Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

1000+ Views | 250+ Downloaded
 • Opening Date

  13 Aug 2019

 • Closing Date

  21 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 8,72,845

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Reapairs To Causeway On M.d.r.09 To Kuwale Ghadiwadi Road V.r.284 In Km 1/500,tal.deogad

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
7 DAY

ग्रामपंचायत कुवळे, ता.देवगड, जि.ज धुंदुगग. कामाचे नाव- Reapairs to Causeway on M.D.R.09 to Kuwale Ghadiwadi road V.R.284 in KM 1/500,Tal.Deogad ई नजवदा चुना क्रमांक १/२०१९-२० सरपंच ग्रामपंचायत कुवळे यांजकडुन खालील शततनंा अनसुरुन महाराष्‍ट र शासन ग्रामपंचायत विभागाने विवहत केलेल् या राधावरकरनाने वेलेल् या य्‍ य ्‍ या िगाीतील नोंेनीकृत ठेकेेारांकडुन वनविेा मागविण् यात येत ेहसे सेर अ ी शतत खालील राधमाने….. वनविे ेबाबत अ ी शतत - १) वनविेा े्न लख् यात द्यािी लागेलस पवहल् या लख् यात अवरकृत ठेकेेाराचे राधमानपर, मुे तीतील व् यिसाय कर ना ेयेक राधमानपर, पॅन काडी, GST राधमानपर, बयाना रक् कम ि वनविेा फॉमी वफ DD इस कागेपर ज्डािेतस ेसु-या व् यापारी लख् यात ेर नमुे करुन पपरपनुी वनविेा फॉमी द्यािास लख् ा क्रमांक १ मध् ये ज्डण् यात येना-या या मळु कागेपरांच् या रेरॉक् स राधवत स्‍ यराधवत ्‍ हननु स्षमम अवरका-याकडुन सा्षमांवकत करन ेअवनिायी ेहसे अन् यथा ्‍ या ग्राह्य ररल् या जानार नाहीस २) क्नवतही एक अगर सिी वनविेा क्नतेही कारन न ेतेा मंजरु अगर ना मंजरु करण् याचा अवरकार राखनु ठेिला ेहसे याबाबत क्न्‍ याही सं‍ थेस अगर व् यवसस खलुासा मागता येनार नाहीस ३) वनविेा सचुनेतील क्नतीही कामे ेवन क्नतीही बाब वनविेा फॉमी ेनेेच् या तारखेपयंत वनविेा सचुनेतुन िगळण् याचा अवरकार राखनु ठेिण् यात ेलेला ेहसे याबाबत क्न्‍ याही सं‍ थेस अगर व् यवसस खलुासा मागता येनार नाहीस ४) वनविेा ना मंजरु राल् यास क्नताही परव् यिहार केला जानार नाहीस ५) वनविेा मंजरु राल् याचे कळविल् यािर करार पर ि कागेपर ठरिनु वेलेल् या मुे तीत पनुी न केल् यास ि वनविेा अ ी शततचंा भंग केल् यास बयाना रक् कम ज्‍ त करण्यात येललस ६) वनविेा फॉमी स्बत ज्डनेत ेलेली सिी वििरन परे परीपनुी भरने िश् यक ेहसे ७) कामाची अंेाजपरकीय रक्कम वनविेा फॉमी फी ५००/-रुस ि बयाना रक् कम १%(अंेाजपरकाच् या) प राधमाने सरपंच ग्रामपंचायत कुवळे येथे DD द्वारे जमा कराियाची ेहसे सेरची फॉमी वफ ि बयाना रक् कम ह े विवहत मुे तीत प्ह्च राले पावहजेतस मक् ता व‍िकारने नाकारने तसेच मंजरु करने तसेच ना मंजरु करनेचे सिी अवरकार माससरपंच ग्रामपंचायत कुवळे ेपल् या कडे राखनु ठेित ेहसे याबाबत क्न्‍ याही िरी राधावरकरनाकडे ेािा ेाखल करता येनार नाहीस ८) वनविेा नामंजरु रालेल् या ठेकेेाराची बयाना रक् क् म संबंरीत कामाचा करारनामा पनुी राल् यानंतर परत परत करण्यात येललस ९) वनविेते वेलेले ेर ह ेवनविेा उघडण् याच् या वेनांकापासनु १२० वेिस बंरनकारक राहातीलस १०) भावगेारी फॉमी / कंपनी असल् यास वनविेा ि इतर कागेपरांिर सहया करण् यासाठी ेनेेत ेलेले अवरकार परांची स्‍ य पर वनविे ेस्बत साेर करािीस ११) कंरा ेारािर स्पिलेल्या कंरा कामाचा विमा कंरा ेाराने उपसंचालक विमासंचनालय महाराष्‍टर राज्य गहृवनमाीन भिन 264 पवहला मजला कला नगरासम्र िांद्रे (पिुी ) प मुंबल 400051 ेरुध्िनी क्रमांक 6590403/6590690 िा फॅक्स क्र. 6592461 ) प या कायाीलयाशी कंरा ाच्या संपनुी रकमेस कंरा ाच्या पनुी कालािरीस ऊतरिने िश्यक ेहसे १२) प तसेच कंरा ी कामे पनुी करण्यासाठी वनयसु करण्यात येत असलेल्या सिी कामगारांचा विमा कामगार नकुसान भरपाल विमा पराखाली उतरिने िश्यक ेहसे विमा संचनालय यांच्या व्यवतपरस अन्य विमा कंपन्यांकडुन घेतलेली विमा परे व‍िकारली जानार नाहीतस ‍ थळ – कुवळे ग्रामसेिक सरपंच ग्रामपंचायत कुवळे ग्रामपंचायत कुवळे तासेिेगड, वजसवसंरुे गुीस तासेिेगड, वजसवसंरुे गुीस

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.