Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Etender/gpk/2/2019-20

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास ि जलसंधारण विभाग ग्रामपंचायत कटफळ ता. सांगोला वज. सोलापुर वनिीदा सुचना कं्र. 2019-20 सरपंच / ग्रामसेिक ग्रामपंचायत कटफळ ता. सांगोला वज. सोलापुर ह ेयोग्य त्या वगाातील नोंदणीकृत मके्तदाराांकडून दोन ललफापा पद्धतीन े कालील कामची ई- लनलवदा मागलवत आहोत. ई लनलवदादचेा कोरा नमनुा http://www.mahatenders.gov.in.या सांकेतस्थळावर लद. ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजेपयतं वा त्यापवूी स्वीकारण्यात येतील. १.उपोरोक्त सवा कामाबाबत लनलवदा अटी व शती इ.बाबतचा सवा तपशील लनलवदा सांचामध्ये नमदू केलेले असनू कोर् या लनलवदा ‘’ http://www.mahatenders.gov.in.’’ या लद. ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजे पयान्त online पाहावयास लमळेल. २. उपोरोक्त तक्तत्यातील कामाच्या नावासमोर रकाना क्र.४ व ६ मध्ये नमदू केलेली अनामत रक्तकम व लनलवदा फी रक्तकम स्टेट बँक ऑफ इांलडया शाखा साांगोला च्या नेट बँलकां ग द्वारेच भरण े बांधनकारक आह े इतर कोणत्याही मागााने भरलेली रक्तकम राहाय ध धरली जाणार नाही. नटे बँलकां ग द्वारे भरलेल्या रकमचेी पावती अथवा online तयार झालेल्या ररलमटन्स पावती द्वारे एसबीआय एनएफटी न ेसादर केलेली लस्लप ताांलिक लाखोट्यासोबत अपलोड करण्यात यावी सदरची लनलवदा लद. ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजेपयंत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३. लनलवदचे्या अटी शती मध्य ेबदल करण ेप्राप्त लनलवदा पैकी एक लकवा सवा लनलवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारण्याचा हक्तक लनम्न स्वाक्षरीत याांनी राखनू ठेवला आह.े ग्रामविकास अवधकारी / ग्रामसेिक सरपंच ग्रा.प.ं कटफळ ता.सांगोला ग्रा.पं. कटफळ ता.सांगोला अ.क्र . कामाच ेनाव अांदाजीत रक्तकम रु. लाखात बयाणा रक्तकम कोर् या लनलवदा सांचाची लकम्मत रु अलधकृत ठेकेदाराचा वगा १ २ ३ ४ ६ ७ १ मौज ेकटफळ येथे मरुमीकरण करण े ता.साांगोला, लज.सोलापरू. ३७८३६१/- ००/- ५००/- स.ुबे.अ सविस्तर वनविदा सचूना ग्रामपंचायत कटफळ ता. सांगोला वज. सोलापरु ई-वनविदा सुचना २०१९-२० १.सदर सांपणुा लनलवदा प्रक्रीया ई – लनलवदाव्दारे ऑनलाईन पध्दतीन ेसांगणकीय आज्ञावलीत होईल.सदर लनलवद ेसांदभाात लनलवदा नोटीस प्रलसद्ध, सचुना, शधु्दीपिके, इ. मालहती http://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ध आह.े २.वरील कामाांच े लनलवदा http://www.mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळावर लदनाांक ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजे पयात Online पद्धतीन ेसादर (Upload) करता यतेील. ३. वरील सालहत्य खरेदी लनलवदा प्रपि े http://www.mahatenders.gov.in या सांकेत उपलब्ध करून दणे्यात आली आहते. सदर लनलवदा प्रपि,ेअटी,शती इ.सदर सांकेतस्थळावरुन स्थळावर लदनाांक ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजेपयात अलधराहहीत(Download) करता यतेील. ४.लदनाांक १४/०९/२०१९ रोजी सकाळी लठक स.१८:३० नांतर लनलवदतेील ललफाफा क्र 1 व 2 उघडण्यात येईल. ५. उपोरोक्त तकत्यातील कामाच्या नावासमोर रकाना क्र.४ व ६ मध्ये नमदू केलेली अनामत रक्तकम व लनलवदा फी रक्तकम स्टेट बँक ऑफ इांलडया शाखा साांगोला च्या नेट बँलकां ग द्वारेच भरण े बांधनकारक आह े इतर कोणत्याही मागाान े भरलेली रक्तकम राहाय ध धरली लणार नाही. नेट बँलकां ग द्वारे भरलेल्या रकमचेी पावती अथवा online तयार झालेल्या ररलमटन्स पावती द्वारे एसबीआय एनएफटी न ेसादर केलेली लस्लप ताांलिक लाखोट्यासोबत अपलोड करण्यात यावी सदरची लनलवदा लद. ०७/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजले पासनू ते लद. १३/०९/२०१९ रोजी स.१८:३० वाजेपयंत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ६.मके्तदाराांनी खालील प्रमाण ेदोन ललफाफा पद्धतीन े(two envelop) लनलवदा सादर करण ेआवश्यक आह.े (अ) फी/पात्रता/तांत्रीक वलफाफा( वलफाफा क्र.1) १) लनलवदचे्या बयाणा व लनलवदा फी नटे बँलकां ग द्वारे भरलेल्या रकमचेी पावती अथवा online तयार झालेल्या ररलमटन्स पावती द्वारे एसबीआय एनएफटी ने सादर केलेली लस्लपची प्रत. २ .सदर कां िाटदाराच ेलजल्हा पररषद सोलापरू लकवा बाांधकाम लवभागाकडील नोंदणी प्रमाणपिाची स्कॅन केलेली प्रत. ३. लमक्तसर/सेंलरांग सालहत्य/व्हायब्रेटर/रो

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.