Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Public Works Department

Beed, Maharashtra

 • Opening Date

  09 Apr 2019

 • Closing Date

  30 Apr 2019

 • Tender Amount

  ₹ 3,35,93,029

 • EMD

  ₹ 1,68,000

Reminder

Follow

Download
Summary

Imp. To District Border Hingani Takalsing Walunj Jamgaon Ashta Sh-57 Chinchpur Matkuli Matawali Wanvewadi Road Mdr-64 Km. 22/00 To 35/00 Tq. Ashti Dist. Beed

EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, xÉMÉ®ú ®úÉäb÷, ¤ÉÒb - 431 122 Visit us on : www.mahapwd.com E-Mail: spbeed.ee@mahapwd.com Phone No. (02442) 224723 VÉÉ.Gò. ÊxÉÊ´ÉnùÉ/1018 ÊnùxÉÆÉEò: 09-04-2019 |ÉÊiÉ, +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¨ÉÆb÷³ý =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù Ê´É¹ÉªÉ :- VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉvnùÒ ¤ÉɤÉiÉ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ GÆò ¤ÉÒb÷-2/ 22 ºÉxÉ 2018-2019. ªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉSÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ Ênù±É䱪ÉÉ ´Éä³ýÉ {ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +É{ÉhÉÉEòbä÷ {ÉÉ`ö´ÉiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ Ê½þ Ê´ÉxÉÆiÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ :- <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´Éä³ýÉ {ÉjÉEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2 ¤ÉÒb÷÷ |ÉiÉ. ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ={ÉʴɦÉÉMÉ +ɹ]õÒ÷÷/{ÉÉ]õÉänùÉ/ʶɯû®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ näù´ÉÖxÉ ºÉÖÊSÉiÉ EòúhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉÒ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉi´É®ú EòɪÉḈ ÉɽþÒ Eò®úÉ´ÉÒ. ºÉÉä¤ÉiÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉiÉ |ÉiÉ. ÊSÉjÉ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÆxÉÉ näù>ðxÉ ºÉÖÊSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉnù®ú EòɨÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú xÉEòɶÉä <ÇiªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò¯ûxÉ |ÉEò±{É ¶ÉÉJÉäiÉ tÉ´ÉäiÉ. |ÉiÉ. iÉÉÆÊjÉEò ¶ÉÉJÉÉ <Ç̈ ÉÉ®úiÉ-1/®úºiÉä-2 ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É |ÉiÉ. xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉÉäbÇ÷´É®ú ÊbÆ÷Eò´ÉhÉäºÉÉ`öÒ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, xÉMÉ®ú ®úÉäb÷, ¤ÉÒb÷ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò ¤ÉÒb÷-2/22 ºÉxÉ 2018-2019 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, ʴɦÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¤É-1 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú https://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ ´É κ´ÉEÞòiÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 09/04/2019 iÉä 23/04/2019 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ®úɽþÒ±É. ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ÊnùxÉÉÆEò 25/04/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÖxÉ {ÉÖfäø ®úɽþÒ±É.. +Æ. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ¯û <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ÉɴɺÉɳýªÉɺɽþ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 1 ÊVɱ½þÉ ºÉ®ú½þqù iÉä ˽þMÉhÉÒ- ]õÉEò³ý˺ÉMÉ-´ÉɳÖÆýVÉ-VÉɨÉMÉÉǼ É- +ɹ]õÉ-®úɨÉÉ57-ËSÉSÉ{ÉÚ®ú- ¨ÉÉiÉÉEÖò³ýÒ-¨ÉÉiÉɴɳýÒ-´ÉxÉ´Éä́ ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-64 ÊEò.¨ÉÒ. 22/00 iÉä 35/00 ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä iÉÉ.+ɹ]õÒ ÊVÉ.¤ÉÒb÷ 3,35,93,029/- 1,68,000/- 12 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 2360/- xÉÉånùhÉÒ +ɴɶªÉEò xÉɽþÒ 2 ÊVɱ½þÉ ºÉ®ú½þqù iÉä ¨Éɳäý´ÉÉb÷Ò- {ÉÉ]õºÉ®úÉ-½þÉiÉÉä±ÉÉ iÉä |É®úɨÉÉ-16 iÉä ËSÉSÉÉä±ÉÒ-ÊSÉJɱÉÒ-¨ÉÖMÉMÉÉǼ É-ºÉÉèiÉÉb÷É- ®úɨÉ55 ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-5 ÊEò.¨ÉÒ. 7/00 iÉä 12/00 ¨ÉvªÉä nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.+ɹ]õÒ ÊVÉ.¤ÉÒb÷ 2,47,43,596/- 1,50,000/- 12 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 2360/- xÉÉånùhÉÒ +ɴɶªÉEò xÉɽþÒ 3 VÉÉƤÉ-iÉÉMÉb÷MÉÉǼ É iÉä ®úɪɨÉÉä½þÉ ®úºiªÉÉ´É®ú =lɳýÉ xÉnùÒ´É®ú ¨ÉɯûiÉÒ ¨ÉÆÊnù®úÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä {ÉÖ±ÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä |ÉÊVɨÉÉ-17 ÊEò.¨ÉÒ. 6/00 iÉÉ.ʶɯû®ú (EòÉ.) ÊVÉ.¤ÉÒb÷ 1,34,50,438/- 1,34,600/- 12 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 1180/- ´ÉMÉÇ-4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É .<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ :- ÊnùxÉÉÆEò 09/04/2019 iÉä 23/04/2019 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÖ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEò ÊnùxÉÉÆEò EòÉ¨É Gò.1 :- ÊnùxÉÉÆEò 12/04/2019 ®úÉäVÉÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÖ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEòÒSÉä Ê`öEòÉhÉò :- ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É |ÉÉnäùʶÉEò ʴɦÉÉMÉ, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù ªÉÉÆSªÉÉ nùɱÉxÉÉiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÖ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEò ÊnùxÉÉÆEò EòÉ¨É Gò.2 :- ÊnùxÉÉÆEò 15

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.