Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

qr. qrfuft{qrdr-*. (qrfrflT) qrFcfrEwfliqt F6RiT{roq, T6RT9 prRF[, rizroc t-{t, l7 Er rtr6r, Iffi-400 001. fqw .- TiTrdra f-frflT{r qfiT qffiqmd. q6t{q, u foryffi 9frfu<t qil{rmqis' oa rt=t ?otz-t3 n Tdqrrqt{ qfuq s-{uqrqqd 3tTqqTs-g qTdblqd +d sTr-. qcn qrfr-fr erffi silt. :- dg crcEiqrt lqqFr F. I, qd{W sq-fr qsrFn, iqrtrrrrR,.id{Tr, fu. TildTW 413 304 '-frris. o\/ol/?oqq . "fu-qli-qsT ; qy{affifa1pffi6 q) ,,srqrt qrtdqirffitfrq. ?) ,,q' q'f qfoo 1 qq#e I tl rftqr is-€zndtd q) ..e-. s'i ).h-dn q-{r& ifus rqq-*$st xl qrffii fu-fi +loTri il-d qdq-+ : sr+st-fr BrfirzidT, og qTa*qrt frqTrT qr.l, rid{W, B-qrt4{Tt6fr, qqrlFrFrrR, rid{Tt, fu dmtf{ xRQioy Rfc-d-qr qqqEi ft-€|-{qR q-+qFTRlT'til zo +t.*. q fq,qm -dqrn yfrtq *.** o*-1" qrir{Td. {qqfrr€qaqr qrl6{-++ ei qr sTqfdqRT s-d-qrifrfri'df et{d :- t frieci gq-fl (s) tr+f, @'r+erffi) dffi sTfrr?iil / t€ qreEiqrt frqTT m..q, ri61q1J liT :- qt. SWzIqT, qdRIE Twtr trR fr6FTtt qdtqgd , fi:R-{ elEH TE1nrq. srdpt y(\oo3 ,1141 qTkfrRTai {k{qqrE{. lir :- qr' Eq 3rfir"idT {wi; w5qiqqTfrqr, gd-qq qirTqrffi Ek{q€E{lir:- qT. 3Tdqffi orFrridr, gu)qrz{qrty5-frrs-, g oq qiqq1kfrg1;}"a*"n . nil :- sT+sTifr erfir"idr, r,1nv+++qtp-6*6ur1e*vrs€-dd eT..)frdEir:- eqlwqiq erFrinr l efirsTfi furTnd.tdvdutar q66o6 qqfls+sr& {flqT.kr :- {q+ s.-ano f++rfrq sTqtmq qlqntfrfuqT{q-fl. Doc.E/Shaikh/ Tender Notice No.8 for 201g_19 $ to *Uppt@e^uil"-- LL- lT+ RoRS F6r{rq TsrT Ett trd,r€ {6rdga oq qrcaiqlt frcTt't F'.q, Ttr+ qffi, rinTrrnflGfq{-xqi?ox .id{Tr, fr.+drw. EteFfr m. 6r<loa; (oRlaq) R?\t?\, tt-o midppr@gmail.com trrx -q f f{Fd{r q-fir'fi. oc wt Qoqa-RoR3q,rffi erfi+im, oq qrcaitrtt flqsrFT m.q, riatqr fr. *itrw , qErrIE Pwn qii fu-sT€ Fd6sd ( q6RrE {u€q sitr1-d ) qtrqqEr flqqll, qdRlq vnsq t €eTq ffiTzqFTs-{q cl-d-f, sTqffidT q-1 qgqfrq t frfrKT q'rTffi (imfl{c) frkfl qr'tfr-d 3rTd-d, frfuqT 6rq-2.q1 ?Trq-rTd g+rir€1-d https://mahatenders.eov.in tT{ w$q-dl-g s-{uqkt qrffd. ntq frie'qT fu+'rquqrqr :r+qr qFFRU-{fl !il sTftrsT-{ qlffi eifi+i frr, dq qTztiqrt fuq-q *..q, q-aiqi qifr {qr }ddT 3Tri. 3lz 3{€ffi trtq-qTft q-fl -{fr qrqnqrfr . 3T. F-. q-rqrq qiq |{lErqq[ effiq-d kqdFq-E FIqT g fiTrdfl SqFFI c5wTlcl'elT t r{rfir 3qedr tiiriq. dtEqin R{r+ ? qrrrmr s'seffiid YIIqT +{r qm-qr*i-e qT.F. 3x/3"o qd-f, "-f,S( s lrg (?o 5-{ S rTrD i sr"i. F.IZZ\.?q oti/oQ/Qo(! oQ/oY/Qo\! o\/ox/Qo\! et-drqt ? €irrfdr F. qYq.q\e o\/oQ/Qol! oQ/o!/Qol! o\/oY/Qol! F.qY?.Rq o\/oQ/Qo{! oQ/o!/Qo(! o\/o!/Qo\t s}nK Y qlqldr SFT tr'. \ZQ.oR o\/o Q/Qo (l oQ/oY/Qo(! o\/o!/1o?.e, qf4rl{ q qrrtldr YIIGII s-{r}. F. Qo3.31 o\/o l/!o \l ?q/oQ/?oq3 ?is/o171oq3 der1{ qqi 5. io6.oz o\/oQ/Qo(! R\/o?/?o13 R tg/o i/R o 1R erd-e {*a-erar* t - fr kqr qrqd vd qlafr ercq ent. https://mahatenders.gov.in ( s<r frfuqr gqiff+ fi-rfr e{d +d erserq {frm ffie* s,afuqn tfe.l qtrctrEiq +q<n qi* srfrrit ,Trrfrq srlserq{-+frf, t+;-{z-qRrq frfuid cnr +dr +fd. vEt Frfet+i wT ffier sd ftffi--fi fuqr eii eTfrryd qtdfufri flqfu{r ws"qr$ arfto q d-}1sR sqRrd rori erqpTr frkqr s{sew +Wfi r*n fr*+rd qunr rrfi. q) xl frffi frfrETqRil++d section D qdftdiqTsd snln EvALUrroN sHEEr +nEt +-rd wqr, +r<d sELF EvALUTToN sHEET qrttqa;@rst+nrq+trqnt{a. MAHARASHTRA KRISHANA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION MINOR IRRIGATION DIVISION NO.l, PANDHARPUR UJJANI COLONY, CHANDRABHAGANAGAR PANDHARPUR DIST SOLAPUR PIN COD 413304 TELEPHONE NO. (Office ) (02186) 225125, E mail ID - midppr@gmail.com E Tender Notice No. 08 for 2018-2019 On line E- tender for following works is invited by the Executive Engineer, Minor Irrigation Division No.l Pandharpur, Ujjani Colony Chandrabha'ganagar Pandharpur Dist Solapur on the behalf of Maharahstra Krishana Valley Development Corporation. Tender Documents, Qualification information forms & BOQ can be down loaded from the website https:4mahatenders.gov.in . Acceptances of bids are reserved with comoetent authority. Conditional bids will not be accepted. 1) All information are available on the website https://mahatenders.gov.in (if any change that will b

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.