Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Construction Of Underground Gutter At Manmodi Tal Miraj Dist Sangli

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास ि जलसंधारण विभाग ग्रामपंचायत मानमोडी, ता. वमरज, वज. सांगली. ई - वनविदा सूचना २०१९-२० (NIT) क्र.०१ जजल्हा पररषद साांगलीकडील योग्य त्या वगाातील नोंदणीकृत कां त्राटदाराकडून ग्रामपांचायत मानमोडी कररता २ जलफाफे पद्धतीने खालील कामाच्या ई जनजवदा मागवीत आह.े ई- जनजवदा “ https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळावर जदनाांक १०/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू जदनाांक १६/०९/२०१९ रोजी दपुारी १७:०० वाजपेयंत सांकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील व सांकेतस्थळावर भरता येतील. अ. क्र कामाचे नाांव अांदाजजत रक्कम रुपये बयाणा रक्कम रुपये काम पणूा करण्याची मदुत कोऱ्या जनजवदा सांचाची जकां मत रक्कम रुपये अजधकृत ठेकेदार वगा ०१ मानमोडी ता. जमरज येथे अांतगात गटर बाांधकाम करण.े ४२१९५७ ४३०० ६ मजहने ५०० मजरू सहकारी सोसायटी वगा ब व त्यावरील १. उपरोक्त सवा कामाबाबत जनजवदा अटी व शती इत्यादीबाबतचा सवा तपशील जनजवदा सांचाांमध्ये नमदू केलेला असनू जनजवदा सांच “ https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळावर ई जनजवदा पद्धतीने ऑनलाईन डाऊनलोड करता येईल. २. उपरोक्त कामाची बयाणा व जनजवदा सांचाची जकां मत जह ऑनलाईन पद्धतीने नेट बँजकां गद्वारे वबेसाईट वर जदलेल्या पेमेंट मागाानेच करण ेबांधनकारक आह.े तसेच पणूातः यशस्वी झालेली पेमेंट स्लीप स्कॅन करून ताांजत्रक लखोट्यात उपलोड करण्यात यावी. ३. जनजवदचे्या अटी व शती मध्ये बदल करण,े प्राप्त जनजवदपेैकी एक जकां वा सवा जनजवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारणचेा हक्क जनम्न स्वाक्षरीत याांनी राखनू ठेवला आह.े जनम्नस्तर जनजवदा धारकाने जनजवदसेोबत जोडलेली सवा कागद पते्र छाननी साठी तीन जदवसाच्या आत या कायाालयात आणनू त्याची खातरजमा करून घ्यावी. ४. सन २०१७-१८ वषााच्या राज्य दर सचूीन्वये सदर कामाांच्या जी.एस.टी. कर अांदाजपत्रकाच्या ररकॅप शीट मध्ये सामाजवष्ट केलेला आह.े कां त्राटदाराने सदर कर भरला असल्याचे मळू चलन सदर केल्यास त्याांनी भरलेला चलना ऐवढा परतावा करण्यात येईल. ५. सन २०१७-१८ च्या दरसचूीन्वये याांजत्रकी पद्धतीने बनवलेली खडी या साजहत्यावर रॉयल्टी (स्वाजमत्वधन) आकरण्यात येणार नाही.तथाजप दर पथृाकरणामध्ये ती जदली गलेी असल्यास ती वजा करूनच (घटीत दराने) दयेक अदा केले जाईल. ६. सदर सांपणूा जनजवदा प्रजक्रया ई जनजवदाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सांगणकीय आज्ञावजलत होईल. सदर जनजवद ेसांदभाातील जनजवदा नोटीस, सचूना, शजुद्धपत्रक इत्यादीची माजहती https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ध आहते. ७. वरील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ध करून दणे्यात आली आहते. सदर जनजवदा प्रपत्रे, अटी, शती इत्यादी सदर सांकेत स्थळावर जदनाांक १०/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू जदनाांक १६/०९/२०१९ रोजी दपुारी १७:०० वाजपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने डाऊनलोड करता येतील. ८. वरील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर जदनाांक १०/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू जदनाांक १६/०९/२०१९ रोजी दपुारी १७:०० वाजपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने सादर (अपलोड) करता येतील. ९. सांबांजधत कां त्राटदाराने वरील प्रमाण ेताांजत्रक जलफाफा सोबत जवजहत नमनु्यातील प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानांतर सदरील प्रमाणपत्राची मळू प्रत कायाालयास जमा करण्याची आवश्यकता असणार नाही. १०. कां त्राटदाराांनी जनजवदा खालीलप्रमाण ेदोन जलफाफा पद्धतीने (TWO ENVELOPE) सादर करण ेआवश्यक राहील. ११. जदनाांक ०१/०७/२०१७ पासनू जी.एस.टी. कर लाग ूकरण्यात आलेला आह.े वरील जनजवदा मध्ये जी.एस.टी.कराचा अांतभााव करण्यात आलेला नाही. तथाजप सदर कराची वसलुी दयेाकामधनू करण्यात येणार आह.े त्याचा जवचार करून ठेकेदाराांनी जनजवदा सादर कराव्यात. अ) फी/ पात्रता /ताांजत्रक जलफाफा (जलफाफा क्र.१) १. जनजवदा फी व बयाणा रक्कम नेट बँजकां गव्दारे भरणा केलेलीऑनलाइन प्रत. २. जज .प . कडील नोंदणी केलेल्या वधै नोंदणी प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत. ३. सन २०१७-१८ असेसमेंट इयर प्राप्तीकर भरणा केलेचे प्रमाणपत्र, प्राप्तीकर नसल्यास पॅन काडा स्कॅन केलेली प्रत. ४. जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्र स्कॅन केलेली प्रतजोडण ेआवश्यक राहील. ५. मके्तदार कोणत्याही शासकीय जनमशासकीय अस्थापनेमध्ये काळ्या यादीत नसले बद्दलचे स्वयांघोषणापत्र. ६. जनजवदमेधील अटी व शती मांजरू असलेबाबतचे स्वयांघोषणापत्र. ब) आजथाक जलफाफा (जलफाफा क्र. २) १. कां त्राटदारानी आपले दर जवजहत “BOQ” मध्ये योग्य त्या जागी भरून सदरची “BOQ” जलफाफा क्र. २ मध्ये अपलोड करावी. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनजवदचेे दर इतर कोठेही नमदू करण्यात येऊ नये. २. म

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.