Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department Tender

View complete overview of Maha WRD Tender

Costs

Summary

Repairs And Maintenance Work Of Radial Gate Of Size 12 X 8 Mtr - 3 Nos E.g. And S.g.1.2 X 1.2 Mtr - 1 No.at Shivan Project

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

1.    <Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ nùºiÉBä́ ÉVÉ b÷É=xɱÉÉäb÷ |ÉÉ®Æú¦É 2.    <Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ nùºiÉBä́ ÉVÉ b÷É=xɱÉÉäb÷ ºÉ¨ÉÉ{iÉ 3.    <Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ 4.    <Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÆiÉÒ¨É ÊnùxÉÉÆEò 5.          <Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ iÉÉÆÊjÉEò näùEòÉ®ú =PÉb÷hªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ,ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä <Ç ÊxÉ´ÉÒnäùSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò Ênù. 13/08/२०१९ ºÉEòɳýÒ 10.00 {ÉɺÉÚxÉ Ênù. 27/08/२०१९ 05.45 ´ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ - eemechnandurbar@gmail.com कायकारी अिभयंता, यांि की िवभाग, नंदरूबार जलसंपदा िवभाग, महारा शासन हे खालील कार या कामाचा पुव नभुव असले या कं ाटदाराकडुन/सं थाकडून खालील कामाकरीता बी-1 नमु यातील ई-िनिवदा णाली दारे (ऑनलाईन) िनिवदा मागिवत आहेत. िनिवदा कागदप े शासनाचे संकेत थळ https://mahatenders.gov.in ªÉälÉÖxÉ b÷É=xɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆÊjÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, नंदरुबार ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ `äö́ ɱÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. + Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É Ênù 13/08/२०१९ ºÉEòɳýÒ 10.05 {ÉɺÉÚxÉ Ênù. 27/08/२०१९ 05.45 ´ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ,ªÉÉÆÊjÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ênù. 29/08/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 12.00 +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) ÊxÉªÉ¨É ´É +]õÒ- 1) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ /ºÉƺlÉäSÉÉ ¨ÉÉMÉÒ±É 3 ´É¹ÉÉÇiÉ ´É®úÒ±É |ÉEòÉ®úSªÉÉ EòɨÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2)     EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉÉäb÷ÉḈ É® úºÉʴɺiÉ®ú xÉÉä]õÒºÉ {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³äý±É. 3)     EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É BJÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤É ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´ÉÒnùÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. 4)     ´ÉÊ®ú±É ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É EòɨÉÉSªÉÉ Eò®úÉ®úxÉɨªÉÉiÉ {ɶSÉÉiÉ +½ÇþiÉÉ ÊxÉEò¹É ºÉ¨ÉÉʴɹ`ö +ɽäþiÉ. 5)      १)   संकेत थळ : https://mahatenders.gov.in .)    EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ,ªÉÉÆÊjÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±É EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÆÉÊjÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ,

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.