Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Contraction Of C. C. Road Of At Harankhed Tal Bodwad

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ½þ®úhÉJÉäb÷ iÉÉ. ¤ÉÉänù́ Éb÷ ÊVɱ½þÉ VɳýMÉÉǼ É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉ Gò. 2 ºÉxÉ 2019-20 (|ÉlÉ¨É ´Éä³ý) ºÉ®ú{ÉÆSÉ / OÉɨɺÉä́ ÉEò ½þ®úhÉJÉäb÷ iÉÉ. ¤ÉÉänù́ Éb ½äþ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ EòbÚ÷xÉ Percentage Rate Tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä {ÉÖføÒ±É EòɨÉÉSÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉ´ÉÒiÉ +ɽäþ. +.Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¯û ({É®úiÉÉ´ÉÉ) ]åõb÷®ú ¡òÒ ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä +ɴɶªÉEò ö̀EäònùÉ®ú ´ÉMÉÇ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 1 nùʱÉiÉ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ½þ®úhÉJÉäb÷ iÉÉ. ¤ÉÉänù́ Éb ªÉälÉä nùʱÉiÉ ´ÉºiÉÒ ¨ÉvªÉä ®úºiÉÉ EòÉÄGòÒ]õÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 5,00,000/- 5000/- 500/- ºÉÖ.¤Éä.+. 60 1) ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ uùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´Énäù ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ {ÉvnùiÉÒxÉä, ¶ÉÖvnùÒ {ÉjÉEäò <iªÉÉnùÓSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2) ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò 13/08/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 15.00 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 20/08/2019 SÉä ºÉù.09.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +´ÉvÉOɴɽþiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. 3) ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò 13/08/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 15.00 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 20/08/2019 SÉä ºÉù.09.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò Format ¨ÉvªÉä Online {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4) <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä, |ÉÉ{iÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉÆ{ÉèEòÒ 1 ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò Êxɨ¨Éº´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äöʴɱÉÉ +ɽäþ. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úhÉÉ-ªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ `äöEäònùÉ®úÉºÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É ¡äò]õɳý±ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ º{ɹ]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ BJÉÉtÉ EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ±ÉIªÉÉiÉ PÉäiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É iªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ BJÉÉnùÒ +] ʶÉÊlÉ±É Eò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò ´É Êxɨ¨Éº´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚ `äöʴɱÉÉ +ɽäþ. 5) OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÒSÉä JÉÉiÉä Online Mapping ZÉɱÉä±Éä xɺɱªÉÉxÉä `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÒSÉä OÉɨÉÊxÉvÉÒSÉä ªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¦É®úhÉÉ Eò¯ûxÉ xɨÉÖxÉÉ xÉƤɮú 7 SÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÒ ºEìòxÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉÊ´Énäù ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. VªÉÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ¦É®úhÉÉ Eò¯ûxÉ VÉÉäb÷hÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +¶ÉÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÉ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6) Online ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 11/08/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉ.ù 10.00 ´ÉÉVÉiÉÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ºÉnù®ú <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ´Éä³äý´É®ú ºÉÉäªÉÒxÉÖºÉÉ®ú =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ºÉ®ú{ÉÆSÉ / OÉɨɺÉä́ ÉEò OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ½þ®úhÉJÉäb÷ iÉÉ. ¤ÉÉänù́ Éb÷ ÊVÉ.VɳýMÉÉǼ É <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1) `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. 2) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ EòɨÉÉSÉä xÉEòɶÉä ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É +]õÒ ¶ÉiÉÔ ¤ÉÉ¤É ÊxɽþÉªÉ EòɨÉÉSÉä ºlɳý ¨ÉÆVÉÚ®ú ºÉʽþiªÉÉÆSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ªÉÉiÉ. 3) ʱɡòÉ¡òÉ Gò¨ÉÉÆEò 1 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ UôÉxÉxÉÒ Eò¯ûxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò. 1 ¨ÉvªÉä {ÉÉjÉ `ö®ú±É䱪ÉÉ `äöEäònùÉ®úÉSÉÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò. 2 =PÉb÷hÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 4) EòÉähÉiªÉɽþÒ +]õÒ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ +lÉ´ÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. 5) ¨ÉCiÉänùÉ®úÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ iªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvÉÒ±É nù®ú ʱɡòÉ¡òÉ Gò. 2 =PÉb÷±Éä xÉÆiÉ®ú 90 Ênù́ ɺÉÉ{ɪÉÈiÉ ´ÉèvÉ ®úɽþiÉÒ±É. (EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ näùEòÉ®ú 90 Ênù́ ÉºÉ ®úɽþiÉÒ±É) 6) ºÉnù®ú EòɨÉÉSÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ iÉiºÉ¨É ªÉÆjÉhÉäEòb÷Ò±É iÉ{ÉɺÉhÉÒ +½þ́ ÉÉ±É |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®úSÉ näùªÉEò

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.