Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ाम पंचायत खरैी पंचायत सिमती कामठी िज हा प रषद नागपरू बांधकाम सािह य खरेदीक रता ई-िनिवदा सचूना . १ सन २०१९-२०२० या दारे सव अिधकृत सािह यपरुवठा धारकास सिूचत कर यात येते क , ाम पंचायत खैरी ला सन २०१९-२०२० या आिथक वषा म य ेसािह या या आव यकतेनसुार पुरवठा कर याक रता ई-िनिवदा मागव यात येत आह.े तरी इ छुक परुवठादारानी सािह याच ेदर सोबत या दरप कामधे िद. ०८/०८/२०१९ रोजी ०४.०० वाजे पयत िज हा प रषद नागपूर या वेबसाईटवर सादर करा या.सव सािह याचे दर टाकण ेबंधनकारक राहील.उिशरा आले या िनिवदचेा िवचार कर यात येणार नाही. १) ामपंचायत खैरी येथे साम य िनधी योजने अंतगत सन २०१९-२०२० या आिथक वषात बांधकामा करीता लागणारे बांधकाम सािह य खरेदी करणे. २) ामपंचायत खैरी येथे १४वा िव योजने अंतगत सन २०१९-२०२० या आिथक वषात बांधकामा करीता लागणारे बांधकाम सािह य खरेदी करणे. ३) ामपंचायत खैरी येथे सन २०१९-२०२० या आिथक वषात िदवाब ी सािह य खरेदी करणे. ४) ामपंचायत खैरी येथे सन २०१९-२०२० या आिथक वषात पाणी पुरवठा सािह य व ि लिचंग खरेदी करणे. अटी व शत १) सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदा ऑनलाईन प तीन े संगणक य आ ावलीत होईल. सदर िनिवद े संदभातील िनिवदा नोटीस िस ी सचूना शु ी प के इ यादीची मािहती http//mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध क न दे यात आली आह.े २) वरील कामाचे िनिवदा प के http//mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध क न दे यात आली आह.े सदर िनिवदा प के अटी व शत ई-संकेत थळावर िद. ०२/०८/२०१९ सकाळी १० वाजेपासनू ते िद. ०८/०८/२०१९ दपुारी ०४.००वाजेपयत अिध िहत (Download) करता यतेील. ३) वरील कामाचे िनिवदा http//mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध क न दे यात आल ेआहते. सदर िनिवदा प े अटी व शत ई-संकेत थळावर िद. ०२/०८/२०१९ सकाळी १० वाजेपासनू ते िद. ०८/०८/२०१९ दपुारी ०४.००वाजेपयत ऑनलाईन प तीने सादर करता यतेील. सदर कामा या िनिवदा बाबद खालील बाबी आव यक राहतील. a) परुवठादार न दणी माणप (फोटो सिहत) व ा ी कर पॅन काड कॅन क न अपलोड (uplod)करावी लागेल. b) सन २०१८ -१९ व मागील २ वषाचे िव कर व आयकर भर याचे माण प िकवा चालान ची स य त जोडण े बंधनकारक आह े c) िनिवदा प ातील सिव तर िनिवदा नोटीस मधील सव अटी व शत पुरवठादारास बंधनकारक राहतील d) उपरो कागदप ेसादर कर यास कोणतीही वाढीव मदुत अथवा सवलत िदली जाणार नाही. e) िनिवदे मधील दरप काम ये सािह यचे दर व या सािह या वर लागणारे GST कराचे दर हे वेगळे- वेगळे दशिव यात यावे तसेच िनिवदा मंजूर झा या नतंर देयका म ये सािह याचे दर व या सािह या वर लागणारे GST चे दर हे वेगळे दशिव यात यावे या िशवाय कोणताही अित र कर दे यात येणार नाही. f) पुरवठा धारकास शासक य GST करा म ये सािह याचे दरां मधील बदल झा यास सव अटी व शत सह बंधनकारक राहील. g) पुरवठाधारकाचे GST माणप कॅन क न अपलोड (Uplod)करावे लागेल. h) शासन िनणय . सकं ण २०१८/ . .१४४/२०१८ कोषा शा-५ िद.०१/०१/२०१८ नसुार देयका वर २% TDS िनयमा माणे कपात कर यात येईल. ४) ऑनलाईन प तीने सादर केलेला िलफाफा १ (तािं क िलफाफा) िद ०९/०८/२०१९ रोजी दपुारी ०४.०० वा http//mahatenders.gov.in या संकेत तळावर कायालयात उघड यात येतील तांि क अडचण िनमाण झा यास िह िनिवदा सिमतीन ेिदले या िदनाकास उघड यात यईेल. ५) िनिवदा बाबद कोण याही मागदशक सचूना शु ीप क अथवा इतर मािहती http//mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध आह.े ६) सदर कामा या ०३ यो य िनिवदा ा झा यािशवाय उघड यात येणार नाही. ७) परुवाठादारातफ कोण याही शत व अटी लावनू सादर केलेली ई-िनिवदा वीकार या जाणार नाही. ८) प ातील सव सािह याचे दर टाकण ेबंधनकारक राहील. ९) िनिवदा मंजरू झा यास ५००/- टॅ प पेपर वर करारनामा (सात िदवसा या आत) क न दणे ेबंधन कारक राहील. ामपंचायत ने देले या मु तीत करारनामा क न न िद यास िनिवदा र कर यात येईल. १०) ई- िनिवदा सोबत स य ती फ राजपि त अिधका याकडून सा ांिकत केले या असा यात. ११) िनिवदा फॉम िकंमत पय े१००० /- DD व पात भरणा करावी १२) मंजूर िनिवदेत सादर दरप कां वयेच सािह य पुरवठा करण े अिनवाय राहील सािह याचे वाढीव दर वीकारले जाणर नाही. १३) िनिवदा म ये िदलेल ेदराम ये सािह य परुवठा करण ेबंधनकारक राहील. १४) दर पि केत दशिवलेले दर चालू बाजार भावा माणे असावे अ यथा दरपि का ा मानली जाणार नाही. १५) सदर कामे योजनेचे अस यामुळे कामे पूण झा यानतंर कामाचे मु यांकन क न पंचायत सिमती व िज हा प रषद नागपूर कायालया कडून देयक पास व र कम ा झा यानंतर पुरवठा धारकांना सािह याचे देयक अदा कर यात येईल. १६) बांधकाम सािह याची रॉय टी ची पावती ामपंचायत नावाने असावी अ यथा रॉय टीची र कम शासक य दराने कपात कर यात येईल. १७)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.