Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Panchayati Raj Department Tender

View complete overview of Rajasthan PRD Tender

Costs

Summary

Supply Of Various Material At Gram Panchayat Lorwara, Panchayat Samiti Sawai Madhopur In Year 2019-20

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bidassist.com/pricing/2?referer=listing?utm_source=bas+-+registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=independenceday2020

orqff,q o.rdmq oTffi. T6rcT qitft qt*q qrftq t-f,rn-{ qr.d stq {IG[o, q-4r{rd nnw7 qo.noqtnrrffirruJfu tu* s{r$ o*ilw F''') f{qio- B - *- GmaiI:- bdosawaimadhonur@vahoo.inffiq q{ zotg-zo d 3r-f,.fd qoqo eqr$ qfig{ of eiefl-{iar qr'q qqrqdi q qF+Fr Forqq Zqilqft-crq/q-{trrT q}*{ q rfl-qer frfuq ffilT oTsi t-g cil5qrFro. qn.fr sil{ffi s ft\ csr t q-trqd sTQlclI {rur{eml q{6r{ d ffiq-fuilrli fr q-S-qd s}ed' t-frrrr{sn nt<r"Et i-#aq}ide qflfr "t ffis (d-6.ffi \'q ffiq eroq eraq) GrTriBd qfi qrfr B 1. 2. NIB NO:- UBN No:- frg qt q-fr :-+fr qfuIft qrRT d fEqr wE frs q{ qi€ ft-ffi T€t fuqT qdqT I fus qr{, fus t ri<ifu-f, ftqq ,qd Erq-{ft qtiTrns furffud frg go. q1 sqfu1-6 qm {qrqot Bffi5sn srrq ftqr ii qrq ffi GTT so.-i t qr -Eil6 sqrqq of nd-srEe http://sppp.rajasthan.gov.in. ,www.eproc.rajasthan.gov.in w td \d srs-r-"il-s fuqT EI qodT t t ers+als fuq .Tq fus qqf, or frqffuo go. G-s.{rdr y.r-6 t do srs-d srqRrd siqq nm riarqo d qrq t fus S qreT i+d,q oqqT +rl I qrsT fr s-mr5wx -it-dr vrRr or $€) qqRrd H$iq qrq {qrqo d q-q * tq *,n ril6ffi fr-s et q-frfrrfr fta c< ftrq-rfi ri ftr€-d B-qr Ti"ifuo fue 6-|- fr-qwT GrfuT Ei ,q-qfuf, q-q ti4-t1-6 ii sw eFto er-ginn Ho. oi qRi o.oo qS a-o v(z qrft zTEq I il6-ffi fus q wS GTrqYffi'(wrilq 6 ftfu.o yrf,T +i s-dfua B, ria-,q rtqr'.ilqgqfi t E-s-d eiqrq fr il6-ffi fr-s oi ft-{w mrt gv ffiq fus w fr?ri q-€t fuqT qTilr I onq?Fq fu,trr p*r rrrft fq qqq gq ffi rfueprq qfi qETFro qfufufr q-qf, fu-qr qrqr erffi t ,sq-d ennq ii fus w frE-ri o61 fu-+r qdqr I furffud ftfl$ q s+rq d qrqrf, qrw fus ffi qfr E].ft I srqF+rd m-q Hfrft Tq-dq q{ qrft rifufl d d-o-R fuT \ilri d fu erEq r€l t neII qE frffi .ft frg o) qr s{rd fuS .ft qrq d fuiT 6ig or-tur +m$ rq< s-{ sdrft I 4. 5. StErrI t '-fr0 HO TI+I riElrfdT 6-f lTrI (fufi ffiq vrq,n o1 err[Rf af qrfr t) cEql]-l-d drril sfr qlq c-ql{a (ar€f t ) rRl-6{ l]frT lilsr/ fttun cT' g-@. eHlfr.T hts 3rn-drfi f{fu{r ft-6q /cT-s-{dg/ qrfu fu{rs EFil=IdI sIRrZ fttun g@/ v}$fur go. qrRr or Ss qqr 6{ri ft1 eTfuq fuilo cs vTq 3Ir{ AtEq ftfr{r eH q,t fu{io. s $ITTI 1 rRcfd}, sE-cfCI, GI{qlET, qeqrc[ o-ot, Ts-drs, rt"+fl-{I, oIiqIO-dT, to€:v ssq, t.is*, oYqrfl, q6r{I, q;U{I, +E-sfl, Pilqgqr. 50.00 1 00000 1 000 1 000 oa.oa.zorg € zr.oa.zors 6) grq o:oo qs e6 zz.oa.zotg q\ grq o.oo crG. n-o qqftro qrq rqRrd frr 23.08.2019 ol dT€{ r.oo ed t 2 qd-fi, qrsT, 3ne-qrsT, qTt, Tft cETO,, qsr{f,r, Eg5-ir, g_{r$, eTsi-dTe,, Er$El, e-&t, qqa, d-{q{, qq$, d-a r 50.00 'r00000 1 000 1 000 oe.oe.zor g € zr.os.zotg s) 'eTq o,oo sd d?F' zs.oa.zots sI sni o.oo qd a-o vqRro qH tiirrcrd iir 26.08.2019 d dq6Y r.oo q$ t lL 6. Bqt-ff qrdT d 3rhfutr rn-d enqpq6 fr ,sryq ffi'q 1rq t-€T Mi d mqq ar.1 d"i r ga-d uru fr sr.'q fr ffio 28.01.201s t qrq*pnq eilfi Bwqq fr qrr{Rtdr eiBF-qq-ibrz q ftqq -zora qqmpfrd t s) s-m fus w qrT-qet.d EH I 7. frfufl + TiEiEd fr--f,{"[ www.sppp.rajasthan.gov.in T{ www.eproc.rajasthan.gov.in qr td \'q srs-r-dt-s s-t rITkT et uT so.-ft B I B-fir sTd tg { g)T{i-< qfuqT t www.eproc. rajasthan.gov.in w 3frq-dr$q ftfr-<Tq GrTqfud of qrft B I 8. 1$-qd vry e?iefrlsqT t qi YrGNeil=T H{6R d ffiuT fuqTql 3Tq-qT sft.gs.E. fr q-S-E-d dd 3lqft frfu.d EkIIer{ d qnqq t nq-qTq-c http://eproc.rajasthan.govt.in w qfrre€ orqTqr eTr{T{fi' t t e. dtfrrr g-co' or +S/t.fi{ t-o s-+rrgqw M.D. RrsL JArpuR d qrq d u-ogr fr tq d u-qd o-gfl- *.n t fr-sT-s qqq-a rHfrfr qqdmgq frfi6/ qo.noqtn /zots-zo/ g Q -7 3 !-frfrD qa-lref '- i. 4qr{ erqTrftq eTrgffi .r{dg{ I tui-6- 1- 9'l) 2. t-E gcq o-rffi 3Tffi T6tqq frET qR'q-q e-or{ qplO, 3. ,flEE scrcru-s erffi7erffi GTftUdr srP{fr/ftqzrf$/qar{srtrq fuilT, H-qri 1-ig{1y*{ qrig{ d qtBs q}d qq z-sr & | 4. SETq fueero {qrr \d ETsq-d ftqFT "rg. d r-q Hflq \ti Terr-+q qflzrr{ q-$ n u-omr tg t fr-6T-s eTffi qilqf, rHfrfr (erw) fuar soqo 6) q)tr-s ild qq qsr tg r wE/urq fr.mT-€ eTffi qrq dqrq-o qqrq-d sftfr u-fl-i qqlgq o)-nBd o-q .is t fu ftfrET stai of nqi-* \q srrq t Td fth-qrildr sriT rqd gff \-i ur-q(trffs Ei qfur.rd uq t BqRerd r{s-{ gs mrufa-+ il m-q qftfu d

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.