व सािह ाची उपल ता या सव बाबीचंा अ ास क न िनिवदा सादर करा ात. 3) िलफाफा . 1 मधील सव कागदप ांची छानणी क न िलफाफा . 1 म े पा ठरले ा ठेकेदारांचाच िलफाफा . 2 उघडणेत येईल. 4) कोण ाही अटीवंर आधा रत असले ा ई िनिवदा कार ा जाणार नाहीत अथवा कार ा तरीही ा मंजुर के ा जाणार नाहीत. 5) म ेदारांनी सादर केलेली ई िनिवदा व ा िनिवदेमधील दर िलफाफा मांक 2 उघडलेनंतर 120 िदवसांपयत वैध राहतील. { कं ाटदाराचा देकार 120 िदवस राहील. } 6) सदर कामाचा रा गुणव ा िनरी क यांचा तपासणी अहवाल ा झा ानंतरच देयक आदा करणेत येईल. 7) अंदाजप क दरापे ा कमी दरा ा िनिवदा भर ास महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय ं . बीडीजी 2016 / . 2 / इमा. 2 / मं ालय िदनांक 12 / 02 / 2016 नुसार 10 ट े पयत कमी दर भर ास 1 ट े िवशेष सुर ा ठेव तसेच 10 ट े पे ा जेव ा कमी दराने आहे ा ा ेक ट ास 1 ट ा [ उदा. 14 ट े कमी दर अस ास 10 ट े पयत 1 ट ा व वरील 4 ट ास 4 ट े असे एकुण 5 ट े ] र मेची बँक गॅरंटी अथवा धनाकष ामिनधी ामपंचायत लासुर ता. चोपडा यांचे नावे िवशेष सुर ा ठेव णुन काढ ात यावा व तो सरकारी बँक िकंवा शे ुल बँकेचा तसेच चोपडा येथे देय असलेला असावा. धनाकषावर MICR व IFSC कोड नंबर असणे आव क आहे. िनिवदा कृती समा ी िदनांकापासुन 1 कायालयीन िदवसात ामपंचायत लासुर ता. चोपडा यांचे कायालयात सदरचा धनाकष अथवा बँक गॅरंटी सम िलफा ाम े िसलबंद क न जमा करावी. सदर िलफा ाम े कामाचे नाव, ठेकेदाराचे नाव, ठेकेदाराचा पुण प ा व संपक मांक नोदं करावा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.