Celebrate 70% OFF on All PlansUse INDIA70
CELEBRATE REPUBLIC DAY OFFERFlat 70% OFF on All PlansUSE INDIA70or Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  23 Mar 2019

 • Closing Date

  28 Mar 2019

 • Tender Amount

  Refer document

Costs

 • EMD

  ₹ 1,000
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Tender for Set Up A Double Pump Based Small Tap A Water Supply System Based On Solar Energy.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

1 | P a g e ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ टाकळवाड ेiÉÉ.फलटण ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.1 ºÉxÉ 2018-19 (दसुर ´Éä³ý) ºÉ®ú{ÉÆSÉ,OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ टाकळवाड,े iÉÉ फलटण ½äþ पुढलमाणे साहय खरेद करणेसाठ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ मायताात पुरवठाधारक अथवा उपादक यांचकेडून nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä {ÉÖføÒ±É साहयाची <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.xÉÆ . EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É आवयक वतूच ेनांव पा)ता *न+वदा +व,- .कमंत बयाना र0कम 1 मौजे टाकळवाड े येथे सौर उज3वर आधा5रत दहेुर पंप लघ ुनळ पाणी पुरवठा य)ंणा बस+वणे. 1 HP PUMP 1 HP PUMP CONTROLLER 1 KW SOLAR PANEL 1 KW SOLAR STRUCTURE 5000 LITER TANK STRUCTURE / STAND FOR 5000 LITER TANK CABLES 1 EARTHING SET PIPES PLUMBING MATERIAL FOR FOUNDATION PEVING BLOCK CEMENT SAND FENCING MATERIAL INSTALLATION CHARGES अ8धकृत उपादक / अ8धकृत +व,ेता व +वतरक १००/- १०००/- 2 | P a g e 1) ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ´nùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ,ºÉÖSÉxÉÉ,¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.inªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.inªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä,+]õÒ,¶ÉiÉÔ <.ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ ÊnùxÉÉÆEò- 23-03-2019 ®úÉäVÉÒ 12.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò 28-03-2019 SÉä 18.00 ´ÉÉ.{ɪÉÇiÉ +ÊvÉOÉʽþiÉ (Download)Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò- 23-03-2019 ®úÉäVÉÒ 12.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò 28-03-2019 SÉä 18.00 ´ÉÉ. <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]ṏ ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4) <Ç ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhÉä,|ÉÉ{iÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉÆ{ÉèEòÒ BEò ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ.<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úhÉÉ−ªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ä̀öEäònùÉ®úÉºÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡äò]õɳý±ªÉɤÉɤÉiÉ º{ɹ]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.iɺÉäSÉ BJÉÉtÉ EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É iªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ BJÉÉnùÒ +]õ ʶÉÊlÉ±É Eò®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. 5) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ SBI Online´nùÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ( as per part of e tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI OnlineSÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉä¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù́ ÉÖxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡òªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä. 6) +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù.29-03-2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 18.00 ´ÉÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ =PÉb÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É.ºÉnù®ú Ênù´É¶ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ´Éä³äýSªÉÉ ºÉÉäªÉÒxÉÖºÉÉ®ú =PÉb÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É. ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ टाकळवाड े iÉÉ फलटण ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ 3 | P a g e <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1) परुवठादारांनी nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. 2) परुव>यात येणा?या सव@ साहयाची राँयBठ,जी.एस.ट.कर,आयकर व शासनान े इतर उपकर व फ- भर>याची जबाबदार पुरवठाधारकाची राहल व यातील कोणयाह *नयमाचा भगं झाBयास दंड व JशKेस परुवठाधारक Lवत: जबाबदार राहल.यामळेु BOQ मNये साहयाच े दर करासहत +वचार कOन नPदवावेत. 3) ʱɡòÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ UôÉxÉhÉÒ Eò°üxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvªÉä {ÉÉjÉ ö̀®ú±É䱪ÉÉ ä̀öEòÉnùÉ®úÉÆSÉÉSÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.2 =PÉb÷hÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 4) EòÉähÉiªÉɽþÒ +]õÓ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +lÉ´ÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. 5) परुवठाधारकानी ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´É iªÉÉ Êx

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.