Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Construction Of Cement Concrete Road At Omerga Manna (ahilyadevi Holkar Nagar Anupwadi) Tq. Udgir Dist. Latur (under Tanda Wasti Sudhar Yojana For The Year 2018-2019)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

ामपचंायत काया लय उमरगामना ता.उदगीर िज लातरु (ई-नवदा सचूना मांक-१) खालल कामाची ब-१ (सलबदं) नवदा सरपचं/ामसेवक उमरगामना ामपचंायत ता.उदगीर िज लातरु हे िजहा प रषद कडील मजूर सहकार स%ंथा यांचेकडून ट(केवार %व)पात मागव+यात येत आहेत. को/या नवदेचा नमनुा http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत%थळावर) पहावयास मळेल. नवदा फ(त ई -नवदा 4णाल6वारेच 7द. 13/08/2019 पासनू 7द. 21/08/2019 रोजी 17.30 वाजेपय8त ि%वकार+यात येतील अ. . कामाचे नाव अदंाजप$ क%य &कमत इसारा र(कम को*या नवदा ची &कमत काम कर+याचा कालावधी १ २ ३ ४ ५ ६ १ Construction of Cement Concrete Road at Omerga Manna (Ahilyadevi Holkar Nagar Anupwadi) Tq. Udgir Dist. Latur (Under Tanda Wasti Sudhar Yojana For The Year 2018-2019) 498185/- 4982 /- 100/- 180 days वरल 4माणे कामा9या ब-१ नवदा ि%वकारणे अथवा नाकार+याचा अ;धकार, ,सरपचं/ामसेवक उमरगामना ामपचंायत ता.उदगीर िज लातरु यांनी राखून ठेवलेला आहे व नवदे9या अट व शत@ http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत%थळावर) पहावयास मळतील. 7टप:- नवदा फB व इसारा र(कम NET BANKING 6वारे MAH E-PROCUREMENT PAYMENT वर 7द. 21/08/2019 रोजी 17.30 वाजेपय8त %वीकारल जाईल आDण 7द. 22/08/2019 रोजी 18.00 Eकंवा त6नतंर नवदा उघड+यात येतील. 3वा4र5त/- सरपचं/ामसेवक उमरगामना ता.उदगीर िज लातरु नयम व अट5 १. शासन नणHय Iमांक ासयो २००७ 4.I.१ / यो-९ / 7द.२०/०४/२००७ व 7द. ०८/०५/२००७ अOवये िजहा प रषद बांधकाम वभागाकडे नQदणी केयाचे 4माणपR असने बंधनकारक आहे. २. महाराST शासन सा.बां.व. शासन नणHय I. सीएट-०६/२०१४/4.I.२४२/इमारती-२ 7द.२४.०२.२०१६ नुसार बयाना र(कम ई.एम.डी. १% र(कम Net Banking 6वारे भरणे आवbयक आहे. ३. सदरल कामाची नवदा Add. Performance Deposite च ेDD (Demand Draft) सरपंच/ामसेवक ामपंचायत कायाHलयामoये सादर कराpया. ४. सदरल कामाच ेDD (Demand Draft) नवदा भरयापासून ५ 7दवसा9या आत सादर कराpया. ५. सदरल कामासाठr नवदा फ(त नQदणीकृत कंRाटदाराकडूनच %वीकारया जातील. ६. नवदा ई-नवदा 4णालpदारे ि%वकारया जातील. ७. प7हया पाEकटामoये नQदणी 4माणपR. ८. यापूव@ काम केलेले 4माणपR. ९. जीएसट नQदणी 4माणपR. ११. पॅन काडH. १२. Acknowledgement of Income Tax Return Field. (2018-19) १३. जीएसट5 न;दणी =माणप$ अनवाय असून >द.०१ जुलै नंतर लागू झालेAया जीएसट5 कराBया बोDयाचा वचार कEनच नवदा सादर करावी. व नयमानुसार जीएसट5 देय राह5ल. १४. ई.एम.डी. साठr वहत इसारा र(कम NET BANKING pदार MAH E-PROCURMENT PAYMENT pदारे भरणे आवbयक आहे. १५. तसेच दसु/या पाEकटामoये फ(त भरलेया नवदेचा दर सादर करावा. १७. कोणŒयाह प रि%थतीत कायाHरंभ आदेश मळालेया तारखेपासून (७) सात 7दवसाचे आत कामास सु)वात केल पा7हजे. अOयथा नवदा बयाणा / इसारा र(कम जत कŽन नवदाची पुढल कायHवाह केल जाईल. १८. नवदा एकदा खरेद केयानंतर Œयाची र(कम परत मळणार नाह. १९. नवदा मधील दर ठेकेदारास १२० 7दवसापय8त9या कालावधीनंतर व Œया बाबत ठेकेदाराच े नवेदन या कायाHलयास मळेपय8त बंधनकारक राहल. २०. सदर कामा9या देयकातून आयकर,वIBकर,गौन खनीज,सुर‘ा ठेव,वमा इ. नयमा4माणे कपात केया जातील.कामाची वमा र(कम काम सु) कर+या9या पूव@ शासन खाती जमा कŽन Œयाची 4त या कायाHलयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २१. कामाचे अदंाजपRकBय Eकंमतीनुसार शासन नणHया4माणे ठेकेदाराने अनुदेय मु’ांकावरती (stamp duty) करारनामा कŽन 7दयानंतर कायाHरंभ आदेश दे+यात येतील. २२. शासन नणHय उ”ोग व कामगार वभाग, शा.न.I.बीसीए-२००९ / 4I-१०८ / कामगार-७-अ मंRालय मुंबई-३२ 7दनांक १७/०६/२०१० नुसार कामा9या अदंाजपRकBय Eकमती9या १% बांधकाम कामगार कयाण उपकर काम सु) कर+या9या पूव@ शासन खाती जमा कŽन Œयाची 4त या कायाHलयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २३. अत र(त सुर‘ा ठेव र(कम (additional Performance Security Deposit) नवदेचा लफाफा I.1 व लफाफा I.2 उघडयानंतर 4थम Oयुनतम देकार सादर करणारया L1 नवदाधारकाने Additional Performance Security Deposit आठ 7दवसा9या आत सरपंच ामसेवक उमरगामOना ता.उदगीर यां9याकड ेजमा करावा.देकार 15% पे‘ा कमी दराचा असयास उवHरत र(कमेसाठr दोन पटने र(कम डी.डी. pदारे सादर करणे अनवायH राहल .उदा 19 % कमी दर असयास पुढल4माणे पथृ:करण :- 10% कमी दरापय8त 1% व 15% पय8त कमी दरापय8त (15%-10%=5%) तसेच (19-15=4%) करता (4x2=8%)असे एकूण (1+5+8=14%) २४. या कामाचा ›डफे(ट लायœबलट कालावधी २४

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.