Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Construction Of Concrete Road Sadgurunagar Temple To Tiwari House At Nanekarwadi Tal. Khed

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

ामपंचायत नाणेकरवाडी, नाणेकरवाडी. ता. खेड िज. पुणे. ई-िनिवदा अतंगत खलुी िनिवदा सचूना ामपचंायत नाणकेरवाडी ता. खडे िज. पुण े यां या तफ ामिवकास िवभाग पुण े िज हा प रषद कडील यो य या पा वगातील न दणीकृत कं ाटदार यां याकडून दोन िलफाफा प तीने खालील कामा या ई-िनिवदा मागव यात येत आह.े अ. . कामाच ेनाव िनिवदा र कम . िनिवदा फ र कम . बयाना इसारा र कम . आव यक कां टदार कामाची मदुत १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १. मौजे नाणकेरवाडी यथेील (संदीप खंडू) सदगु नगर अंतगत सदगु मिंदर चौथरा ते संतोष ितवारी र ता काँ टीकरण करण.े ता. खेड ४,९९,८३५/- ५००/- ४९९८/- खलुा वग ३ मिहन े २. मौजे नाणकेरवाडी येथील संतोषिसगं यादव ते यारेलाल घर र ता काँ टीकरण करण.े ता. खेड ४,९९,४४४/- ५००/- ४,९९४/- िज. प. न दणीकृत सिुशि त बरेोजगार अिभयतंा ३ मिहन े ३. मौजे नाणकेरवाडी यथेील समीर िबरदवडे ते बाळासाहबे लोखंडे र ता काँ टीकरण करण.े ता. खेड ४,५५,९१३/- ५००/- ४,५५९/- िज. प. न दणीकृत मजूर सहकारी सं था ३ मिहन े िनिवदा या अटी व शत खालील माण:े- १. सदर संपणू ई-िनिवदा ONLINE प तीन े सगंणक य आ ावलीत होईल. सदर िनिवदा संदभातील िनिवदा नोटीस िस ी, सचूना ,शु ीप के इ याद ची मािहती http:\\mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध आह.े २. वरील कामाची िनिवदा प के http:\\mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध क न दे यात आलेली आहते. सदर प के, अटी व शत इ. सदर संकेत थळ व न िद. ०६/०८/२०१९ रोजी ३.०० वाज यापासनू ते िद.१३/०८/२०१९ ३.०० पयत अिध िहत (DOWNLOAD) करता येईल व online प तीन ेसदर करता यईेल. ३. वरील कामा या िनिवदा http:\\mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िद. ०६/०८/२०१९ रोजी दपुारी ३:०० वाजेपासनू ते िदनांक १३/०८/२०१९ चे सायंकाळी ३:०० वाजपेयत ऑनलाईन प तीने सदर करता यईेल. ामपंचायत नाणेकरवाडी, नाणेकरवाडी. ता. खेड िज. पुणे. ४. िनिवदा भर याची कायप ती- कागदप ां या मुळ ती कॅन क न उपलोड करा यात. अ. येक कामाचे िनिवदाप क DOWNLOAD के याची फ , बयाणा इसारा र कम सचूना रकाना . ४ व ५ नुसार या र कमेनसुार PAYMENT GATEWAY OR ONLINE NET BANKING वारे कराव.े आ. कं ाटदार न दणी माणप (फोटोसिहत), ा ीकर पॅनकड कॅन क न अपलोड (upload) करावी लागले . इ. िविहत नमु यातील ित ाप कॅन क न उपलोड (Upload)करावी. ई. मागील ३ वषाचे आयकर भर याचे माणप व GST माण प ाची त कॅन क न उपलोड (Upload) करावी. उ. मजूर सहकारी सं था वगळता PTR(I), PTE(II) रिज ेशन सट िफकेट कॅन क न उपलोड (Upload)करावी. ऊ. मजूर सहकारी सं था वगळता िनिवदाधारकांना त सम कामाचा अनभुवाचा दाखला (Similar Type Workdone Certificate) जोडण ेबंधनकारक आह.े ऋ. भागीदारी सं था अस यास भागीदारी करारनामा तसचे अवश े नसुार पॉवर ऑफ अटन कॅन क न उपलोड (Upload)करावी ऌ. मािजप व प.ंस. लेखासंिहता १९६८ मधील चिलत िनयमानसुार कामांस मुदतवाढ दणेे, नुकसान भरपाई अथवा दडं आकारणी उपरो लावण ेव संगी काम काढून घणे ेयाबाबतच ेसव अिधकार ामपचंायतीकडे असतील. िनिवदा प ातील सिव तर िनिवदा नोतीचे मधील सव अटी व शत कं ाटदारास बंधनकारक राहतील. उपरो मधील कोणतेही एक कागदप े उपलोड केलेले नस यास व अपणू/ अवैध सदर ठेकेदाराची िनिवदा बाद कर यात येईल. व याचा यापारी िलफाफा उघडता येणार नाही. कागदप ां या मूळ ती कॅन क न उपलोड करा यात, स य त िकंवा सा ािंकत त ा धरली जाणार नाही. मळू ित उपलोड केले या नस यास िनिवदा अवैध ठरव यात येईल व िलफाफा . २ (आिथक िलफाफा) उघड यात येणार नाही याची न द यावी. तसचे, उपरो कागदप े सादर कर यास/ उपलोड कर यास वाढीव मदुत अथवा सवलत िदली जाणार नाही. ५. यापारी िलफाफा:- १. ई-िनिवदेसोबत जोडले या BOQ File म ये िनिवदाधारकाचे नाव व दर नमदू करावा. २. िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १०% पे ा अिधक दराने कमी असेल तर एवढ्या कमी दरात कामाचा दजा यो य राखून काम कसे पूण करणार याचा सिव तर लेखी तपशील वा रीसह िलफाफा . २ म ये िविहत िठकाणी कॅन क न सादर करावा अ यथा िनिवदा अवैध समज यात येईल. ३. िनिवदा धारकाचा दकेार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १.०१% ते १०% पयत कमी दरांचा असेल तर िनिवदाधाराकानंी िनिवदाधीन िकमती या १% एवढ्या रकमचेा ामपचंायत नाणकेरवाडी ता. खेड, िज. पुण.े या नावाने काढलेला िनिवदा िस ीच ेिदनांकानतंर या तारखचेा धनाकष (Demand Draft) परफॉम स से यु रटी हणनू िनिवदे या िलफाफा .२ म य ेिविहत िठकाणी कॅन क न सादर करावा. ामपंचायत नाणेकरवाडी, नाणेकरवाडी. ता. खेड िज. पुणे. ४. िनिवदाधाराका या देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १०% पे ा जा त दराने कमी असेल तर दकेार १०% पे ा जेवढ्या जा त दरान ेआह ेतेवढ्या रकमचेा धनाकष (Demand Draft)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.