Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department

Thane, Maharashtra

 • Opening Date

  13 Aug 2019

 • Closing Date

  21 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 83,26,220

 • EMD

  ₹ 84,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Reconstruction Of Minor Bridge At Ch.no. 35-100 On Mokhada Khodala Vihigaon Road ( S.h.78 ) Tal Mokhada, Dist. Palghar

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ VÉ´½þÉ®ú, ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú-401 603 ´Éä¤É ºÉÉ<Ç]-õ www.mahapwd.com ¡òÉäxÉ Gò. 02520/222236 ¡ìòCºÉ Gò. 02520/223092 <Ç ¨Éä±É- jawhar.ee@mahapwd.com VÉÉ.Gò./ºÉÉ.¤ÉÉÆ./Ê´É.VÉ./ÊxÉÊ´ÉnùÉ/3591/2019 ÊnùxÉÉÆEò-23/07/2019 |ÉÊiÉ, ={É ºÉÆÆSÉɱÉEò (¨ÉɽþÒiÉÒ) ʴɦÉÉMÉÒªÉ ¨ÉɽþÒiÉÒ EòɪÉÉDZɪÉ, 3 ®úÉ ¨ÉVɱÉÉ, EòÉäÆEòhɦɴÉxÉ xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç. Ê´É¹ÉªÉ :- <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhÉä¤ÉɤÉiÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò-13 ºÉxÉ-2019-20 (xÉÉäÆnùhÉÒEÞòiÉ ä̀öEäònùÉ®úÉÆEòbÚxÉ JÉÖ±ªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ) ºÉÆnù¦ÉÇ :- ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉɨÉÉxªÉ |ɶÉɺÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò : ¨ÉÉ´ÉVÉ-2018/|É.Gò.348/34 ÊnùxÉÉÆEò-20 Êb÷ºÉå¤É®ú,2018 ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÆnùÌ¦ÉªÉ {ÉjÉÉSªÉÉ +ÊvÉxÉ ®úɽÚxÉ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò-13 ºÉxÉ-2019-20 |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úhÉäʴɹɪÉÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÉʽþ®úÉiÉÒºÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ ªÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ VÉÉʽþ®úÉiÉÒºÉ Eò¨ÉÒ VÉÉMÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉɤÉɤÉiÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ EÞò{ɪÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. 1. EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉÆ´É, {ÉkÉÉ ´É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, VÉ´½þÉ®ú, ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú-401 603 (¡òÉäxÉ xÉÆ. 02520/222236) 2. EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉÚ´ÉÔ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. ÊnùxÉÉÆEò-07/08/2019 ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ 3. |ÉʺÉvnùÒSÉä º´É¯û{É ÊVɱÁÉiÉÒ±É ‘±ÉPÉÖ’ ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É BEò nèùÊxÉEò BEò ´Éä³ýÉ (¨É®úÉ`öÒ) ÊVɱÁÉiÉÒ±É ‘±ÉPÉÖ’ ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É BEò ºÉÉ{iÉÉʽþEò BEò ´Éä³ýÉ (¨É®úÉ`öÒ) 4. EòÉähÉiªÉÉ ÊVɱÁÉiÉ EòɨÉä PªÉɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþiÉ. {ÉɱÉPÉ®ú ÊVɱ½þÉ 5. ÊEòiÉÒ ´ÉÞiÉ{ÉjÉÉÆiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. ´É®úÒ±É|ɨÉÉhÉä |ÉiªÉäEò ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ ¡òHò BEònùÉSÉ 6. näùªÉEò (|ÉʺÉvnù ZÉɱÉ䱪ÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉSªÉÉ 2 |ÉiÉÒ {ÉÉ`Ê´ÉhÉäºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ.) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, VÉ´½þÉ®ú ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú-401 603 ªÉÉÆSÉä xÉÉ´Éä {ÉÉ`ö´ÉÉ´Éä. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrÒºÉÉ`öÒ {ÉÉ`öʴɱÉÒ +ɽäþ iªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉä {ÉjÉ +É®ú.+Éä.ºÉÒ. (Release order Copy) ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ jawhar.ee@mahapwd.com <Ç-¨Éä±É ´É®ú i´É®úÒiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉäºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ:- <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.-13 ºÉxÉ-2019-20 ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉäSªÉÉ 4 |ÉÊiÉ VÉ´½þÉ®ú, ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú |ÉiÉ - ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, `öÉhÉä ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý `öÉhÉä ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ - EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, `öÉhÉä-1/`öÉhÉä-2/ÊVÉ. {É. `öÉhÉä/ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, {ÉɱÉPÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ - ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ={ÉʴɦÉÉMÉ,VÉ´½þÉ®ú/´ÉÉb÷É/¨ÉÉäJÉÉb÷É/Ê´ÉGò¨ÉMÉb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ®ú´ÉÉxÉÉ. |ÉiÉ - |ÉEò±{É ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ. |ÉiÉ - ºÉÖSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, VÉ´½þÉ®ú ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú Web. http://mahatenders.gov.in Email. jawhar.ee@mahapwd.com <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò-13 ºÉxÉ-2019-20 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, VÉ´½þÉ®ú, ÊVɱ½þÉ-{ÉɱÉPÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ +]õÒ ¶ÉiÉÕSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉÉ-ªÉÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ "¤ÉÒ-1' xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉÉ®äú EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbä÷ {ÉÆVÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò xÉɽþÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú https://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, VÉ´½þÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <Ç-ÊxÉ´ÉÒnùÉ ={ɱɤvÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊnùxÉÉÆEò-07/08/2019 iÉä ÊnùxÉÉÆEò-21/08/2019 {ɪÉÈiÉ <Ç-ÊxÉ´ÉÒn

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.