Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Administration And Water Supply Department Tender

View complete overview of TN Municipal Administration And Water Supply Department Tender

Costs

Summary

Improvements To Existing Channel And Formation Of Smart Channel At Virupatchipuram Channel (from Attumandhai Street Upto New Colony In Ward No 51

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

got« -1 ÂU¢Áuh¥gŸë °kh®£ Á£o è£., kW x¥gªj¥òŸë m¿¡if v©. 25/2020-2021(ehd¦fh« miH¥ò) 1. x¥gªj¥òŸë nfhU« mYty® : ÂU. R. ÁtR¥ukâad¦, Ã.v°ì., Ã.vy¦., bga®, gjé, Kftç ã®thf Ïa¡Fe®, ÂU¢Áuh¥gŸë °kh®£ Á£o è£., ÂU¢Áuh¥gŸë 2. (m) £l¤Â‹ bga®/ bfhŸKjš/ : Ó®äF efu« (Smart City Mission) brŒa¥gL« gâfŸ r«kªjkhd étu« mik¡F« t. v© ntiyæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ bjhif (%.y£r¤Âš) K‹ it¥ò¤ bjhif (%) gâ Ko¡f¥gl nt©oa fhy« x¥gªj¡fhuç‹ jF 1 2 3 4 5 6 Ó®äF efu« ( Smart City Mission ) £l ã 1) th®L v©.10 g£lt®¤ nuhL gFÂæš Ó®äF r¤JzÎ ika« kw¦W« Ó®äF fêtiw f£L« gâ. 90.00 90000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 2) th®L v©.12 kJiu nuhL »H¡F gFÂæš ( uhk»UZzh Âna£l® Kjš üyf f£ol« tiu ) M®.Á.Á Áyh¥, Ó®äF kiHÚ® tofhš k‰W« FW¡F ÁWghy« ÂU«g f£L« gâ. 95.00 95000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 3) th®L v©.10 k‰W« 13 kJiu nuhL kw¦W« nfh£il rªÂ¥ò gFÂæy¦, Ó®äF kiHÚ® tofhš kw¦W« gad¦gh£L nfÃs¦ FHhÍl‹ Toa ghjrhçfs¦ eilghij mik¡F« gâ. 75.00 75000 MW khj« Ïu©lh« tF¥ò 4) th®L v©.17 nky¥òèth® nuhL gFÂæy¦ ( jäH¦ r§¦f« f£ol« Kjy¦ Á§¦fhu¤njh¥ò tiu ), Ó®äF kiHÚ® tofhš kw¦W« gad¦gh£L nfÃs¦ FHhÍl‹ Toa ghjrhçfs¦ eilghij mik¡F« gâ. (bjhF¥ò-VI). 97.00 97000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 5) th®L v©.9 Áªjhkâ g#h® gFÂæy¦ Ó®äF kiHÚ® tofhš kw¦W« gad¦gh£L nfÃs¦ FHhÍl‹ Toa ghjrhçfs¦ eilghij mik¡F« gâ. (bjhF¥ò-I). 96.00 96000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 6) th®L v©.9 Áªjhkâ g#h® gFÂæy¦ Ó®äF kiHÚ® tofhš kw¦W« gad¦gh£L nfÃs¦ FHhÍl‹ Toa ghjrhçfs¦ eilghij mik¡F« gâ. (bjhF¥ò-II). 96.00 96000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 7) th®L v©.10 fhëa«kd¦ nfhéy¦ bjU gFÂæy¦ Ó®äF kiHÚ® tofhš kw¦W« gad¦gh£L nfÃs¦ FHhÍl‹ Toa ghjrhçfs¦ eilghij mik¡F« gâ. (bjhF¥ò-II). 98.00 98000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 8) th®L v©.51, 54 kw¦W« 55¡F£g£l gFÂfëy¦ mikªJs¦s ÁWghy« nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF ÁWghy« mik¡F« gâ. 80.50 80500 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 9) th®L v©.56 rh[¦Âç nuhL nkw¦F gF V1 FW¡F¤ bjU gFÂfëy¦ mikªJs¦s ÁWghy« nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF ÁWghy« mik¡F« gâ. 90.00 90000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 10) th®L v©.51 éU¥gh¢Áòu« tha¦¡fhy¦ ( r§¦Ñjhòu« Kjy¦ _y¡bfhs¦is¤ bjU tiu ) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 95.00 95000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 11) th®L v©.51 éU¥gh¢Áòu« tha¦¡fhy¦ ( ÑH r¤Âu« nuhL Kjy¦ M£Lkªij tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 98.00 98000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò mYtyç‹ bga® : ÂU. R. ÁtR¥ukâad¦, Ã.v°ì., Ã.vy¦., gjé : ã®thf Ïa¡Fe®, ÂU¢Áuh¥gŸë Ó®äF efu è£., ehŸ.05.05.2020.. 12) th®L v©.51 éU¥gh¢Áòu« tha¦¡fhy¦ (M£Lkªij Kjy¦ ãô fhyå tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 95.00 95000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 13) th®L v©.51 éU¥gh¢Áòu« tha¦¡fhy¦ ( ãô fhyå Kjy¦ uhk触f ef® KjyhtJ Ãujhd nuhL tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 98.00 98000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 14) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ ( rhiy nuhL Kjy¦ fhntç ef® tiu ) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 96.00 96000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 15) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ ( fhntç ef® Kjy¦ nrhHuh#òu« I.v[¦.à tiu ) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 97.50 97500 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 16) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ ( nrhHuh# òu« I.v[¦.à Kjy¦ m©zh kiy ef® Ky¦iy rhiy tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 99.00 99000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 17) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ ( m©zh kiy ef® Ky¦iy rhiy Kjy¦ m©zhkiy ef® Ãujhd rhiy tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 97.50 97500 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 18) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ ( m©zh kiy ef® Ãujhd rhiy Kjy¦ f%® òwtê¢rhiy nuhL tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 90.00 90000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 19) th®L v©.57 bu£iltha¦¡fhy¦ (f%® òwtê¢ rhiy nuhL Kjy¦ ky® rhiy rªÂ¥ò KoÎ tiu) nk«gL¤J« gâ kw¦W« Ó®äF tha¦¡fhy¦ mik¡F« gâ. 99.00 99000 MW khj« Kjy¦ tF¥ò 20) th®L v©.57 uh¡ngh®£ fhyå tha¦¡f

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.