Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Water Supply Scheme Mortalwadi Tq.udgir Dist.latur

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

िजहा परषद, लातूर ामीण पाणी पुरवठा वभाग, िजहा परषद लातूर जल जीवन मशन (रा य ामीण पेयजल काय$%म) अतंग$त खाल ल नळ पाणी पुरवठा कामाची ई-.नवीदा मागवत आहे. .नवदा सुचना %. 12/2019-20 सन 2019-20 सपंणू न वदा या ह ऑनलाईन (ई-टडरंग) पदतीची राहल. यो%य &या वगातील िज)हा प*रषद व महारा-. जीवन ा/धकरणाकडील न2दणी कृत कं4ाटदार यांचेकडून ट6केवार 7व8पात माग व9यात येत आहेत. न वदे सदंभातील कागदप4,े अट व शत? याची माहती पाह9यासाठA व नवीदा डाउनलोड कर9यासाठA http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर अ..1 त े 10 पयFतGया कामाकंरता 7द.15/05/2020 रोजी दपुार 18.00 वाजेपासनू 7द.09/06/2020 दपुार 17.00 वाजेपयFत उपलIध राहतील व भरले)या न वदा 7द.11/06/2020 रोजी दपुार 12.00 वा. कंवा तJनतंर सव कं4ाटदारा समK कंवा सोईनसुार सMमतीसमोर उघड9यात येतील. तसेच अ..11 Gया कामाची दसुर मागणी असनु सदर कामाकंरता 7द.15/05/2020 रोजी दपुार 18.00 वाजेपासनू 7द.30/05/2020 दपुार 17.00 वाजेपयFत उपलIध राहतील व भरले)या न वदा 7द.01/06/2020 रोजी सकाळी 11.00 वा. कंवा तJनतंर सव कं4ाटदारा समK कंवा सोईनसुार सMमतीसमोर उघड9यात येतील. अ. %. कामाच ेनाव .नवीदा र>कम ?पये इसारा र>कम 1% काम करBयाचा कालावधी कोर .नवदा Dकंमत (नापरतावा) मEुांक पेपरची Dकंमत कंFाट दार नHदणीचा वग$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मौ.येरोळ परुक पाणी परुवठा योजना ता.Mश8र अनतंपाळ 2,61,65,065/- 2,61,650/- 18 मUहने 10,000/- शासन नयमानसुार वग 3 व &यावरल 2 मौ.ग-ुहाळ पाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 52,65,374/- 52,653/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल 3 मौ.Mसधंी जवळगा पाणी परुवठा योजना ता.नलगंा 76,11,984/- 76,119/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल 4 मौ.तांबरवाडी पाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 57,86,658/- 57,866/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल 5 मौ.हालसी त ुपाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 106,88,979/- 1,06,889/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 व &यावरल 6 मौ.जेवर पाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 1,01,84,165/- 1,01,841/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 व &यावरल 7 मौ.हणमतंवाडी पाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 1,05,23,365/- 1,05,233/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 व &यावरल 8 मौ.होणी UहZपरगा पाणी परुवठा योजना करणे ता.उदगीर 67,11,047/- 67,110/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल 9 मौ.मोरतळवाडी पाणी परुवठा योजना करणे ता.उदगीर 88,82,435/- 88,824/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल 10 मौ.हासोर ब ुपाणी परुवठा योजना करणे ता.नलगंा 70,24,918/- 70,250/- 18 मUहने 5000/- शासन नयमानसुार वग 4 (अ) व &यावरल खाल ल कामाची दसुर मागणी असनु .नवीदा JसKद ची कालावधी हा 7दनांक 7द.15/05/2020 रोजी दपुार 18.00 वाजेपासनू 7द.30/05/2020 दपुार 17.00 वाजेपयLत असेल. 11 मौ.तोगर परुक पाणी परुवठा योजना ता.उदगीर (दसुर मागणी) 1,13,52,515/- 1,13,526/- 18 मUहने 5,000/- शासन नयमानसुार वग 4 व &यावरल .नयम व अट /शतM :- 1. नवीदेची सव कागदप4 े[ामीण पाणी परुवठा वभाग िज.प. लातरू येथ ेकायालयीन वेळेत पहावयास Mमळतील. 2. कं4ाटदारांनी दे9यात आले)या मोहरबदं न वदा बयाना र6कम/नवीदा फ^ खालल खा&यावर RTGS / NEFT / Net Banking `दारे MAH e-procurment payment NEFT / RTGS form वर दश वले)या खात े मांकावर 7द.09/06/2020 रोजी दपुार 17.00 वाजेपयLत ि7वकारला जाईल. सदर न वदा aया 7द.11/06/2020 रोजी दपुार 11.00 वा. लपा/पाप ु वभाग, िज.प. लातरू येथ ेउघड9यात येतील. 3. न वदे सोबत अदंाजप4क^य रकमेGया 1% इसारा व नवीदा फ^ RTGS / NEFT / Net Banking `दारे MAH e-procurment payment NEFT / RTGS form Jवारे सदर कालावधीत भरणे आवdयक आहे. शासन नणय Uद. 24/02/2016 नसुार बयाणा र6कम भरणेपासनूची सटू रe केलेल आहे. 4. fयांGया न वदा नाकार9यात आले)या आहेत कंवा fयांGया न वदा अपा4 ठरले)या आहेत &यांना सदर बयाणा र6कम परत कर9यात येईल. fयांGया न वदा पा4 आहेत &यांची बयाणा र6कम सदर कामाचा करारनामा झा)यानतंर सबंधंीताना परत कर9यात येईल. 5. fयांची न वदा मजूंर होईल &यानी सरुKा अनामत ठेव hहणून न वदा र6कमेGया 2% र6कम जमा करावी लागेल व २% देयकातनू कपात कर9यात येईल. सरुKा ठेव र6कम काम पणु झा)यानतंर व चाचणी कालावधीत सरुळीत पाणी परुवठा के)याचे माणप4 [ां.प.ंकडुन ाZत झा)यानतंर अदा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.