Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Tender Amount

  ₹ 2,86,294

 • EMD

  -

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  02 Feb 2019

Summary

Construction Of Pever Block Road At Digol Tq.shirur Anantpal Dist. Latur Under 14th. F.c. G.p.level For Year 2018-19

ामपंचायत काया लय डीगोळ ता.िशर अनंतपाळ िज.लातरु सन२०१८-२०१९ (ई-िनिवदा सचुना &मांक -०१) खालीलकामाची ब-१ (िसलबंद) िनिवदा सरपंच / ामसवेक,ामपंचायत डीगोळ ता.िशर अनंतपाळ िज. लातरु ह े िज. हा प/रषद कडील यो1 य 2 या वगा तील (वग ८ व 2 यावरील) सिुश3ीत बरेोजगार अिभयंता / पा5 न6दणी&त िनयमीत कं5ाटदार व िज. हा प/रषद, लातरु कडील यो1 य 2 या वगा तील (वग -ब) न6दणी&त मजरु सहकारी सं9 था यांचकेडुन ट; केवारी 9 व<पात मागिव= यात यते आहते. को-या िनिवदचेा नमनुा http://www.mahatenders.gov.in या वबेसाईट (संकेत9 थळावर) पहावयास िमळले. िनिवदा फ; त ई- िनिवदा @णालीA दारचे िद. २८/०१/२०१९ रोजी ०९.०० वाजपेासनु िद. ०१/०१/२०१९ रोजी ३.०० वाजपेयCत ि9वकार= यात यतेील. वरील @माण ेकामाD या ब-१ िनिवदा ि9ववकारण ेअथवा नाकार= याचा तसचे कोण2 याही 9 तरावर रE कर= याचा अिधकार सरपंच/ामसवेक, ाम पंचायत डीगोळ ता. िशर अनंतपाळ यांनी राखुनठवेललेा आह ेव िनिवदDे या अटी व शतHhttp://www.mahatenders.gov.inया वबेसाईट (संकेत9 थळावर) पहावयास िमळतील िटप : िनिवदा फJ व इसारा र; कम Demand Draft A दार ेिद. ०१/०१/२०१९ राजी ३.०० वाजपेयCत ि9वकारला जाईल आिण िद. ०२/०१/२०१९ रोजी ०४.०० िकंवा तदनंतर िनिवदा उघउ= यात यतेील. Sd/- सरपंच/ामसवेक, ाम पंचायत काया लय,डीगोळ ता.िशर अनंतपाळ िज.लातरु अं & कामाच े नाव अंदाजप5क िकंमत <.ल3 इसारा र; कम को-या िनिवदाची िकंमत काम पणु कर= याचा कालावधी १. २ ३ ४ ५ ६ 1 मौज.ेडीगोळ यथे े पवेर Sलॉक र9ता करण ेकरण े ता.िशर अनंतपाळ २,८६,२९४/- १% १०० ०६ मिहन े िनयम व अटी 1) शासन िनण य &मांक 2007 @.&.१/यो-९/िद.२०/०४/२००७ व अZवय ेिज.हा प/रषद बांधकाम िवभागाकड े न6दणी के.याच े @माणप5 असण ेबंधनकारक आह.े 2) महारा[\ शासन सा.बां.िव. शासन िनण य &. सीएटी-०६/२०१४/@.&.२४२/इमारती-२ िद.२४/०२/२०१६ नसुार बयाना र;कम ई.एम.डी. १% र;कम Demand Draft gार ेभरण ेआवhयक आह.े 3) िनिवदा ई-िनिवदा @णालीgार े9वीकार.या जातील. 4) िनिवदा एकूण दोन पाकJटमlय ेसादर करण ेआवhयक आह.े पिह.या पाकJटमlय ेयापवूH काम केलले े@माणप5,पॅनकाड ,GST न6िदणी सिट िफकेट माच -16 अखरे व शासन िनण य िदनांक-२६/०९/२००३ नसुार अिभलखे अथवा (AcknowledgementofIncomeTaxReturn Filed).तसचेदसु या पाकJटमlय ेफ€दर िनिवदचेासादरकरावा. 5) शासन प/रप5क &मांक :जीएसटी -१०१७/@.&.८१/कराधान-१ िद.१९-०८-२०१७ अZवय ेजीएसटी Registration Certificate आवhयक आह.े 6) कोण2याही प/रि9थतीत काया रंभआदशे िमळाल.ेया तारखपेासनू (7) सात िदवसाच ेआत कामास स<ुवात केली पािहज.ेअZयथा िनिवदा बयाणा /इसारा र;कम ज„ कन िनिवदाची पढुील काय वाही केली जाईल. 7) िनिवदा एकदा खरदेी के.यानंतर 2याची र;कम परत िमळणार नाही. 8) िनिवदा मधील दर ठकेेदारस 120 िदवसापयCतDया कलावधीनतंर व 2या बाबत ठकेेदारच ेिनवदेन या काया लयास िमळपेयCत बंधनकारक राहील. 9) सदर कामाDया दयेकातून आयकर,िव&Jकर,गौन खिनज,सरु3ा ठवे िनयमा@माण ेकपात के.या जातील.कामाची िवमा र;कम काम सु कर=याDया पवूH शासन खाती जमा कन 2याची @त या काया लयास सदर करण ेठकेेदारस बंधनकारक राहील. 10) कामाचअेदंाजप5कJयिकमतीनसुारशासनिनण या@माणठेकेेदारणअेनˆुयमे‰ुांकवरती(Stampduty)करारनामाकन िद.यानतंरकाया रंभआदशेद=ेयात यतेील. 11) शासनिनण यउŒोग व कामगार िवभाग,शा.िन.&.बीसीए-२००९/@&-१०८/कामगार-७-अ मं5ालय मुंबई-३२िदनांक १७/०६/२०१० नसुार कामाDया अदंाजप5कJय िकमतीDया १% बांधकाम कामगार क.याण उपकर कामगार क.याण उपकर काम सु कर=याDया पवूH शासन खाती जमा कन 2याची @त या काया लयास सादर करण ेठकेेदारा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.