Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Local Self Government Department Tender

View complete overview of Kerala LSGD Tender

Costs

Summary

Retarring Of Ganga Nagar Road, Mkk Nair Nagar- Mahatma Jn. Road, Pulikkathara Lane, Tile Laying Of Puthussery Road Near Chappel And Covering Slab In Puthussery Road Drain In Ward 19 Of Tripunithura Municipality

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

“`cW `mj þ amXr`mj” ^bð \¼À. PW1-14627/16 XobXn . 02.8.2019 CþsSïÀ t\m«okv Xr¸qWn¯pd \Kck` 2019þ20 km¼¯nI hÀjs¯ ]²Xn/X\Xv ^ïnð/BPCL ^ïnð DÄs¸Sp¯n AwKoImcw e`n¨ {]hr¯nIÄ sN¿p¶Xn\v AwKoIrX IcmdpImcnð \n¶pw CþsSïdpIÄ £Wn¨psImÅp¶p. sSïdns\m¸w \nÝnX XpIbv¡pÅ \ncX{Zhyhpw 500/þcq] ap{Z]{X¯nð X¿mdm¡nb {]mYanI IcmÀ DS¼Sn, cPnkvt{Sj³ tIm¸n, aäp tcJIÄ F¶nh AS¡w sNbvXncnt¡ïXmWv. sSïÀ sjUyqÄ sh_vsskänð e`yamIp¶ XobXn : 06.08.2019, 9.00 A.M sSïÀ tUmIypsaâv kaÀ¸nt¡ï Ahkm\ XobXn : 08 : 14.08.2019, 3.00 P.M sSïdpIÄ Xpd¡p¶ XobXn : 20.08.2019, 11.00 A.M hniZhnhc§Ä etenders.kerala.gov.in F¶ sh_vsskänð \n¶pw, {]hÀ¯n kab§fnð \Kck` F©n\obdnwKv hn`mK¯nð \n¶pw e`yamWv. CþsSïÀ kw_Ôn¨pÅ Fñm kÀ¡mÀ \n_Ô\Ifpw _m[Iambncn¡pw. CþsSïdpambn _Ôs¸« lmÀUv tIm¸n tcJIÄ cPntÌÀUv X]membn 20.08.2019, 11. F.Fw. \v ap¼mbn Cu Hm^oknð lmPcmt¡ïXmWv. (H¸v)v))((( Akn. F©n\obÀ I- Xr¸qWn¯pd \Kck`. “`cW `mj þ amXr`mj” ^bð \¼À. PW1-14627/16 XobXn . 02.8.2019 Xr¸qWn¯pd \Kck`m Imcymebw CþZÀLmkv ]ckyw Xr¸qWn¯pd \Kck` 2019þ20 km¼¯nI hÀjs¯ ]²Xn /X\Xv ^ïnð/BPCL ^ïnð DÄs¸Sp¯n AwKoImcw e`n¨ Xmsg¸dbp¶ {]hÀ¯n sN¿p¶Xn\v AwKoIrX IcmdpImcnð \n¶pw aÕcm[njvTnX CþsSïdpIÄ £Wn¨psImÅp¶p. {I a \ ¼ À ^bð \¼À {]hÀ¯nbpsS t]cv aXn¸v sNehv {]hr ¯n sNbvXv XoÀ¡m \pÅ Imemh [n \ncX {Zhyw (2.5%) ZÀLm kv ^okv 1 PW1- 8868/19 SO 144/20 ]penb¶qÀ sse³ tdmUv, ]\bw]d¼v tdmUv, tXm«n¸d¼v tdmUv, do SmdnwKv ssSð \nÀ½mWw 8,91,198 4 amkw 22300 1784 2 PW1- 8638/19 SO 198/20 te_À A¿¼nffn¡mhv IWnbm¼pg tdmUv do SmdnwKvþ hmcUv 49 8,92,520 4 amkw 22400 1785 3 PW1- 8627/19 SO 191/20 Nnòb tXmSnsâ ]mÀiz `n¯n \nÀ½mWw 8,92,307 4 amkw 22400 1785 4 PW1- 8628/19 SO 139/20 Im\dm _m¦nsâ sX¡phiw ss_tdmUv,X¡phiw ss_tdmUv, {iocma t£{X¯nsâ ]Snªmdp hi¯pff tdmUv, t_mbvkv kv¡qÄ tdmUnsâ ss_ tdmUv ssSð hncn¡ð. 8,92,318 4 amkw 22400 1785 5 PW1- 8875/19 SO 148/20 KwKm \KÀ,FwsIsI \mbÀ \KÀþ almß PwKvj³ tdmUv, ]pen¡¯d sse³ do SmdnwKv, ]pXptÈcn tdmUv, Ipcnip]ffn¡v kao]w ssSð hncn¡ð, ]pXptÈcn tdmUnse Im\IÄ¡v IhdnwKv Ém_v 8,92,317 4 amkw 22400 1785 6 PW1- 8874/19 SO 196/20 Xr¸qWn¯pd t_mbvkv kvIqÄ {Kuïv sehenwKpw A\p_Ô {]hÀ¯\§fpw 13,38,005 4 amkw 33500 2680 7 PW1- 9261/19 SO 173/20 aä¯nð tdmUv ssSð hncn¡ð,t]Sw tXmSv tdmUv SmdnwKv,Im¼f¯v sse³ tIm¬{IoänwKv 8,92,857 4 amkw 22400 1786 8 PW1- 9260/19 SO 182/20 N§mSn¸d¼v ss_sse³ Im\ \nÀ½mWw, tIm¬{IoänwKv,hnhn[ ss_sse\pIÄ tIm¬{IoänwKv 8,90,326 4 amkw 22300 1781 9 PW1- 9262/19 SO 204/20 Bä{]mbnð tdmUv I« hncn¡ð, tIm¬{IoänwKv, doSmdnwKv, \nI¯nð tdmUv hmÀUv 1 8,92,818 4 amkw 22400 1786 10 PW1- 9266/19 SO 167/20 kvssI sse³ tdmUv ss_sse³ amÀ¡än\v ]pdIphis¯ tdmUv, ssh¡w tdmUv, ss_sse³ Z£nW DSp¸n ku]À®nI tdmUv SmdnwKv ssSð hncn¡ð, Im\ \nÀ½mWw Ém_v 8,87,075 4 amkw 22200 1774 11 PW1- 9441/19 SO 327/20 hmcUv 46 {io\KÀ sse³ 11 Im\, doSmdnwKv 8,92,793 4 amkw 22400 1786 1. Sn ZÀLmkpIÄ sskänð e`n¡p¶ XobXn 06.08.2019, 9.00 A.M 2. ZÀLmkv {]amW§Ä CþsSïÀ sh_vsskänð \n¶pw kuP\yambn Uu¬temUv sN¿mhp¶XmWv. 3. ZÀLmknt\msSm¸w \nÝnX XpIbv¡pÅ \ncX{Zhyhpw ^md hnebpw s\äv _m¦nwKv aptJ\ Hm¬sse\mbn HSpt¡ïXmWv. Añm¯]£w ZÀLmkpIÄ \ncknbv¡p¶XmWv. 4. ZÀLmkpIÄ Hm¬sse\mbn am{XamWv kaÀ¸nbvt¡ïXv. s\äv hÀ¡v XIcmÀ aqew DïmIp¶ {]iv\§Ä¡v sSïÀ kzoIcn¡p¶bmÄ D¯chmZn Bbncn¡p¶Xñ. 5. ZÀLmkv t^md§fpw A\p_Ô tcJIfpw ZÀLmkv kaÀ¸n¡m\pÅ Ahkm\ XobXn hsc CþsSïÀ sh_vsskänð \n¶pw kuP\yambn Uu¬temUv sN¿mhp¶XmWv. 6. ZÀLmk t^mw, Bhiys¸«n«pÅ aäp tcJIÄ F¶nh A]v temUv sN¿m¯ ZÀLmkpIÄ bmsXmcp ImcWhimepw kzoIcn¡p¶Xñ. 7. {]nenan\dn F{Knsaâv, ssek³kv tIm¸n, Cþt]bvsaâv t^mw, sSïÀ tUmIypsaâvkv, Bhiys¸«n«pÅ aäp tcJIÄ F¶nhIfpsS HdnPn\ð ZÀLmkv Xpd¶p ]cntim[n¡p¶ kab¯n\p ap¼mbn cPntÌÀUv X]mð aptJ\tbm, kv]oUv t]mÌv aptJ\tbm kaÀ¸n¨ncnbvt¡ïXmWv. X]mð aptJ\bpïmI

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.