Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Town Panchayats Commissioner Tender

View complete overview of TN Town Panchayats Commissioner Tender

Costs

Summary

Providing Black Topping Road To Uthiriyamadha Koil Street.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

ntsh§f‹å Áw¥òãiy ng%uh£Á ehf¥g£od« kht£l« e.f.v©.235 / 2019 /m1. ehŸ: 29.08.2019. bghJ ã £l« - 2019-20 x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò ehf¥g£od« kht£l«, ntsh§f‹å Áw¥òãiy ng%uh£Á gFÂæš bghJ ã £l¤Â‹ Ñœ Ñœ¡fhQ« ntiyfis¢ brŒJ Ko¡f jF thŒªj x¥gªj¡fhu®fëläUªJ _o K¤Âiuæ£l x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥gL»‹wd. _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ ntsh§f‹å Áw¥òãiy ng%uh£Áæ‹ rh®ghf mj‹ braš mYty® mšyJ mtuJ m§Ñfhu« bg‰wtuhš 12.09.2019-« nj éahH¡»Hik Égfš 3.00 kâ tiu Ñœ¡fhQ« ãgªjidfS¡F c£g£L ntsh§f‹å ng%uh£Á mYtyf¤Âš bg‰W¡ bfhŸs¥gL« vd m¿é¡f¥gL»wJ. x¥gªj¥òŸëfŸ Ïu©L ciw Kiwæš, _o K¤Âiuæl¥g£L, nkš ciwæ‹ ÛJ vªj ntiy¡Fça x¥gªj¥òŸë v‹W«, bl©l® nj k‰W« neu égu§fSl‹ bjëthf vGj¥g£oU¡fnt©L«. tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ 12.09.2019 nj éahH¡»Hik Égfš 3.30 kâ¡F ng%uh£Áæš braš mYty® mšyJ mtuJ m§Ñfhu« bg‰wtuhš ÂwªJ gçÓyid brŒa¥gL«. ntiyfS¡fhd x¥gªj¥òŸë got§fis http://www.tenders.tn.gov.in k‰W« http://townpanchayats.tn.gov.in/tender v‹w Ïizajs Kftçfëš gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsyh«. mšyJ 11.09.2019 -« nj òj‹ »Hik khiy 5.00 kâ¡FŸ g£oaèš f©LŸs bjhifæid brY¤Â Ï¥ng%uh£Á mYtyf¤Âš bg‰W¡bfhŸsyh«. x¥gªj¥òŸëfis fâå _ynk gÂéw¡f« brŒJ ó®¤Â brŒJ ä‹dQ gçt®¤jid _y« ifbah¥gä£L fâå têahfnt mD¥gyh«. mšyJ ó®¤Â brŒa¥g£l x¥gªj¥òŸë got§fis ntsh§f©â ng%uh£Á mYtyf¤Âš neçilahf x¥gil¡fyh«. x¥gªj¥òŸë ãgªjidfŸ, x›bthU ntiy¡F« brY¤j nt©oa nlt⤠bjhif, x¥gªj¥òŸë V‰W¡ bfhŸs¥g£lhš brY¤j¥gl nt©oa fh¥ò¤ bjhif, rhšt‹Á bjhif k‰W« Ïju égu§fŸ Ï›tYtyf¤Âš ntiy eh£fëY« ntiy neu¤Âš nf£L¤ bjçªJ bfhŸsyh«. ntiy¥ g£oaš t. v© ntiyæ‹ bga® kÂ¥ÕL (Ïy£r«) K‹ it¥ò bjhif %. bõ£ôš »ua« %. gâKo¡f nt©oa fhy« 1 th®L v©. 14 brg°Âah® ef® Ïuæš ãiya« bršY« rhiy jh® rhiy mik¤jš. 22.50 22500 8000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 2. th®L v©. 02 c¤Âça khjh nfhæš bjU rhiyæš jh® rhiy mik¤jš. 29.50 29500 9000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 3. th®L v©. 06 fhkuh#® rhiy bj‹gF jh® rhiy mik¤jš. 23.00 23000 8000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 4. th®L v©. 06 fhkuh#® rhiy tl¡F gF jh® rhiy mik¤jš. 23.00 23000 8000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 5. th®L v©. 04 Mça eh£L bjU nj® bršY« rhiyæid jh® rhiyahf òJ¥Ã¤jš. 21.50 21500 8000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 6. ngUªJ ãiya« K‹òw« V‰fdnt ca® nfhòu« és¡F mikªÂUªj Ïl¤Âš x‹W, ngUªJ ãiya« Ëòw« R‰Wyh¤Jiw jftš ika« mU»š x‹W, ntsh§f‹å fl‰fiuæš V‰fdnt (bj‹gFÂ) ÏUªj Ïl¤Âš k‰W« ntsh§f‹å fl‰fiu Õ¢ iy‹ fil¤ bjU K‹òw« M»a gFÂfŸ jyh 1 Åj« 4 v©â¡if 16 Û£l® cau ca® nfhòu ä‹ és¡FfŸ mik¡F« gâ. 26.70 26700 9000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ 7. ngUªJ ãiya« K‹òw« V‰fdnt ca® nfhòu« és¡F mikªÂUªj Ïl¤Âš x‹W, ngUªJ ãiya« Ëòw« R‰Wyh¤Jiw jftš ika« mU»š x‹W, ntsh§f‹å fl‰fiuæš V‰fdnt (bj‹gFÂ) ÏUªj Ïl¤Âš k‰W« ntsh§f‹å fl‰fiu Õ¢ iy‹ fil¤ bjU K‹òw« M»a gFÂfŸ jyh 1 Åj« 4 v©â¡if 16 Û£l® cau ca® nfhòu ä‹ és¡FfŸ mik¡F« gâ. 13.15 13150 8000+ kÂ¥ò T£L tç 45 eh£fŸ TLjš 159.35 159350 x¥gªj¥òŸë ãgªjidfŸ 1. x¥gªj¥òŸë bfhL¡F« x¥gªj¡fhu®fŸ vªj Jiwia rh®ªj x¥gªj¡fhuuhf ÏUªjhY« FiwªjJ Class I ¡F Fiwahkš cŸs x¥gªj¡fhu®fshf ÏU¡f nt©L«. k‰W« Ïju Jiwfëš x¥gªjjhuuhf ÏUªJ mt®fŸ x¥gªj¥òŸë bfhL¤jhš x¥gªjjhuuhf gâ c¤ÂuÎ tH§F« K‹ò ng%uh£Áæš cça Mtz§fis¡ bfhL¤J gÂÎ brŒa nt©L«. 2. x›bthU ntiy¡F« ã®zæ¡f¥g£l it¥ò¤ bjhif brY¤Âa t§» tiunthiy mšyJ t§» bfhL Miz Ïiz¡f¥glhj x¥gªj¥òŸëfS«, F¿¥Ã£l neu¤Â‰F¥ ÃwF bfhL¡f¥gL« x¥gªj¥òŸëfS«, v¡fhuz« bfh©L« V‰W¡ bfhŸs¥gl kh£lhJ. 3. x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ m¿é¥ò tH§f¥g£l Ëò K‹it¥ò¤bjhif 1% brY¤j nt©L«. 4. brY¤j¥gL« nlt⤠bjhif¡F v›éj t£oÍ« tH§f¥gl kh£lhJ. 5. x¥gªj¥òŸëfis _o K¤Âiuæl¥g£l ciw¡FŸ it¤J ciwæ‹ ÛJ vªjntiy¡Fça x¥gªj¥òŸë v‹W«, bl©l® nj k‰W« neu égu§fSl‹ bjëthf vG braš mYty®, ntsh§f©â ng%uh£Á v‹w Kftçæ£L, bfhL¡f nt©L«. ciwæš x¥gªj¡fhuç‹ KG mŠrš Kftç ÏU¡f nt©L«. 6. x¥gªj¡fhu® j«khš më¡f¥g£l bl©liu v›éj fhuzK« Ïšyhkš éy¡»¡bfh©lhš

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.