Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Panchayati Raj Department Tender

View complete overview of Rajasthan PRD Tender

Costs

Summary

F.y. 2019-20 Supply Of Material In Gram Panchayat Tus Dangiyan Panchayat Samiti Bhinder (all Scheme)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

r+ o-rqff,q ordtr'-q sTffi 0/|GNREGA)W fufi-[s sTffi f4|-{fl HRfr firwFrdr vqqgq (rrq) tro.fu+1 Rs frfro qqt 1 frh-<T o.qr6 zols-2o / t2SS fuqro:-.. "6.19.1.L0-13. 2 ord or clq rr-6rrrrl rfi$ rTtq-r qq ilR"r fuo-rg of qqw rffia ilT q-q1-qfl .....................:....................q ffiq sm.n/+fl oilqtr iq J ftft-ET qrf,r trd qn q-q.rffi +l-{ qcnqTdqr*d qq{ 4 ftft.{r @t oi-julft-d cr,id 25.00 Frrer @t sc-d trd-s arq s) 5 fifd-fl g-@ (l.o-rs sTffi riqr+f, HfrR fro-fl d =il-q t d dser ft"sr n fu E) soo sqd qn (qra d sTd qn) 6 frR.ET lfo or fr'qslT qfu s. .....................d.+-fr / 9.9. sgl .. .... .. ..fuqzn / / ............ 7 orril=ro {rRT (fdotfl sTD-mrfr qqrqd HRfr 'fto-w d crq d cil of ser qo-s{ t tq d) soooo / sqd ur{ (q4rw aqx sq-$ qre) 8 GrrIFtcT gtfu or fr--ss"T qtRr s........... ........d.+n/S.g €qr............ fur-o ... / ...../ ... .. .. . ... I til-{Er ffif\Yrr gm (ruo RtsL q-qgr d n-q fr) 5oo Eq$ ut-r (qra of sqi qre) 10 fr <T dtfil-T go o1 vrRr or fd-d{oT qrRr s.........:.:r...........d.*o,/ S.g. ssr.....ffi / ../........... 11 iD-q 6-r GST ;Itq{ 12 qq o-[ q=T qs{t 13 o'ffic fthqT ft-o-q Zers-{d}sZ oTq-dis .n-{i of fu{i-6 vs rrrq ffi q PfRo R-q6 qq wrqrjqR 14 driRFT gw., ftEcr g@ yq erqr+o vtRr ner doffi R-s dft-o sq * qqr o-qqri q't frQft \d srq ffi q Pffu fuqifr \ti nqqrrt+ru 15 cftriTr$q frfu{r s}6ri of frafr ftErk t FqfRd Ffim \rq eqqr{sR +d sq-Sffi qmut d o-q riwl 63,s6,08,10,1r si rz d oidq ol fuqrur ftF--ErqrdT ET{r silqrscn sc j-/t\,/ i::iq;69 .ti-- en'rft q+ffi *$;"s* d rr{r q-i r E{f,rer{ frfr-{-qTdr qq fta / / o-rqlf,q o-rdm-q slffi (MGNREGA) W fuf,rfl 3rftot-fr-rfqr+f, qfrfr ft.s{ funr s{qg{ Frq) tqPfir qrtr 01. frfuil qrf,r o\ srTq-fl{-{ frhET e!-drs ori d qpETd frq <rdrfdi o1 s-ft ffi n fuR-d" Rq- t X+ qanqd "frft gu€{ t .tfuf, wq c} slr orqrft 3Trqqq?D ffi 1 6o-ffi fr=s tr)_dd qq-q d qGdq qql =rS d-i sn qrn t frR-Er 3r$fir-{ os fr qrm t fregt+x rr'fkl q{flfilq ftfr-sT -Tqr oEqri d qflpl-vnel 3ffic arq-"il-s o-si enqaqo e]-i I'(elr Erprq o{ frqFr ET{r qrft s-d ol @tq HEfrtd-c q-q fu{ Tq{ \d fr.qs.f sql'r IITT I tO Srqg q tvt q q-{ od fsi ffi-fi'f,d'rrf.r gM dfi fues q-& frrn qd ol qrqer-qa r fso 6q-$ d d-q qfuRrq-a W-iq{) (4 qh-<Tl qFtr lIE rrot e1 SS r (q) Rg q-Efrgl-{ ffid t sTq-dis of .r$ frR-<T crd Tq 3rq {rrfw ({flfmr w rrqF+ro &cxZqt d frq{t$eq d q-c-fi gs rf{ 6{flTe{{ sTns{fi et-i t'q wriffi ssT ,:g "qi". frR'ET qqr o-{qd d T{TeT-{ilar .fuq otc-dt-s znri errqeq-o d,n gsa elnq i F-EET {ffi rS e\'t t 02. errl=rf, qRT frfr"ET s-Tt i qrTl{ .d ga a-$iFn clro of qa <\ cRPTd d.fr d fu oTqldq- st" qft frfr.sT rpn n qpi-o qrtq-F Fqr g.g) e TfimT{ o1 qtffi \'"q fu{T sd of ftEsT gqoR of ,ilrdrft lt . s-RaTd {frr zsooo I -rt 9.9 oerT Fsqr5rlrt €rol q{ ?aruf*eT d Td o5"r orcT dFrT | {s efiTq gd 5 qRvrd nnl orsfiPT d Td.qfr'Ift 1lRr^* s}t t 03, fr6<T sc* *g .ili<q fu6q7 srs+o)-cl oTqCs o-{d .r{i q,t 3mtU ft'qT-nq Faurgew w rrq{srFT tsqFrq F|-qt'r d oryv oTsfE-q g;{r wfr FR"ET rpT| i FrtrtRd fteft qq w+rq Ei'Tr t oa ertf,{ vrRr 1rs ft.R'ET g@ ;Tsfus fl-{T .flfr fr"R-o qan a. "S.l frT" 3Tffi riqr+d qfrR fio-s{ d cTq t {M fuqT qtilr C fr \'sfuTr$ .ft-€i n is E} \'q orqldq s-tr rnt frft-<t vpn t fufRd frS t'q s+ro d c'rqm {$-mT{ r-S ftsT qtd'n t ou. ftR+,t gm' oTsfd-q grqr q.tt FRsI r{qcT d crgr+x MD, RtsL Jaipur d c|q t ffif,R fuqT cTililT f A q-qgr i tq e\ qq o*i.s arr qr6'Fh-ET rpn n frqfR-d frg1 ._s qqo d qrqrfl {fr-f,ii qfr fuqT wd.n t t 06 frfuil q.rt gfrqq}F-fi q-;fu q NZ www.eproc.rajasthan.gov in Tt ol-{Ildq g-l-{r qft Ffr<T q1qcT q ftqfR-d "q-o 1-q freft o}/ao M Vq sqT o-{r-g "il vrmft t t gs- 3ffic q|w frfo{r #* A d-nffi Tq iadq Ffr<T orufd-q sm urt F.ft-ET qan t furfRd frsft Ts v+qq C q"-rqa qfrfr .fi".{ d oTqfd-q q fuiRn -F+& \q sqRerd frh-Er<roreil d vrqet *6 qfufr t oz ffiq ftfr"qT trH tg d-m-fid frfuET d rrs-d frR-<r-<rni fr qn e)-i t 08 frfuEr s-qr o-Eqri d ;iE ft-hEr o1 q{ gdqr. tr fr--q{q !-{ d?h. o1 qfuut 3ffiq oqeo *ft G ftft. E16i of fraft o) ftt{ff oTwrqpT lrqw frm TS €H cr q-

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.