Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Constrcting Cement Concrete Roads Dalitwasti Approach Road At Gar

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

ग्रामपचंायत कायाालय गार ता- श्रीगोंदा, जिल्हा- अहमदनगर गटविकास अविकारी पंचायत समीती श्रीगोंदा / ग्रामविकास अविकारी / ग्रामसेिक, ग्रामपंचायत गार ता- श्रीगोंदा, विल्हा- अहमदनगर ई जनजिदांतगात जनजिदा सूचना ई जनजिदा सूचना क्र. GP/E-TENDER/ २०१८-२०१९ गटविकास अविकारी पंचायत समीती श्रीगोंदा / ग्रामविकास अविकारी / ग्रामसेिक, ग्रामपंचायत गार ता- श्रीगोंदा, विल्हा- अहमदनगर यांचे तरे्फ ग्रामजिकास जिभाग / जिल्हा पररषद अहमदनगर यांचेकडील नोंदणीकृत खालील िगाामधील कंत्राटदाराकडून दोन विर्फार्फा पद्धतीने खािीि कामाच्या ई वनविदा मागविण्यात येत आह.े अ.क्र. कामाचे नांि जनजिदा रक्कम रु. इसारा रक्कम रु. जनजिदा फी रक्कम आिश्यक कंत्राटदार िगीकरण १ Constrcting Cement Concrete Roads Dalitwasti approach road At Gar Tal Shrigonda Dist. Ahmednagar ५०८४६५ ५०८५ ३००+ १२% योग्य तो िगा 1. ई – वनविदा प्रवसद्धी संकेतस्थळ http://mahatenders.gov.in 2. ई – वनविदा प्रवसद्धी वदनांक वद. १३/०८/२०१९ सकाळी १०.०० िािता 3. ई – वनविदा विक्री कािाििी वद. १३/०८/२०१९ सकाळी १०.०० िािता ते वद. २०/०८/२०१९ सकाळी १०.०० िािेपयंत. 4. ई – वनविदा सादर करण्याचा कािाििी वद. १३/०८/२०१९ सकाळी १०.०० िािता ते वद. २०/०८/२०१९ सकाळी १०.०० िािेपयंत. 5. ई – वनविदा उघडण्याचा वदनांक ि िेळ वद. २१/०८/२०१९ दपुारी ०१.०० िा 6. ई – वनविदा उघडण्याचे विकाण पचंायत समीती श्रीगोंदा ता.श्रीगोंदा  सदर कामाचं्या जनजिदेबाबत खालील सिाबाबी आिश्यक राहतील :  फी रक्कम, टेंडर फी. (ऑनलाईन द्वार ेभरलेली पािती)  कंत्राटदार / ससं्था नोंदणी प्रमाणपत्र (फोटो सहीत) ि प्राप्तीकर स्कॅन प्रत करािी लागेल.  PAN CARD, Income Tax Certificate & Balance Sheet (Last 3 Years)  GST प्रमाणपत्र, PTRC AND PTEC Tax Certificate.  Machinery Details (काम करण्यासाठी लागणा-या साजहत्याची यादी सोबत िोडािी).  सारख्या कामाचे अनुभिाचे प्रमाणपत्र ( कायाकारी अजभयतंा / उपअजभयंता यांचे स्िाक्षरीत प्रमाजणत केलेले असाि े). ¨ÉÉMÉÒ±É iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É ºÉÉ®JªÉÉ BEòÉ EòɨÉÉSÉÉ nÉJɱÉÉ |ɺiÉÉ´ÉÒiÉ ÊxÉÊ´ÉnÉ ®CEò¨ÉäSªÉÉ ५० ]CEäò ®CEò¨ÉäSÉÉ VÉÉäbhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®Eò +ɽä. / |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnäSªÉÉ {ÉÊ®¨ÉÉhÉÉSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ ३० ]CEäò {ÉÊ®¨ÉÉhÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽä.  बधंपत्र. (स्ित:च्या सही जिक्क्यासह) जिजहत नमनु्यातील प्रजतज्ञापत्र स्कॅन करून करािे लागेल.  जनजिदेच्या अटी ि िथी खालीलप्रमाणे : 1. सदर संपूणण वनविदा प्रवक्रया ई वनविदेद्वार ेऑनिाईन पद्धतीने संगणकीय अज्ञािािीत होईि. सदर वनविदे संदर्ाणतीि वनविदा, नोटीस प्रवसध्दी, सूचना, शदु्धीत्रके इत्यादींची मावहती https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर उपिब्ि आहेत. िरीि कामाच्या वनविदा प्रपते्र https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर उपिब्ि करून देण्यात आिी आहेत. सदर वनविदा प्रपते्र अटी ि शथी इत्यादी सदर https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर अविग्रवहत करता येतीि. िरीि कामाच्या वनविदा https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर ऑनिाईन पद्धतीने सादर करता येतीि. 2. ई –वनविदा सादर करताना वडविटि वसग्नेचर महाराष्ट्र राज्य सरकारने अविकृत केिेल्या कंपनीची असणे आिश्यक असून ई – वनविदा सादरकत्याणने http://mahatenders.gov.in या ई – संकेत स्थळािर Enrolment करून ई –वनविदा सादर कराियाची आहे .ई -वनविदा वडविटि वसग्नेचर मावहतीसािी मागणदशणन http://mahatenders.gov.in या ई – संकेत स्थळािर उपिब्ि आहे . ई –वनविदेसोबत असिेल्या BOQ र्फाइिमध्ये वनविदा सादरकत्याणचे नाि ि दर वदिेल्या विकाणी सादर करून अपिोड करािेत . ई – वनविदा सादर करताना अ वनविदा र्फी विर्फार्फा ब ) तांवत्रक विर्फार्फा क) व्यापारी विर्फार्फा अशा स्िरुपात सादर कराियाची आहे. 3. उपरोक्त कागदपते्र सादर करणेस कोणतीही िाढीि मदुत वदिी िाणार नाही. िरीि तांवत्रक विर्फार्फा मिीि सिण कागदपत्र सादर करणे आिश्यक असून एक िरी दस्तािेि सदर वनविदेत नसेि तर ती वनविदा शक्यतो अग्राह्य समिण्यात येिू शकते ि व्यापारी विर्फार्फा उघडण्यात येणार नाही . 4. र्ाििाढ र्फरक सदर कामांना िाग ुअसणार नाही याची नोंद घ्यािी. अंदािपत्रवकय दारापेक्षा िास्त दराच्या वनविदा विचारात घेतल्या िाणार नाहीत. 5. वनविदािारकांनी सादर केिेिे दर हे वनविदा उघडण्याच्या वदनांकापासून ९० वदिसांपयंत स्िीकृतीस पात्र राहतीि आवण कामाचा कािाििी १२० वदिस असा राहीि. 6. ज्या वनविदािाराकाची वनविदा स्िीकृत केिी िाईि त्या वनविदािारकाने कामाच्या एकूण वकमतीच्या २ % एिढी सरुक्षा अनामत कुिल्याही राष्ट्रीय

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.