Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Panchayati Raj Department Tender

View complete overview of Rajasthan PRD Tender

Costs

Summary

Supply Of Material And Equpment In Gram Panchayat Koja

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

5qi6: tD.rqtdq d-sd,/d-sr,/ fro.rs sTffi riqffif, qRfr dIftq-qr@t) 2019 ,/ 2Og g-6fr-o qa-+ Swr-oz,/ zols-2l ftqio: 10.08.2019 TSI'I{I O-T qFI qqrtrf, €Efi fierr{T (crsnr) fifd-<r or ord ffTr tnrqj i( HHlfi 3ilSfi f,{i \ii sqfiq !r?r&l 6{tl=ir Ed tri)6i ITRT (sva} n) s. ........!... .00 ars (3fiqtfr-d ar.ro ol <l qfilyId) ft1a il 01 gd alrrd s. ............ .00 crs tifdfl 3rfa({ iilqql 3lv{dls/ sqdtg o-{i o1 ar$o q qqq dftFIR 13 orrkl, 20i9, crd: g.oo qd ri gu-+p 26 or.rw zots,srq o.oo sd ffiFt fitro go,sieRi r gta \rq q+{t qrft qqr osi o1 erftq q srq IEEN. 29 or{rkr, 2019 ol aqfl rz.oo ed nzn qqrqd qBfA orqfdq g qqr or+ sod B t fqfu{r drdi of dfts gs-oi, zs orrrfiI , 2o1e 6) d!-Ei 2.oo {d rdr{rf, tlfrft orqlaq n rqftffiq fus ir6ffi ftiaEr ffi d urqrq i{F{il riciBf, l{{{q qrq qilTf,qri fifa-{r riqfud fq-+tq fqqrien B :- rF.{J. qTg q.nqd 6t iTq erCqii-d dr.rd (f,rqi t) z qfil. wtfl Yrtar Frd n) fifa'a go mf+irT g@ trtir 1 erffi 50.00 1.00 tooo/- Looo/- 2 ggI{N 50.00 1.00 7000/- L000/- 3 o)-ql 50.00 1.00 1000/- 70oo/- 4 o\fuqnr 50.00 1.00 looo/- Looo/- 5 qn ef nft 50.00 1.00 1o0o/- looo/- 6 q'ffi 50.00 1.00 1000/- 1000/- 7 i-lgrl 50.00 1.00 rooo/- Looo/- 8 slqrTfr 4T I.K{ 50.00 1.00 looo/- 1000/- 9 s-qr-$ 50.00 1.00 7000/- 1000/- 10 30.00 0.60 s00/- s00/- 1-L qteq--T s0.00 1.00 1000/- looo/- 72 iffi 50.00 1.00 1oo0/- 7000/- 13 qd ddrTd s0.00 1.00 1000/- looo/- 14 fr< qrqqrc 50.00 1.00 tooo/- 7000/ - 15 50.00 1.00 to00/- Tooo/- 16 +nfr-grd 50.00 1.00 looo/- 1000/- 17 ,fiqerd 50.00 1.00 70oo/- 10oo/- 18 ,ffii @1 dlt f,o-i s0.00 1.00 looo/- looo/- t9 CFI EEI 50.00 i.00 LO00/- 1000/- ,lrfr'{r-{ ?0 i-nd 50.00 1.00 looo/- 1000/- 21 gTTIflT 50.00 1.00 tooo/- 1000/- 22 +cer gd 50.00 1.00 1000/- tooo/- 23 {tql{fl 4.IT 50.00 1.00 1000/- 7000/- 24 ttrdl s0.00 1.00 1000/- L000/- 25 qq, 50.00 1.00 looo/- 1000/- 26 e}6n-{r 50.00 1.00 looo/- 1000/- 27 $qTdT d-ilqrd 50.00 1.00 toool- looo/- 28 gEr+fr 50.00 1.00 1000/- looo/- ftqq \zi rrd :- r. fifuo ffin fufrred. qd-{ fr dnTi ol ug,fi r z. fiqd sqq ilm ffi Fffi ii 3lfun ldfU o) FqfRd rrqq w sqRard ftfuq<meif qT s{d qfiftffii d trqs oq trftft ilT riartrd sBfil orqLru it eifr qri,ft qft ftrS orqqqqr fqfu<r fiqftrd ffiE 01 {€f Etfr clfi B n) fqfr<r eH o1 cfu-fi 3rrd od ft-sdf 61 +i qrfr rd qriff t s. rl,yrd sro,q {-i-a +' nfrd Fm qii e:yrd ftfuflolf qs f{sn rfi fuqr qdrn I a. ftfo<r d fr-{r 6rcur eal\ {S-qd/3rdqd'q?i te< 6{i or erBox oiC} A ms gfuo t r s. F+oq fuqn 51 5q girdr cqrur qa / GST godr crrTur ra rgo oi t 6. frhEr v.ra goTtri-* nPr or S,0. ffiffi oTffi oq orfmq oTffi q-qTs-d qfrft s)ftTrT d clq tq dr z. cIdFFT go or S.ct. Managing Director, RISL Payable at sqY{ d nc tq E} t e. ftfto ga7 tri-rt {rPr//ffift'{rr Ee; or €.€. iqrqd qEfr orqfdq i qqr o-EqI qod B t e. ts yrfi srqrq ffiq G dgr filq \.q ftd G +el qrrmror 2011 q rrs{efifl aIo sqrqq orfuftqq 2612 Tq 2013 s {r.,s rf{zEr{ ERr srFr -sqq w qro ftfr of qr+cr FsrTSqTi +fi t 10. fqft<T t{r{r q qqrqa qR rTd w Wf fr-flq (www.sppp. rajastha n.gov. in) Ts (www.eproc. rajasth an.gov.in) qq M gq srs{cfe or cr<' of qr rcft B t drt'-mq GTErfitt W ft-6m 3Ter6r-fr 16161 ffi qlit rrT. {+tq qarnq rrftfr *0Trr (ENnr) o.rqfdq fuo.ffi sTffi q-qrqd Hfrfd dIftq-qr fumr elsit frft-fl xq{ 1 Ffasr ffirf, l-tlfuEt/2ois/ fFrm:- ,ffi ffi 2 qH qqrqd 6r flq #6W 3 tifa <rildT tn4 or qrq . !-tr q.r (slnq/fr{rid {qi ffi 4 FD<r Ttr (ftfrfl srd ricqT d ergirx ftf+Er ar.ro qs) 5 ffB. trlir $..................... ... SS {icqr Ii=iro (fth-o ero or z rftno) (frfrET rTd {icql d etEsn Ffr'o arro w) 6 eix.3n$.wrd. o) fthsr or t'r$ftrq E@ (ftfr<r ird ricsr d argun fifl*qr drlrd qg 7 tr{ 6r feq qq{ B trd ET ii qq{ 9 M or goor cflur-!-r (lqrl+, 31.07.2018 niF ) €m.{ d,/{fr 10 q4 ot do k/gq.3rR.l ,/ifu rrqet etceT-q, rid.{ d/Tfr 11 ftfuflErdr rrcr 3rgd.=ro fr ffi d,zrfr 12 fifaEr Md tt e1g-+ete mri o1 fdfU,/ fifaEl 3rqdi-s 6{i o1 ftE' 13.08.20'r 9 t zs.oa.zors d6 inft<l g@ZeiSRiT go7 ertar {RT o1 SS qqr of ftf* q r+rq 29.08.201e, dqrs rz.oo {d T6 14 ilffrd Gs E)cri h1 ftlS q rrr

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.