Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

Sindhudurg, Maharashtra

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  12 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 4,38,102

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Repairs To Gawane Z. P. Primary School Building, Tal. Deogad

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

ग्रामपंचायत गवाणे, ता.देवगड, जि.जसंधुदुगग. कामाचे नाव :– गवाणे जिल्हा पररषद शाळा इमारत दुरुस्ती करणे. ता- देवगड, जि.जसंधुदुगग. ई नजवदा सचुना क्रमांक १/२०१९ सरपंच ग्रामपंचायत गवाणे यांजकडुन खालील शततनंा अनसुरुन महाराष्‍ट र व शासन ग्रामपंचायत ववभागाने वववहत केलेल् या राधावधकरनाने वदलेल् या य्‍ य ्‍ या वगाीतील नदणदनीक त ठेकेदारांकडुन वनववदा मागववण् यात येत ेहसे सदर अ ी शतत खालील राधमाने….. वनववद ेबाबत अ ी शतत - १) वनववदा द्न लख् यात द्यावी लागेलस पवहल् या लख् यात अवधक त ठेकेदाराचे राधमानपत्र, मदुतीतील व् यवसाय कर ना दयेक राधमानपत्र, पॅन काडी, GST सव ीविके , बयाना रक् कम व वनववदा िॉमी वि DD इस कागदपत्र ज्डावेतस दसु-या व् यापारी लख् यात दर नमदु करुन पपरपनुी वनववदा िॉमी द्यावास लख् ा क्रमांक १ मध् ये ज्डण् यात येना-या या मळु कागदपत्रांच् या रेरॉक् स राधवत स्‍ यराधवत ्‍ हननु स्षमम अवधका-याकडुन सा्षमांवकत करने अवनवायी ेहसे अन् यथा ्‍ या ग्राय धरल् या जानार नाहीस २) क्नतीही एक अगर सवी वनववदा क्नतेही कारन न दतेा मंजरु अगर ना मंजरु करण् याचा अवधकार राखनु ठेवला ेहसे याबाबत क्न्‍ याही सं‍ थेस अगर व् यवसस खलुासा मागता येनार नाहीस ३) वनववदा सचुनेतील क्नतीही कामे ेवन क्नतीही बाब वनववदा िॉमी दनेेच् या तारखेपयंत वनववदा सचुनेतनु वगळण् याचा अवधकार राखनु ठेवण् यात ेलेला ेहसे याबाबत क्न्‍ याही सं‍ थेस अगर व् यवसस खलुासा मागता येनार नाहीस ४) वनववदा ना मंजरु राल् यास क्नताही पत्रव् यवहार केला जानार नाहीस ५) वनववदा मंजरु राल् याचे कळववल् यावर करार पत्र व कागदपत्र ठरवनु वदलेल् या मदुतीत पनुी न केल् यास व वनववदा अ ी शततचंा भंग केल् यास बयाना रक् कम ज्‍ त करण्यात येललस ६) वनववदा िॉमी स्बत ज्डनेत ेलेली सवी वववरन पते्र परीपनुी भरने वश् यक ेहसे ७) वनववदा िॉमी िी २००/-रुस व बयाना रक् कम १%(अंदाजपत्रकाच् या) प राधमाने सरपचं ग्रामपंचायत गवाणे यांच ेनावे DD द्वारे जमा करावयाची ेहसे सदरची िॉमी वि व बयाना रक् कम ह ेवववहत मदुतीत प्ह्च राले पावहजेतस ज् या वनववदा धारकाचे DD रक्कम मदुतीत प्ह्च ह्तील ्‍ यांच् या वनववदा डघडण् यात येतीलस मक् ता व‍वकारने नाकारने तसेच मंजरु करने तसेच ना मंजरु करनेचे सवी अवधकार माससरपंच ग्रामपंचायत गवाणे ेपल् या कडे राखनु ठेवत ेहसे याबाबत क्न्‍ याही वधी राधावधकरनाकडे दावा दाखल करता येनार नाहीस ८) वनववदा नामंजरु रालेल् या ठेकेदाराची बयाना रक् कम संबंधीत कामाचा करारनामा पनुी राल् यानंतर परत परत करण्यात येललस ९) वनववदते वदलेले दर ह ेवनववदा डघडण् याच् या वदनांकापासनु १२० वदवस बंधनकारक राहातीलस १०) भावगदारी िॉमी / कंपनी असल् यास वनववदा व इतर कागदपत्रांवर सहया करण् यासाठी दनेेत ेलेले अवधकार पत्रांची स्‍ य पत्र वनववद ेस्बत सादर करावीस ११) कंत्रा दारावर स्पवलेल्या कंत्रा कामाचा ववमा कंत्रा दाराने डपसंचालक ववमासंचनालय महाराष्‍टर राज्य ग हवनमाीन भवन 264 पवहला मजला कला नगरासम्र वांद्रे (पवुी ) प मुंबल 400051 दरुध्वनी क्रमांक 6590403/6590690 वा िॅक्स क्र. 6592461 ) प या कायाीलयाशी कंत्रा ाच्या संपनुी रकमेस कंत्रा ाच्या पनुी कालावधीस ऊतरवने वश्यक ेहसे १२) प तसेच कंत्रा ी कामे पनुी करण्यासाठी वनयसु करण्यात येत असलेल्या सवी कामगारांचा ववमा कामगार नकुसान भरपाल ववमा पत्राखाली डतरवने वश्यक ेहसे ववमा संचनालय यांच्या व्यवतपरस अन्य ववमा कंपन्यांकडुन घेतलेली ववमा पते्र व‍वकारली जानार नाहीतस १३) शासन वननीयाराधमाने असनारे सवी ॅक्स वबलातुन कपात केले जातीलस XXX XXX ‍ थळ – गवाणे ग्रामसेवक सरपंच ग्रामपंचायत गवाणे ग्रामपंचायत गवाणे तासदवेगड, वजसवसंधदुगुीस तासदवेगड, वजसवसंधदुगुीस

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.