Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Providing Ro Systeem

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

महारा शासन ामिवकास िवभाग ामपचंायत िशरसाठवाडी ता पाथड िज.अ.नगर ई –िनिवदा सूचना ".१ सन २०१८-१९ सरपंच ामपंचायत िशरसाठवाडी ता.पाथड यां)या कडून िज*हाप+रषदे कडील यो0य 1या न2दणीकृत कं5ाटदाराकडून दोन िलफाफा प8तीने पुढील कामाची ई-िनिवदा मागवीत आहे. -: योजनेचे नाव :- लोक=ितिनधी २५१५ :- अ.न कामाचे नाव िनिवदा रकम . बयाना रकम (परतावा) Tender फ रकम आवयक ठेकेदार वग! कामाची मदुत १ मौजे िशरसाठवाडी ता पाथड येथे आरो (RO) बसिवणे ४,९९,५००/- १% १०० वगJ सात ६ मिहने १) वरील कामाची िनिवदा (प)े http://mahatenders.gov.in या संकेत ,थळावर उपल0ध क2न दे3यात आली आहेत सदर िनिवदा (प)े अित शत5 ई सदर संकेत,थळाव2न िदनांक ०६/०८/२०१९ रोजी ११.०० वा ते िदनांक १३/०८/२०१९ चे सकाळी १०:०० वा पय7त अिध8िहत (Download)करता येईल. २) वरील कामा?या िनिवदा http:// mahatenders.gov.in िदनांक ०६/०८/२०१९ रोजी ११.०० वा ते िदनांक १३/०८/२०१९ चे सकाळी १०:०० वा इलेKॉिनक फॉरMयाटमOये ऑनलईन पQतीने सदर करता येईल ३) ई िनिवदेमधील अटी व शतम\ये बदल करणे, =ा1प िनिवदेपकै^ एक िकवा सवJ िनिवदा कोणतेिह कारण न देता नकारनेचा हक िनMम ,वाVरीत यांनी राखून ठेवला आहे तसेच एखाZा कामाची िनकड लVात घेता िनिवदेतील ]या कामासाठी एखादी अट िशिथल करणेच ह`क िनMन ,वाVरीत यांनी राखून ठेवला आहे. ४) िनिवदा फ व इसारा फ Sbi Online bार ेभरdया बाबतचे िविहत नमeुयातील (माणप)(As per part of e tendering document and process) संबंधीत Sbi Online चा Kांजेशन kमांक (UTR) नnदवून तांि)क िलफाoयासोबत अपलोड करणेत यावे. ५) ऑनलाईन सदर केलेdया ई िनिवदा िद. १४/०२/२०१९ रोजी सकाळी १०:०० वा 8ामपचंायत काया!लयात उघडणेत येतील. ई िनिवदा सदंभाJतील इतर अटी व शत १) ठेकेदारांनी दोन िलफाफा पQतीने ई िनिवदा सदर करणे गरजेचे आहे २) कं)ाटदारांनी कामाचे नकाशे, िनिवदेतील आटी व शत5 बाबिनहाय कामाचे ,थळ, मजूर व सािह]याची उपल0धता या सव! बाबीचा अqयास क2न िनिवदा सदर कराrयात. ३) िलफाफा k.१ मधील सव! कागदप)ाची छाननी क2न िलफाफा k.१ मOये पा) ठरलेdया ठेकेदारांचाच िलफाफा k.२ उघड्णेत येईल. ४) सदर िनिवदा वकJ पोशJन आिण gst रकमेला =िस8 करbयात आलेली आहे. 1यामळेु देयके अदा करताना शाषन िनयमानुसार व अदंाजप5का नुसार कपाती कcन देयके अदा केले जातील. ५) मuेदारांनी सदर केलेdया ई िनिवदा व ]या िनिवदेमधील वर िलफाफा k.२ उघड्लेनंतर १८० िदवसांपय7त वैध राहतील (कं)ाटदाराचा देकार १८० िदवस राहील) ६) सदर कामाचा राwय गणुवxा िनरीVक यांचा तपासणी अहवाल (ाy झाdयानंतरच देयक अदा करणेत येईल. ७) अंदाजप)क दरापेVा कमी दरा?या िनिवदा भरdयास शासन िनण!य व शाषण प}रप)क k.- सीएटी/२०१७/ (. k०८/इमा-२मुबंई िदनांक. २६/११/२०१८ k.िबडीजी२०१६/(क/२/इमा.२/म)ंालय मुंबई ४०००३२ िद१२.२.२०१६ व िज.प ,थायी सिमती ठराव k.५७७ िद ७.५.२०१६ नुसार १० टके पय7त कमी दर भरdयास १% (उदा. १% ते १०% दर १%) ८) (ाy िनMनतम िनिवदेचा देकार िनिवदािधन कामा?या िकमतीपेVा १०% पेVा जा,त दराने कमी असेल तर देकार १०% पेVा जेवढ्या जा,त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेचा व वरील बाबी (माणे येणाƒया रकमेसह एकि)त (बकँ …यारटंी / DD) िनिवदेसोबत िलफाफा k.२ मOये अपलोड करावा.(उदा. १४% कमी दर -१०% पय7त क}रता १% व (१४%-१०%)=४% असे एकूण ५% तसेच देकार १५% पेVा कमी दराचा असdयास उव!}रत रकमेसाठी दोन पटीने रकम डीडी bारे सदर करणे अिनवाय! राहील(उदा.१९% कमी दर (१९-१५= ४% x २ =८%) ९) (बकँ …यारटंी/ DD) उपल0ध क2न देणे. अ. (बकँ …यारटंी/ DD) िनिवदा बोलिवणाƒया सरपचं 8ामपचंायत यां?या नवे असावा. आ. (बकँ …यारटंी/ DD) सरकारी बकँा िकवा शेड्यलु बकँाकडून काढलेला असावा. इ. (बकँ …यारटंी/ DD)ची मदुत कामाचा दोष दािय]व कालावधी संपेपय7त असणे आवयक आहे. ई. (बकँ …यारटंी/ DD) िसलबदं लीफाoयामधून कं)ाटदारांनी िनिवदा ,वीकृती?या िदनांका पासून ८ िदवसात 8ा.प. काया!लय येथे जमा करावा. िलफाoयावर कामाचे नाव व िनिवदा सूचना k.िलिह3यात यावा. उ. (बकँ …यारटंी/ DD) बकेँचा MICR व IFSC कोड नंबर असणे आवयक आहे. १०) १ जलैु २०१७ नंतर शासनाने शासकय कं)ाटावर जीएसटी कर लागू केलेला असdयाने सदर िनिवदेचे दर नमूद करताना कं)ाटदार यांनी जीएसटी चा िवचार क2न िनिवदेचे दर नnद करावेत तसेच कामाचे देयक अदा करताना शासक^य िनयमा=माणे कपात कराdया लागणाeया सवJ र`कमा िनयमा=माणे कपात करणेत येईल. ११) िनिवदेमधील सव! वा कोणतेही अटी व शत5 पूण! न करणाƒया कं)ाटदाराची िनिवदा वा अधव!ट सादर केलेdया िनिवदा अपा) समजdया जातील. तसेच अटी व शत =माणे काही कागद प5 अपूणJ असलेली िनिवदा िfवकारणे अथवा नाकारणे ह

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.