Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Decoration And Construction Of Compound Wall To Smashanbhumi

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

ामपंचायत काया लय म हदंा ता. आ ट िज. बीड (ई– नवदा सुचना क. ाम ) खालल कामा% या ब १ ('सलबदं) नवदा सरपचं ामसेवक, ामपचंायत काया लय महदंा ता. आ ट िज. बीड या% या वतीने िज* हा परषद बीड यां% या कडील यो- य . या वगा तील (स.ुबे.अ) साठ2 राखीव, यो- य .या वगा तील नयमीत कं4ाटदार यां% याकडुन ट5 केवार 6 व7पात नवदा मागव8 यात येत आहे. को-या नवदेचा नमनुा https://mahatenders.gov.inया सकेंत6 थळावर उपलM ध आहे. नवदा फ5 त ई Pणाल R दारे द.13/08/2019 पासनू द.20/08/2019 पयZत ि6वकार8 यात येईल. अ. . कामाचे नाव अदंािजत कंमत (पये) कोर "न#वदा कंमत बयाना र$ कम काम पणु' कर( याचा कालावधी कं+ाटदार वग'वार १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ DECORATION AND CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL TO SMASHANBHUMI AT MAHINDA TQ ASHTI DIST BEED 993784/- 200 =. 9937/- . 180 दवस VII वग' (स.ुबे.अ) सचुना - १. नवदेतीलबी– १ नम[ु यातील सव अट कं4ाटदाराला बधंनकारक राहतील. २. सदरल काम करताना कोण. याह Pकारचा अीम दला जाणार नाह. ३. सदरल काम दले* या कालावधीत पणु करणे आव^ यक आहे. ४. सव सा ह. यकामाचे 6 थळावर कं4ाटदाराने 6 वतः उपलM ध क7न काम करणे आव^ यक आहे. ५. नवदेतील अट व शतcत बदल कर8 याचा व तसेच कोणतहे कारण न देता नवीदा 6 वीकार8 याचा अथवा रd कर8 याचा सरपचं/ ामसेवक ामपचंायत काया लय महदंा ता. आ ट िज. बीड यांनी राखुन ठेवलेला आहे. ६. नवदा उघड8 याचे ठकाण ामपचंायत काया लय महदंा ता. आ ट िज. बीड Bामसेवक सरपचं Bामपचंायत काया'लय महदंा ता. आ ट िज. बीड नवदे% या अट व शतc खाललPमाणे १. सदर सपंणु Pghया ई-नवदाR दारे ऑनलाईन पj दतीने सगंणकkय आlावालत होईल. सदर नवेदेसदंभा तील नवदा नोटस P'सj द, सचुना, शjु दप4के इ. याद ची मा हती https://mahatenders.gov.inया सकेंत6 थळावर उपलM ध राहतील. २. वरल कामाची नवदा Pप4 ेhttps://mahatenders.gov.in सकेंत6 थळावर उपलM ध क7न दे8 यात आल आहेत. सदर नवदा Pप4 ेआट, शतc इ. सदर सकेंत6 थळावर अoध हत (Download)करता येतील. ३. वरल कामा% या नवदा व हत मदुतीत ऑनलाईन पj दतीने सादर करता येतील. ४. नवदा एकुण दोन 'लफाफया मj ये सादर करणे आव^ यक आहे. प ह* या 'लफाफयामj ये Scan Copy of EMD fees and Tenders Fees Receipt जोडणे अनवाय आहे व सव मह. वाचे कागदप4 े उदा नोदणीPमाणप4, पॅन काड , इ. याद तसेच दसु-या 'लफाफयामj ये BOQ सादर करावी. ५. उपरो5 त कागदप4 ेसादर कर8 यास कोणतहे वाढव मदुत अथवा सवलत दल जाणार नाह. ६. कामा% या अदंाजप4कkय gकमतीनसुार शासन नयमाPमाणे ठेकेदाराने अनlुेय मƒुाकावरती (Stamp Duty) करारनामा क7न द* या नतंर काय रंभ आदेश दे8 यात येईल. ७. कं4ाटदारास काय रंभ आदेश दे8 यापवुc कामा% या अदंाजप4कkय gकमतीनसुार २.५ % सरु‡ा ठेव ामपचंायत % या खा. यावर (FSD) जमा करणे आव^ यक आहे. ८. सदर कामा% या नवदाबाबत खालल बाबी आव^ यक राहतील. सदर कामा% या र5 कमेतनु शासन नयमानसुार सव कपाती के* या जातील. : तािंक िलफा यात लागणार ेआवयक कागदप े: 1) योय या वगा चे कंाटदाराचे नदणी माणप 2) पॅनकाड तसेच मािगल तीन वषा चे आयकर भरणा के%याबाबतचे माणपे. 3) िज.एस.टी.(GST) नदणी माणप, तसेच 0यवसाय कर बेबाक1 माणप (VAT CLEARANCE CERTIFICATE) 5) समान काम के%याचे अनुभव माणपे. ( SIMILAR TYPE OF WORK DONE CERTIFICATES ) (* फG शासिकय / िनमशासिकय अनुभव माणपे Jाहय धरले जातील.) ७) हातावरील असले%या कामाचा तपिशल व माणपे. ( WORK IN HAND CERTIFICATES ) ८) िलफाफा P. 1 कंाटदार यांचे नदणी माणप, कागदपे,तसम QवRपाचे काम के%याचे अनभुव माणप, पॅन काड , GST माणप व तसम QवRपाची सव कागदपे सांSांक1त कRन सादर करावीत. ९) कंाटदाराने जी.एस.टी. ( सेवा व वQतू कर ) नदणी माणप अपलोड करणे अवVयक असुन शासनाWया िनयतकालीन आदेशामाणे देयकातून जी.एस.टी. (सेवा व वQत ुकर ) कपात करXयात येईल. १०) कंाटदाराकडे उपल]ध असलेली यंसामJुी, तांीक मनु̂ य बळ िवहीत नमु̀ यात अपलोड करणे आवVयक आहे. ११) िनिवदा मजंरु झा%यानंतर कंाटदार यांनी असमथ ता दश िव%यास यांनी सदर िनिवदेपोटी भरलेली बयाणा/ अनामत रcकम जd करXयात येऊन काय रभं आदेश रf करXयात येईल. -: यापारी िलफा यात लागणार ेआवयक कागदप े:- 1) िनिवदा सोबत देणयात येणाgया BOQ-FILE मkयेच दर भRन वेबसाईटवर अपलोड करावा. दर हा सव करासहीत समािवl करावा.(i.e. G.S.T.,I.T. etc ). 2) अंदाजपक1य दरापेSा कमी दरा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.