Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Construction Of Compound Wall For Devpuri Math At Talegaon Dhamdhere, Tal-shirur(second Call)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

ई-ननवलदाांतगगत खुरी ननवलदा वूचना वचूना क्र. २०१९-२०/६ वयऩंच ग्राभऩंचामत तऱेगाल ढभढेये तारुका शळरूय जिल्शा ऩुणे तपे जिल्शा ऩरयऴद ऩुणे नोंदणीकृत वुशळक्षषत फेयोिगाय अशबमांता मा लगाातीर ठेकेदायांकडून दोन शरपाऩा ऩद्धतीने खारीर काभांवाठी ननवलदा भागवलण्मात मेत आशे. अ.क्र काभाचे नाल ननवलदा यक्कभ काभाचाचा कारालधी फमाणा यक्कभ ननवलदा पॉभग पी १ भौिे तऱेगाल ढभढेये मेथीर देलऩयुी भठ मेथे वयंषक शबतं फांधणे, ता.शळरूय. १३,४०,४६९/- ६ भहशने १% २००/- अटी ल ळती १) वदय वंऩूणा ननवलदा प्रक्रिमा ई-ननवलदा ऩद्धतीने वंगणकीम आसालरीत शोईर. वदय ननवलदेवंदबाातीर ननवलदा नोटीव प्रशवद्धी, वूचना, ळुद्धीऩत्रके इत्मादीची भाहशती http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय उऩरब्ध आशे. २) लयीर काभांच ेप्रऩत्र े http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय उऩरब्ध करून देण्मात आरी . वदय ननवलदा प्रऩत्र,े अटी, ळती ई. मा वंकेतस्थऱालरून हद.२०/०७/२०१९ योिी वकाऱी १०:०० लािरेऩावून ते हद.२७/०७/२०१९ योिी वामंकाऱी ०४:०० लािेऩमतं अधधग्रहशत(Download) कयता मेईर ३) लयीर काभाची ननवलदा http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालरून हद.२०/०७/२०१९ योिी वकाऱी १०:०० लािरेऩावून ते हद.२७/०७/२०१९ योिी वामंकाऱी ०४:०० लािेऩमतं ओंनराईन ऩद्धतीने वादय कयता मेतीर. ननवलदा बयण्माची कामगऩद्धती (अ) ताांत्रिक शरपाऩा १. वदय काभाचे ननवलदा प्रऩत्र डाउनरोड केल्माची पी ल इवाया यक्कभ इंटयनेट फँक्रकंग ने लयीर तक्त्माभध्मे नभदू केल्मानवुाय ऩेभेंट करून त्माची स्कॅन कॉऩी ची प्रत िोडाली, इवाया यक्कभ बयणेव वटू अवल्माव त्माफाफतचे प्रभाणऩत्राची प्रत स्कॅन करून अऩरोड कयाली रागेर. २. प्रभाणणत नोंदणी प्रभाणऩत्र (Registration Certificate) िोडणे आलश्मक आशे. ३. आमकय नोंदणी प्रभाणऩत्र (PANCARD) िोडणे आलश्मक आशे. ४. िीएवटी नोंदणी प्रभाणऩि अऩरोड कयणे फांधनकायक याशीर. ५. वलहशत नभनु्मातीर प्रनतसाऩत्र स्कॅन करून अऩरोड कयाले रागेर. लयीर प्रऩत्रातीर ववलस्तय ननवलदा नोटीवभधीर वला अटी ल ळती ठेकेदायाव फधंनकायक याशतीर (आ) व्माऩायी शरपाऩा १. ई-ननवलदेवोफत िोडरेल्मा BOQ File ऩरयशळष्ट फ भध्मे ननवलदाधायाकाचे नाल ल दय नभदू कयाला. २. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ऩरयऩि दद. १९/०८/२०१७ अन्लमे ननवलदाधायकाांनी ननवलदा देकाय कयताांना दद. ०१/०७/२०१७ रा राग ूझारेरा लस्त ूल वेला कय कामदा (जिएवटी) ल इतय प्रचशरत वलग कयाांचा वलचाय करून ननवलदा देकाय वादय कयालमाचे आशेत. ३. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩेषा अधधक दयाने कभी अवल्माव ठेकेदायाने एलढ्मा कभी दायात काभाचा दिाा मोग्म याखून काभ ऩणूा शोईर माफाफतचा ववलस्तय रेखी तऩळीर स्लाषयीवश शरपाऩा ि. २ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला अथला ननवलदा अग्राह्म धयण्मात मेईर. ४. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩमतं कभी दयाचा अवेर तय ठेकेदायांनी ननवलदाधीन काभाच्मा क्रकभतीच्मा १% एलढ्मा यकभेचा “ग्राभऩचंामत तऱेगाल ढभढेये(Grampanchayat Talegaon Dhamdhere)” मा नालाने काढरेरा ल ननवलदा प्रशवद्धी नतंयच्मा हदनांकाचा धनाकऴा (D.D.) ऩपोभवं शवक्मरुयटी म्शणून शरपाऩा ि.२ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला. (उदा. १०% ऩमतं कभी दय १% यक्कभ) ५. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩेषा अधधक दयाने कभी अवल्माव देमकाय १०% ऩेषा िेलढ्मा िास्त दयाने कभी आशे तलेढ्मा यकभेचा धनादेळ “ग्राभऩचंामत तऱेगाल ढभढेये (Grampanchayat Talegaon Dhamdhere)” मा नालाने काढरेरा ल ननवलदा प्रशवद्धी नतंयच्मा हदनांकाचा धनाकऴा(D.D.) ऩपोभवं शवक्मरुयटी म्शणून शरपाऩा ि.२ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला. (उदा. १४% ऩमतं कभी दय = १०% ऩमतं कभी दय १% यक्कभ ल (१४%-१०%=४%) अवे एकूण ५% यक्कभ) वदय डी.डी. अऩरोड केरेरा नवल्माव ननवलदा अग्राह्म धयरी िाईर. ६. व्माऩायी शरपाऩा ि.२ उघड्रेनतंय पक्त िो ननवलदाधायक रघतु्तभ ननवलदाधायक ठयेर त्मानेच वादय केरेरा भऱू डी.डी. कामाारमाव तत्काऱ िभा कयालमाचा आशे. तवेच रघतु्तभ ननवलदाधायकाने भऱू डी.डी. २ हदलवांत कामाारमात िभा न केल्माव ल ननवलदा कामालाशीव आलश्मक कागदऩत्रांची ऩतूाता कयणेव वलरबं केरेव ऩाचारीत ननमभानवुाय त्माव जि.ऩ. च्मा काळ्मा मादीत वभावलष्ठ कयणेची कामालाशी केरी िाईर. तवेच जि.ऩ.च्मा वला वलबागांकडीर कोणत्माशी ननवलदा प्रक्रिमेत बाग घेण्माव प्रनतफधं केरा िाईर माची नोंद घ्माली. तवेच ननवलदा प्रक्रिमेच्मा कोणत्माशी टप्पप्पमालय अथला ननवलदा भिंुयीनतंय काभाचे कोणत्माशी टप्पप्पमालय कागदऩत्रांच्मा वलधीग्राह्मतफेाफत आषेऩ नोंदवलरा गेल्माव वदयची फाफ कामदेळीय पौिदायी कामालाशीव ऩात्र याशीर. ७. ननवलदा प्रऩत्रातीर ववलस्तय ननवल

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.