Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Ist Call Construction Of Rcc Well At Raishet Adiwasiwadi,g.p.ramraj

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ (ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 162 ºÉxÉ 2019-20) OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, +ʱɤÉÉMÉ Eòb÷Ò±É JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énùä Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ JÉɱÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ±ÉäJÉÉʶɹÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡Òò EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ +ɴɶªÉEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú 1. {Éʽþ±Éäú ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä ¨ÉÉèVÉä ®úɪɶÉäiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ´ÉÉb÷Ò ªÉälÉä ʴɽþÒ®ú JÉÉänùhÉä iÉÉ.+ʱɤÉÉMÉ 7,79,956/- /- xɳýÉ´nùÉ®äú {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ªÉÉäVÉxÉÉƺÉÉ`öÒ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉä 200/- 31 ¨ÉÉSÉÇ 2021 ´ÉMÉÇ-6 iªÉÉ´É®úÒ±É ÊVÉ.{É.Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ú JÉÖ±ÉÉ 1. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 03 / 09 /2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 09 / 09 /2019 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 03 / 09 /2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 09 / 09 /2019 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³É{ÉjÉEò iÉ{ÉÊ¶É±É ÊnùxÉÉÆEò ´Éä³ý ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnùÒ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 03 / 09 /2019 {ÉɺÉÚxÉ 10.00 Ên. 09 / 09 /2019 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉäSÉÉ +ÆÊiÉ¨É EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 09 / 09 /2019 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäSÉÒ ´Éä³ý ´É iÉÉ®úÒJÉ Ênù. 11/ 09 /2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäºÉÉ`öÒ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ 1.¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 2.¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 3.¨ÉÉ.EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (OÉÉ.{ÉÉ.{ÉÖ.), ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ÊxÉÊ´ÉnùÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ (Tender Fee) ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É (EMD) ½äþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú JÉɱÉÒ±É JÉÉiÉä¨ÉvªÉä ºÉƤÉÆvÉÒiÉ RTGS/NEFT ªÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ (UTR) Gò¨ÉÉÆEò xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ}ªÉɨÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. (ºÉtκlÉiÉÒiÉ ½þÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ DD Details ºÉÉ`öÒ `äö´É±É䱪ÉÉ VÉÉMÉä¨ÉvªÉä ¦É®úÉ´ÉÉ.) 2. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +ÆiÉMÉÇiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ´ÉèvÉ xÉÉånùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ ¨ÉÖ³ý|ÉiÉ (REGISTRATION COPY)ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 3. {ÉìxÉ EòÉbÇ÷ / +ÉvÉÉ®ú EòÉbÇ÷ ºEìòxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®É´ÉÒ. 4. GST CERTIFICATE ORIGINAL COPY (ºEìòxÉ) ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 5. EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ´É ½þÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ºÉxÉ 15-16/16-17 ´É 17-18 ¨ÉvÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ (Work Done & Work in Hand) ºEìòxÉ |ÉiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þÒSÉÒ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉäÊ]õºÉ¨ÉvÉÒ±É VÉ®ú xÉ.{ÉÉ.{ÉÖ. ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ EòɨÉä +ºÉiÉÒ±É +¶ÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ lÉbÇ÷ {ÉÉ]õÔ iÉ{ÉɺÉhÉÒ, ´ÉÉ{É®ú±É䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä ±ÉÄ¤É iÉ{ÉɺÉhÉÒ +½þ´ÉÉ±É Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 7. ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉÉiÉÒ±É Declaration of the Contractor ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä ¯û.500/- SªÉÉ ¤ÉÉÄb÷ (bond) {Éä{É®ú´É®ú ºEìòxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 8. Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò.GST.1017/|É.Gò.81/Eò®úÉvÉÉxÉ1, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÆÖ¤É<Ç Ênù.19.08.2017 ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÖÂqùÉ Gò.1 xÉÖºÉÉ®- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉxÉÉ Ênù.01.07.2017 xÉÆiÉ®ú ±ÉÉMÉÚ ZÉɱÉ䱪ÉÉ GST Eò®úÉSªÉÉ ¤ÉÉäVªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉSÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉxÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úÉʽþ±É. 9. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É <iÉ®ú EòɨÉÉSÉä ¨ÉVÉÖ®ú (®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxɪɨÉxÉ ´É ºÉä´ÉäSªÉ ¶ÉiÉÔ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1996 ´É iªÉÉJÉɱÉÒ±É ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊxÉªÉ¨É ªÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.