Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

Satara, Maharashtra

 • Opening Date

  09 Sep 2019

 • Closing Date

  15 Sep 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Improvement To Duduskarwadi Approch (vr-128) Road Tal Jaoli Dist Satara.

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

1 Contractor No. of Corrections Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ({Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ¤ÉÒ-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 57/2019-20 ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉÉiÉÉ®úÉ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ, ½äþ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ ÊVÉ.{É.ºÉÉiÉÉ®úÉEòb÷Ò±É b÷ÉåMÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É ªÉÉ ±ÉäJÉÉʶɹÉÉÇJÉɱÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +xÉÖGò¨Éä ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ /+Éä{ÉxÉ ¨ÉDiÉänùÉ®ú ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.xÉÆ EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É ±ÉäJÉÉʶɹÉÇEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û. (Ê¡òCºÉ) ]åõb÷®ú Ê¡ò ®úCEò¨É +ɴɶªÉEò EæòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ 1 ºÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú ªÉälÉÒ±É iÉÉ®ú±ÉäSÉÉ +ÉäføÉ iÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ{ɪÉÇiÉSÉÉ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ VÉɴɱÉÒ b÷ÉåMÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 8,90,833 8908 200 ºÉÖ¤Éä+ 2 nÖùnÖùºEò®ú´ÉÉb÷Ò {ÉÉä½þSÉ ®úºiÉÉ (OÉɨÉÉ 128 nÖùnÖùºEò®ú´ÉÉb÷Ò iÉ <ÊVɨÉÉ 46) ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ VÉɴɱÉÒ b÷ÉåMÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 7,11,963 7119 200 JÉÖ±ÉÉ 3 ¨ÉÉèVÉä ¨É½þɨÉÖ±ÉEò®ú´ÉÉb÷Ò iÉä ¦Éè®ú´ÉxÉÉlɨÉnùÒ®ú {ɪÉÇiÉSÉÉ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ VÉɴɱÉÒ b÷ÉåMÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 8,85,988 8859 200 ºÉÖ¤Éä+ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ, ºÉÖSÉxÉÉ, ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ, ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò- 9/9/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉɪÉ.11.00 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 15/9/2019 SÉä ºÉɪÉÆ.5.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÊvÉOɽþÒiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò- 9/9/2019®úÉäVÉÒ ºÉɪÉÆ 11.00 ´ÉÉVɱÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 15/9/2019 SÉä ºÉÉªÉ 5.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±Éä]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ Online Payment & Fee payable at Payment Gateway mode nẤ ÉÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (as per part of e terndering document and proacess) iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 5. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É½þÒiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ´É VÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä̈ ÉvªÉä +{ÉÉjÉ ö̀®úiÉÒ±É iªÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ BEòÉ ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ RTGS/NEFT uùÉ®äú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. iªÉɺÉÉ`öÒ VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É Online Payment Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ IFSC EòÉäb÷, ¨ÉCiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, ¤ÉÄEäòSÉÉ {ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 7. ¨ÉCiÉänùÉ®úÉxÉä iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É, {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉkÉÉ, ºÉȪ û +ºÉ±Éä±ÉÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò, <Ç ¨Éä±É +ɪÉb÷Ò ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 8. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùɤÉɤÉiÉSÉä |ÉÊGòªÉäSÉä ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É <ÆOÉúVÉÒ¨ÉvÉÒ±É VÉÉʽþ®úÉiÉ {ɽþÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú <ÆO

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.