Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Wss At Kasari Tal Barshi (nrdwp)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö ÝÖÏÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü , ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü . ‡Ô - ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖã“Ö®ÖÖ ÃÖ®Ö 2019-20 û ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, וÖ.¯Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¤æü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0217 - 2726864 Æêü , ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü •Öß¾Ö®Ö ¯ÖÏÖ׬ÖÛú¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ †£Ö¾ÖÖ ×•Ö.¯Ö. Ûú›üᯙ †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ µÖÖêÝµÖ ŸµÖÖ ¾ÖÝÖÖÔŸÖᯙ ®ÖÖë¤üÞÖßÛéúŸÖ ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üÖÛú›æü®Ö, ¤üÖê®Ö ×»Ö±úÖ±úÖ ¯Ö¨üŸÖß®Öê ÜÖÖ»Öᯙ ÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ü ‡Ô- ×®Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡Ô-×®Ö×¾Ö¤êü“ÖÖ ÛúÖê¸üÖ ®Ö´Öã®ÖÖ “http://www.mahatenders.gov.in” µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü פü®ÖÖÓÛú. 03/09 /2019 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß/ ¤ãü¯ÖÖ¸üß / ÃÖÖµÖÓ. 5.00 ¾ÖÖ•Ö»Öê̄ ÖÖÃÖæ®Ö פü®ÖÖÓÛú.09/09/2019 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß/ ¤ãü¯ÖÖ¸üß / ÃÖÖµÖÓ. 18.00 ¾ÖÖ•Öê ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö׸ü¯ÖãÞÖÔ ×¸üŸµÖÖ ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ‡Ô ×®Ö×¾Ö¤üÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 09/09/2019 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß/ ¤ãü¯ÖÖ¸üß / ÃÖÖµÖÓ. 18.00 ¾ÖÖ•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öã¾Öá ×þÖÛúÖ¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. †. ÛÎú. ÛúÖ´ÖÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¸üŒÛú´Ö ºþ. »ÖÖÜÖÖŸÖ ²ÖµÖÖÞÖÖ ¸üŒÛú´Ö ¹ý ÛúÖ´Ö¯ÖæÞÖÔ Ûú¸üÞÖê“Öß ´Öã¤üŸÖ ´Ö×Æü®Öê ÛúÖê·µÖÖ ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖÓ“ÖÖ“Öß ØÛú´ÖŸÖ ¹ý¯ÖµÖê †×¬ÖÛéúŸÖ šêüÛêú¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÝÖÔ 1 2 3 4 5 6 7 1 ´ÖÖî•Öê Ûãú¸ü®Öæ¸ü ŸÖÖ †ŒÛú»ÖÛúÖê™ü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 1,14,46,553 1,15,000/- 12 ´Ö. 5,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 2 ´ÖÖî•Öê ›üÖë²Ö¸ü•Ö¾ÖôûÝÖê ŸÖÖ †ŒÛú»ÖÛúÖê™ü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 49,57,023 49,600 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 5 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 3 ´ÖÖî•Öê ÆüÖê™üÝÖß ŸÖÖ ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 80,02,146 80,500 12 ´Ö. 5,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4† ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 4 ´ÖÖî•Öê ÃÖÓÝÖ¤ü¸üß ŸÖÖ. ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 52,90,020 53,000 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4† ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 5 ´ÖÖî•Öê Æü¢Öæ¸ü Ûãú»ÖÛúÞÖá ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 54,39,175 54,500 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4† ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 6 ´ÖÖî•Öê µÖŸ®ÖÖôû ŸÖÖ. ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 75,48,559 75,500 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4† ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 7 ´ÖÖî•Öê ‡ÓÝÖôûÝÖß ŸÖÖ. ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 45,24,163 45,500 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 5 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 8 ´ÖÖî•Öê ¤ü×Æü™üÞÖê¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. †ŒÛú»ÖÛúÖê™üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 42,37,780 42,500 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 5 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 9 ´ÖÖî•Öê ®ÖÖÓ¤üÞÖß ŸÖÖ. ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 84,17,217 84,500 12 ´Ö. 5,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 10 ´ÖÖî•Öê ׿־ÖÞÖß ŸÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 64,97,569 65,000 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4† ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 11 ´ÖÖî•Öê ÝÖãôû¾ÖÓ“Öß ŸÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 1,26,91,586 1,27,000 12 ´Ö. 5,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 12 ´ÖÖî•Öê ŸÖê»ÖÝÖÖÓ¾Ö ×ÃÖ®ÖÖ ŸÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 92,78,442 93,000 12 ´Ö. 5,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 4 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üᯙ 13 ´ÖÖî•Öê ŸÖÖÓ²Ö¾Öê ŸÖÖ. ´ÖÖôû׿ָüÃÖüü µÖê£Öê ®Öôû ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê.(¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ) 9,80,266 10,000 12 ´Ö. 1,000 /- ¾ÖÝÖÔ- 6 ¾Ö µÖÖ¾Ö¸üß

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.