Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  02 Aug 2019

 • Closing Date

  26 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 90,50,472

Costs

 • EMD

  ₹ 80,900
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Aug. To Kesalwada (wag) Village Water Scheme Ta Lakhani

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

a1rtur urrft gr+ar.As{rrT, fu€r qfrs{, risrr t t-t- ! - l i l q q I V.rq fi.5 rfi t?lq.?o rnrq ffi g5-dr ta.t-rt --r4 rr-T're. erEm q-jaql {1-j,r.lq qlTrq qtr er qi' at4 As_tT q!r- i;e- qlr" dilEIE iqrTq rif4q -*ral q].l]Er"l cti ,rr-a= ai'I?endT, {i{-Er ;-iclqel qrqfuqTd {d 316 Frfun4T sraq iffr qdrrz qrqqral \\,\\ \ mirh.lendej€ov.h qr $n+qqEra{ '-.ia { 6 -.qq 'r[5r q|.|rq|! |];rdt }Ttr. {-f{fr'El qlqr+ dqrtsd qrRla uqrui sTrt. .J .flqET q$,r 5-t i tqqI i {eqdtr . t ' { tU( | i-i4f{<r qfut{] i-ffi<r <rildgs srsc ci3 ei]q (Slllfl) vE:?ez | +nt+in # rri* 1*11, iqqi+'Vr7r.i3 rnffiV4r"{3 g-FTlcfEI --Jqgu1 gfil'r,Ti1td{ gti m.I t-ftki-qr sr*aprrfr .t. +srr{rr fu€r,ri{,r< qiqarq iar{rqtqETrE qTfi fuqr,rr qaq 3{qc{fr dT qiqTfi4 ql"Tflfd {flzql{ 3I{I0T 3llqf.rqt .3Tri. .1. +,flrqRn tri{{ d q 344;q4 564 lntcrnet Banl<ing en ,{i.arqr{flrt qErS aitr+ ft+urqr o t qtq 3tqdi.q F{nrtr,J qrdi. .1. 'iatrqri+ enrfd ri.qe.fi w-a qral qmg {rsqri4f www.nahatender.go!'.if qr q-cqrr-dl ga: qiqufl iFfi ;F{d s-Hq<T q.ifi {E{ 6{r"r. ox.s'i qlrq fifu<r qi q 3+rrqd {+Frr 3]q+s +'qr+ €'r+ g|4r-4.q irfEqT tqgrqr {dq]d {Fiqdi .q. aik+ fuqr.Tr q. q q+q hiqffrr*ifr fifi<r q?3raqd rffiq Inteinet Banl<ing rn .rr.nqr+,rfr qqnl, +{ri]fd drTzqnrn qdqq qr{r.,],r1, lTrid qria anq+r rtzq. ,:ic a[g. qq q t* qr (GST.-, rj;it+q trqrqq{ , 3r1E4q qqraqr q +-nz<rl qM r{Rr.R +mqr qrira qserarqri' I. t../- ;qt egl qqc+r qin{rri adTfr : qrq+ qmr.nqq Trjtrg +,rcl"r;r{s fui{qp:rr4Fn nihq fuqrqr 1 t ;g3ralr F -+1 .fT:f-derE cF-nai JUiI" "€,. difu6 fuqlrTr F. f qq i{.trql qpaffi 1y qcpr q{ffi i) stirEiqr (Rising Nlain) 3) fudrrT qqpfi (Distfibulion Sysrern) gsErs +tq {d rdla +,r'il[t aiqqar i*iqt {{r|ff qqiq qirarfr qii raTerfu 3-Aqq cqrqqr FTE{ F{n} 3{rqwm {di{. "e. snfi{{ irqrcT *.I qaq +rqni qr (BoQ ) i r.i ori&in aqs ara oz qdl{]lz qI|qq qlq i++r{ iq"n T sTR]q qftq{s firi6 q 3rrflql tolz 1sR + z<RI{ srqr'r s .6rqg{ria qrr,trrilT qr qr{rrfrai?r hFr iTmsr{ fuqr fuffi rflitvr iFr+mRq T6td. fuq qraq.ii ra qm *aridrq olqiiq 3{nfl i4rd qia. 03. rFRrq {rrq wi-ni{+ qi{flq iqlmrd yTRrr qi{qrm *qt4 ffi/f ote/q.F.o.,sql-r f,.{rq -s, €cr rol. 3fq4 faqrn ;6.1 d ? 3qcrzlid{ arna i+n trql flqr,qr irlqqmrq 3rr*r+ AaeqT .€nrn e{iriiqa wfi{q{r ff, r-^4q Fa '#r"t, e+ ,1iz}cq.sT.3rT{./d.Ei.iiida ftqa]q fuctar,nq,r z iiil{E 3rid *r{4lfr 3rirr"inT rrflI qrufr.ysa ii'rFr fu€T qfi.T<. €rrT 4iq -"53 eql 6{oj 3rrsp{+ TdrcT. fl z iegtrqr gcn air'|dlfr +Rqrqr.n iqrftJiaejq srrqr qrfi. sqq'l em.it FdET ra {,{rqrd {Ea. t" fufqia qfr 3rir€ i weqo elwlil wz e qr rmq+rs t*ia. 1{. lr1< +rrns w{mqgq aIfi qrq FT@Fidrs l+rs tlrdfc 6{"sT( €d. tl. ffqTi i++rqc {IRr{ fuq q qilq?6rTs{ qlrq or (qq+r. qq q ++ qr (GST) , {qd a g{siT wfr ) wri in? iTrtriri ri# iryri{fd q"+dT 6qT.l fl'qn ffid.*rq Wi qrenfl{ +rq 1{TIr1(Ii{sI{q; 3r]rffir q1!fl {Rfr 1l qkaT -ifl{ 3+ET ( Defect Liabj]ity Period) {qqa{61q16 4- 'r.- raa. qFI tr, t ri. erqiiq qrivirqrgc ar+et q{dd 6lc g"r q g,|dlq rdi fuflT qqld furao <s .},rdR!qrd +rd. lx. dFiR q]T+d ds|{+dqR qifiq q1 ( price Excaiarion) 3r{ic rT6rrrR crfi. rc q:q-r Asfni 6FI-f raF 4qel-{r q+o alq0t rrar{+ ]{f} ls. rii-t i{i{qnqdrdra q.j 3rA q irfr ii+rq{Rq lrdim. 1\r. {dr.{RFi srqrd{ fu{fi e?j qriqfi q q$ fi +iH ,is Ercqrd 3rTqR +r€ fto qe+q ftir{q 3l<r oq tirr++rrq natq. ;nl cqrwrd orqiiq s{d?TFid{ tq f{{{nn 3Tid qr +rqicqrq {1<f m{ul rT?effi rfcT> f, e[.qt TFqfq a- ful-n qrTrra-1.qs 9.*.at flnF-t ?{i+ ll z rore Tp aq a qa a4a1 q34q ;arr-fra lqidcl {e- .Frrri ts. fufdE fufd sT@Fiil 6{.{rqT 6{++d ? -s -qsqr {rtrr}a q{d lrqq Fd d+sr Cs.A.}rr. fi{6di 3rFrE-dT qrfrq wfr grea fulTFr fu. u. tjgrT qrq rH qT srqidqffr eTq{ 6{r} 3{te{qs {da. 1o qfl. qrRfi sliiqft-s qitr+rq fu\Trr flq{ hliq s d€/r"t\e/, s "c/9cr-" iiqb. t\e/o3/1"{z lqa g. a;f|-f{a rdai qr,r+q rtr ?q. fiind Fd 66Pjq6i q qedrcT+ qi,r11q qqriqr WWW ,I!{9ry!SI.s9It n qT +w152.4{ rqirel rdd. 11 apffi +nui c sdr ici{st {s *.r4ti. ifdr fM q?.rq* F{ii{<r sFrd qi{ .-d:6'i rqc J-; xt. 5q lrdtq vruftgrddr ftrrr.r Fq-€r qfrs{, risi{r f

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.