Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Supply Various Type Of Construction Material

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

ग्रामपंचायत कायाालय उकारा पंचायत सममती साकोली ई - टेंडर नोटीस क्र. १-२०१९-२० जा.क्र.I ग्रा.पं. उकारा /इ. नन. /I/२०१९. नि. ०६/०८/२०१९ ग्रामपंचायत उकारा येथे निनिध कामाकररता बांधकाम साहीत्य पुरिठा करणेबाबत. ग्रामपंचायत उकारा १४/०८/२०१९ ते ३१/०३/२०२०पयंत चे कालािधी करीता निनिधप्रकारचे बांधकामासाठी लागणारे साहीत्य पुरनिण्याकरीता निक्रीकर कायद्यान्िये पंजीकृत पुरिठाधारकांकडुन ई- नननििा (िोन नलफाफा पध्ितीने ) मागनिण्यात येत आहेत . सिर कामाची प्रक्रीयसंगणकािर प्रक्रीयेव्िारे आँनलाईन करण्यात येईल . या नननििेसंबंधीत यापुढील सिव सुचना / शुध्ि-पत्रक ईत्यािी इंटरनेटच्या उपयोगाने आँनलाईन करण्यात येईल . िरील नननििेबाबि संपुणवमाहीती शासनाच्या www.mahatender.gov.in या संकेत स्थळािर निनांक ०६/०८/२०१९ रोजी िुपारी. ३.०० िाजेपासुन निनांक १३/०८/२०१९ ला िुपारी. ३.०० िाजतापयंत पाहता येईल ि डाऊनलोड करणे ि नननििा भरता येईल. मिमिदा बाबद आिश्यक बाबी 1) नननििा प्रपत्र डाऊनलोड करून फी रक्कम रू. ५००/- अक्षरी (रू. पाचशे) तसेच अमानत रक्कम ३०००/-अक्षरी (तीन हजार रू.) ग्रामपंचायत उकारा चे खाते क्र 34918797829 IFSC CODE SBIN0001169(भारतीय स्टेट बँक शाखा साकोली) RTGS/NEFT द्वारे जमा करून UTR क्र. नोंििनू स्कॅन कलेली पािती आिश्यक कागिपत्रासोबत अपलोड कराव्यात . 2) सिर कामाचा आिश्यक अटी ि शती तसेच नननििा िाखल करण्याचे िेळापत्रक इ.माहीती उपरोक्त संकेत स्थळािर उपलब्ध करून िेण्यात आल्या आहेत . 3) अ) सिर अटी शती नुसार नमुि केलेल्या कागिपत्रांच्या तसेच नननििा फी ि ईसारा फी जमा केल्याच्या प्रती ई- नननििेत स्कॅन करून पी.डी.एफ (PDF) फॅामव मध्ये ऑनलाईन करणे आिश्यक आहे. ब) सिर कागि पते्र ,नननििा फी ि ईसारा फी बाबत पुतवता न झाल्यास नननििा अिधै ठरनिली जाईल. 4) नलफाफा क्र.1 ि 2 मध्ये स्कॅन करून स्िाक्षरीस्ति सािर केलेल्या सिव कागिपत्रांच्या मुळ प्रती नि. १३/०८/२०१९ रोजी िुपारी. ३.०० िाजेपयंत ऑनलाईन करािे. 5) उपरोक्त कागिपते्र सािर करणेस कोणतीही िाढीि मुित अथिा सिलत निली जाणार नाही . 6) पुणव मानहती भरलेले तांत्रीक नलफाफा क्र.1 ऑनलाईन पध्ितीने नि. १४/०८/२०१९ रोजी िुपारी ३.०० िाजता www.mahatender.gov.in या संकेत स्थळािर शक्य असल्यास ग्रामपंचायत कायावलय उकारा नकिा पं स. साकोली येथे उघडल्या जातील . 8) कोणत्याही नननििा अंशतः अथिा पुणवतः स्िीकारण्याच्या अथिा नाकारण्याच्या अनधकार सरपंच ि सनचि उकारा यांनी राखुन ठेिण्यात आलेला आहे. स्िाक्षरी स्िाक्षरी सरपंच सनचि/ ग्रामनिकास अ. ग्रामपंचायत उकारा ग्रामपंचायत उकारा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.