Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 3 ग्रामपंचायत कायाालय, सोनाळा जाहीर खुली ई-नननिदा (OPEN TENDER) सचूना ई-निनिदा क्र.: ०२/२०१८-२० (गुड्स ) नदिाांक : ०५/०३/२०१९ ग्रामपांचायत कायाालय सोिाळा तालकुा सांग्रामपूर निल्हा बलुडाणा येथे १४ नित्त आयोग,सामान्य निधी, दनलत िस्ती,अपांग निधी तसेच ग्रामपांचायतीच्या उिाररत इतर सिा निधी मधिू ग्रामपांचायतीला निनिदते नदलेल्या दरपत्रक (BOQ) प्रमाणे सानहत्य खरेदी करणे साठी पढेु िमदू केलेल्या अटी ि शतीच्या अधीि राहूि खलु्या पध्दतीिे सि २०१८ ते २०२० साठी सदर सानहत्याचे ई-निनिदा दर मागिीत आहे. ग्रामपांचायत सोिाळा ितीिे सरपांच/सनचि हे सदरची निनिदामागनित आहेत, तसेच खरेदीदार म्हणिू सरपांच/ सनचि याांिी सदर निनिदा प्रनक्रयेच्या कोणत्याही स्तरािर ऐििेळी बदल करण्याचे नकां िा कोणत्याही स्तरािर कोणतेही कारण ि दतेा निनिदा रद्द करण्याचे अनधकार राखिू ठेिलेले आहेत. सदर निनिदबेाबत कुठलाही िाद उद्भित असल्यास अांनतम निणाय हा ग्रामपांचायत सरपांच/ सनचि याांचा राहील, तसेच सदर नननिदेबाबत न्यायालयीन नजल्हा के्षत्र हे बुलडाणा राहील. सिा सामान्य सचूना १. ई नननिदा प्रनियेशी संबंनित तारखा : अ.ि. नििरण तारीख िेळ १. नननिदा प्रनसद्ध करण्याचा नदनांक ११/०३/२०१९ ०९.०० २. नननिदा डाउनलोड सुरु करण्याचा नदनांक ११/०३/२०१९ ०९.०० ३. नननिदा स्िीकार करण्याचा आरंभ नदनांक ११/०३/२०१९ ०९.०० ४. नननिदा स्िीकृतीचा अंनतम नदनांक २५/०३/२०१९ १७.०० ५. नननिदा उघडण्याचा नदनांक ०४/०४/२०१९ १०.०० २. नननिदा भरण्याची पद्धत : सदरची नननिदा महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahatenders.gov.in या पोटालिर ऑिलाईि पद्धतीिे नडनिटल स्िाक्षरी िापरूि भरिायची/अपलोड कराियाची आहे. ३. िरील कामाची निनिदा प्रनक्रया सांगणकािर ई-निनिदा प्रनक्रयेद्वारे ऑिलाईि करण्यात येईल या निनिद ेसांबांनधत या पढुील सिा सचूिा/ शदु्धीपत्रके ई-निनिद ेमार्ा त ऑिलाईि करण्यात येतील. ४. नननिदा उघडण्या संदभाात महत्िाची सूचना : निनिदा नह नदलेल्या नदिाांकास उघडणे शक्य ि झाल्यास सनमतीच्या सोयीिुसार तसेच नििडणकू आचार सांनहता सांपल्यािांतर उघडण्यात येईल तसेच निनिदा उघडण्याच्या तारखेत ऐििेळी बदल झाल्यास तशी सचूिा र्क्त ग्रामपांचायतीच्या सचूिा र्लकािर लािण्यात येईल त्यासाठी शनुद्धपत्रक दणे्यात येणार िाही. याची िोंद घ्यािी सनचि / सरपंच ग्रामपंचायत कायाालय सोनाळा Page 2 of 3 तांनत्रक नलफाफा अटी ि शती १. िोंदणीकृत कां त्राटदार/पुरिठादारा कडूि त्याांचे िोंदणी सांबांधीचे सिा कागदपते्र उदा. ताांनत्रक नलर्ार्ा , GST CIRTIFICATE, अिामत रक्कम/ निनिदा र्ी रकमेची पािती, सिा आिश्यक लायसन्स तसेच महाराष्ट्र शासि अांतगात नकमाि ५ ग्रामपांचायतीला सदर काम केल्याबाबत/हाती असल्याबाबतचे AOC/कायाारांभ आदेश िोडणे बांधिकारक आह े तसेच िरील कागदपत्राांसोबातच इतर कागदपते्र पीडीएर् स्िरुपात एकाच र्ाईल मध्ये नडनिटल स्िाक्षरी सह ताांनत्रक नलर्ाफ्यात सादर करणे अत्यािश्यक आह.े २. कां त्राटदारािे आपले दर ह े सिा कर/उपकर (GST-CGST/SGST/IGST AND ETC.) तसेच सानहत्य पोच करण्यासाठी लागणारे िाहि भाडे/ प्रिास भाडे याांसह र्क्त निनिदे सोबत िोडलेल्या BOQ या दरपत्रका मध्येच िमदू करािेत. दरपत्रकामध्ये िमदू केलेल्या दराव्यानतररक्त कुठल्याही प्रकारचे देयक अदा करण्यात येणार िाही.(उदा. गॅरांटी नपरीयड मध्ये कोणत्याही प्रकारचे सानहत्य दरुुस्त/बदलिू/पयाायी व्यिस्थे साठी लागणारे कोणतेही देयक अदा करण्यात येणार िाही) याची िोंद घ्यािी. ३. निनिदा र्ी/EMD रक्कम नह ग्राम्पान्चाय्तत्चे बँक खाते नलांक िसल्यािे ग्रामपांचायत च्या नदलेल्या खात्यात RTGS/NEFT द्वारे भरूि निनिदा र्ी ि अिामत रक्कम भरणा केल्याबाबतची पािती स्कॅि करूि ताांनत्रक नलर्ाफ्यात सादर करािी, निनिदा र्ी ५६० अिामत रक्कम २२०० एकूण २७६० रुपये र्क्त खालील खात्यात भरािे. Bank name: A/c name: a/c number: IFSC code: सदर EMD फी सिाात शेिटी नदलेल्या िका ऑडार ची पूताता करून त्या सानहत्याची गरंॅटी नपरीयड संपल्यानंतरच अदा करण्यात येईल, त्यािर कोणत्याही प्रकारचे व्याज नमळणार नाही. ४. िोंदणीकृत कां त्राटदार/ पुरिठाधारकाकडे महाराष्ट्र शासिाचे पांिीकृत प्रमाणपत्र, GST िोंदणी, INCOME TAX RETURN 2016-17 असणे आिश्यक आह.े ५. निनिदा मांिरू झाल्यास िका ऑडार मधील अटी ि शती िुसार कामे पूणा करािे लागतील ि केल्यास अिामत रक्कम ग्रामपांचायतीला िप्त करण्यात येऊि ग्रामपांचायतीच्या योग्य निणायाि

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.