Promotion Banner

Department Of Fisheries Tender

View complete overview of Rajasthan Department Of Fisheries Tender

Costs

 • EMD

  ₹ 5,20,000
 • Document Cost

  ₹ 500
 • Tender Fee

  ₹ 1,000

Summary

Bandh Surwal, Sawai Madhopur

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • BidAward Id

  Unregistered BidAwardId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
Evaluation Notes How It Works ?

Business Providers

No results found

Sorry, no results found!

Business Seekers

No results found

Sorry, no results found!

Probable Bidders

 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
http://bidassist.com/gem?referer=home&utm_source=bas-registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=GeM&utm_promo=GeM

.E g$Trq q. 0141-2742548 wiFsil"T g*FT{ frtqnd-q qFFI ftrTrrt, qgerq ir{q, etfi ts, qqgs o6qi6: qs.z(+)ftq tdw I dq / zozt-zz / | I I S ftqi-n: ov/oS1 ta2l qetrqrql 6') Efrq qr t+ qrqf, {-{onft dd qilfl oz qrq ii furd "o." ffi d rrcqq fu+nq S eftft{ \ildprui (Gil{fFa srRr s. zsz.oo anw) n qd 2021_22 t s qS d ftrS .riw-rde d erftsp sTiqe-i..ig {_ffi ffi Arr qffi ft-{io s1.0s.2021 d qiq o.oo qd e-o eilrifud of rilrfr S r ffi dlfr qriB-d fr-qd qqqr gq ?d www.fisheries.raiasthan.qov.in \ti www.dipronline.org q rrwvw.eproc.raj.qov.in w ft-{io orss:az1 t ei-q-di-frq/sr-s;rstrs7ema}s qx qo-A t oen Gffiq ffi ffi qq-t www.eproc.rai.sov.in qy Rqi6 31oszoz1 o\ q.iq o.oo qd oo eiq-atg o-i:fl sqt$ t t q).fr d slqRm q'+tr erDmT( ftA:T-6, qw frqrq, gtko vin I d qrs ar ftivro {I\rReiI|-;I q'q5{ e- s{,TIq !H. 01 41 -27 42548 qFdr€[H s*FTt fttsnf,q rrs{q ftrqFr, qgw{ crfi, dl6 ts, w+gv mqro: qq.z(+)fuq /tgl/tl1/zozt-zz/ ffio: qflr$d tg Eil-c{Rrdf o} frq qq ti qrq-d {-ffi *fr T,fir oz rrsrl ti R{If, o" .M d qcg fuTrr d GTrftq fi==T sf,Rtqi q qf zozt_zz I s qS d ftt q-sr6. d olfuorq Giliiaq tg {-ffi effi grgl effi R-{ifi s1.0s.2021 qrri o.oo cd oo srrriBd of qrfr d'- * q. q. q?lRrq oT qH fuf,r oTRIqIf, {rf{r fio. aruf t) 1 tiq qr;fs+fi fia *il{rer 6.00 2 eq sIFIqr *ffirsr 5.50 3 qq fq;TRguI qFtg wq.FrqT tftil{rer 9.00 4 eq N Wr qRqr Ei.s-fiq frrdwa 43.00 5 tiq *{il fu-dr ffisqe ft*gtra 9.50 b qq sl-qqt qfd {fr.' 5.00 7 eq tq q,t eT-q-S fudT qfr {fr 8.00 8 qq frqcilE HIETFil.g 70.00 o riq r[qq-d quriT Rr'il-S qRq]-q-ql gTctriltr 9.00 10 Ei€I. q{qlci nar{n*gv 52.00 tl rirT d-€rfr crsf{ 8.00 12 eer e-S (e-g'nq) s{qg3 12.O0 13 qq fiqs{ ltcil[IG 6.00 14 eq @-Frf,r<r crqr qFr< (qTfr-'fl rflIn[et qd .trr d€-6q) cilq5 14.00 ffi ffi q-d Tq sqg-d qqqr www.fisheries.rajasthan.gov.in qq www.dipronline.org q wwrrv.eproc.raj.gov.in q{ fu{ifr 07.05.2021 t erc-o)-orTsrs+frs/olq-ds o-{ q-fifi tl 3ffiq ffi ffi qtr' www:eoroc.raj.qov.in w frqb o7.os.2o2i t sisqcte o( 31 ls2o21 o\ rriq o.oo cd a-o GTq-o)-s o-{ql rr6-d S t ffi=T ffi e}* qq-d d srel 3il-iils o-srd wqq frsq qran of $f{ qfuq-i .ft 3ry-d}s m-{fl-ft e},fr r qElt=T qflftfr io.T t fttqfo, rrsqs ffimT, qq$ * o-nldq d inqr ?FF{FTT ollillrre' q-S S I ffiq ilfiffi ffi effi ffi-6 01.06.202i ol eiqqrc tt.oo qd t e)-ft qfi{ft \d ilfiffi sq d q.D-d dffiqrarcit et srrq-dT{q ffi.q ffi +fr €H qd qt.F{i-6. ot qq-{r sfrq-dr$q cTirf,}-s o-q fr qrdtft t ffi ffi € riGitrf, q'fr GTForq ftiqTo, qw frqrq, qrq{sil"T qqgq d qm Eqtud s*i r nV ./ fttsro w. lt. qrdrq eT nRr fsqq 9 fiffiq tilg qqe rrE q qtEil=I itqqrql qrqr S'- 1. soo / - ftrfl-ql qTdl stl-f, lltr Irsfs' crETRrq d eraq-ercrq) oozs-oo-eoo- (sz)-[o t J 2. oTRRrd qltr or ro sltsrd (It+o, qdnl-q d ftiln 3rdrq-qf,rr) s44o-oo-103-oo-oo mn-o ufurh q.n ffin'r) 3. 'tooo / - f$-ficnqT qltil sHtff g-tr) (tr*o, qEIRrq d ftrn etor.r-ers.r) 86se-oo-roz-(roFfor] fdqrft ots-sg cfrfuq en$.S.-ggo orqfcTq- ftt{nf,q qe frrnrr s|q. EFI{{ q i -q q;qio:- w.z(+)ftq tdst tdor / zozt-zz / frqi-.F: qfrfuR ft'{ o} rlq-flef wi eirqsqo tnFffi fu }Ro S,- 1. ARTEo qErq6 qr{ft"q ri* q-6)qq, qgqrdq, qw rq rilwdq fuil-rr-, TrcNeTr=r aru$ | z. qr|-{FT qhq, qgqTFF, qq q-€ fflil-rr, qarceil"T qqgt I 3. qg-qf, qrN|{ qfr-q, qgqrd-{ qq q-c$q frqT, qaNem, wqw I 4. rrsnf, fu-drr odcra{. ws{eml I 6. 7. 8. 3Tlgffi, qtrfl gq q-q-sqd ful-q qrqrsrFl, q-qgq o] z glfrfutr qffi strd ifuo o-q cr-{dq t fu {s {rdffi eH frEik or e?F'Rl"r frsEf, u-an ig vo qr.'q rflftq rrsil.Tf{ tni d qrft ffi q qq f'o erfua qrq-ftq qil{ d inrrr=TTq qe d d?dr\'6 frtfr is q;f{cT q .a} ffi qffi sriqfud s-{i of q+neii o} ToTRTo fr-{i q,t fttEsdT {scrr d, t {mffi qH ffi TfiTRro tn-{ri cnr fi 6-{rq qq fruT.nq Me q{ Gilqd}s fr qr-{qTi ot arq .nf t gcq cTkq.f,T M vtct-{erFT, sqgq I !s-ir-Ft il'qT d fteqrfr/c{rgcm, q-i{q f,flTm 6} ri-q-6{ srgiq t fu Gilqd sr-q dqs dd;crti at qRrf, mri o-r oe o-f I sifsT grou orffit srffi fudr qftqE,---------o1 rts-6{ +q t fu eil-q ervi .t66 rrsfw fr--fiT-s erffii dqT srrr ffii o)rfr"lrft effi ffi t Efud o-ei o-

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.
whatsapp chat