Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Providing,errecting And Constructing R.o. System And Other Neccesary Arrangement.at-nandara Tah Chimur District Chandrapur

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, विल्हा पवरषद चंद्रपरू. फेर ई-निनिदा सचुिा क्र. 11, िर्ष 2019-2020, नदिाांक 03/09/2019018 मखु्य काययकारी अविकारी, विल्हा पवरषद चंद्रपरू यांचे कडून जलशधु्दीकरण यांञ बसनिणे सन 2018-19 अंतगयत शधु्द पाण्याचे सयंञ (ATM) बसववणे करीता खालीलप्रमाणे कामाकवरता उक्त साहीत्य संबवित उत्पादक यांचे मार्य त खरेदी करावयाची असनु www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर Online वनववदा मागववत येत आहे. अ. क्र. बांिकामाचे नांव व तालकुा अंदािीत क मत प्रपञ ब नसुार बयाना रक्कम कामाचा कालाविी वनववदा प्रपत्र क मत परुवठा दार अ) बाांधकामाचा तपनशल -जलशधु्दीकरण यांञ बसनिण े 1. मौजा तिरखरुा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 2. मौजा सािारा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 3. मौजा सरडपार िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 4. मौजा ब्राम्हणगाव िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 5. मौजा खांबाडा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 1379968 13800 2 मवहना 500 6. मौजा गरडापार िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 7. मौजा झरी िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 8. मौजा िक जांभळतवरा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 627042 6300 2 मवहना 500 9. मौजा सावरगाव िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 1379968 13800 2 मवहना 500 10. मौजा तशवरा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 999266 10000 2 मवहना 500 11. मौजा नंदारा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतवणेबाबििी 999266 10000 2 मवहना 500 उपरोक्त कामाचे वनववदा व अिय खालील दशयववलेल्या तारखेला स्ववकारण्यांत येतील. 1. कंत्राटदाराकडून Online अिय स्ववकारण्यांची तारीख 03/09/2019 ते 09/09/2019 पयंत. 2. कंत्राटदाराकडून Online वनववदा स्ववकारण्यांची अंवतम तारीख 09/09/2019 वेळ 5.00 पयंत. 3. वनववदा शक्यतो तदनांक 11/09/2018 ला 5.00 वािता क वा सक्षम अविकारी ठरवतील त्या वदवशी उघडण्यांत येईल. 4. वनववदा प्रपत्राची क मत व अनामत (बयाना ) रक्कम ही SBI Netbanking Transaction द्वारे online िमा करण्यात यावी, त्यावशवाय आपले वनववदा र्ामय अपलोड होणार नाही. 5. वनववदेच्या अटी व शती, वनववदेतील दरुुवती व इतर आवश्यक मावहती www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास वमळेल. स्वा/- कार्यकारी अभिरं्ता ग्रामीण पाणी परुवठा भविाग भिल्हा पभरषद चंद्रपरू स्वा/- मखु्र् कार्यकारी अभिकारी भिल्हा पभरषद चंद्रपरू ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, विल्हा पवरषद चंद्रपरू. फेर विववदा सचुिा क्र.11, वषष 2019-2020, वदिांक- 03/09/2019 विववदेच्या अटी व शर्ती, विववदा फामष, शधु्दीपत्रक व इर्तर आवश्यक मावहर्ती www.mahatenders.gov.in संकेर्तस्थळावर उपलब्ध आहे. अ. क्र. कामाचे िांव शुध्द पाण्याचे सयंत्र बसविण ेबाबत (ATM) विविदा मागविणेबाबत 1 मौजा तिरखुरा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 2 मौजा सािारा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 3 मौजा सरडपार िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 4 मौजा ब्राम्हणगाि िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 5 मौजा खांबाडा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 6 मौजा गरडापार िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 7 मौजा झरी िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 8 मौजा िक जांभळतिरा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 9 मौजा सािरगाि िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 10 मौजा तशिरा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 11 मौजा नंदारा िा. तिमरु येथे शधु्द पाण्यािे सयंत्र (ATM) बसतिणेबाबििी 1 विववदा सचुिा क्र. वषे 2019-2020. 2 विववदा सचुिेची उपलब्धरे्तची स्थळ www.mahatenders.gov.in 3 विववदा सादर करणयांची वदिांक वदिांक:- 03/09/2019 ला 10.00 वा. पासिु 4 विववदा सादर करणयांची अंर्तीम वदिांक वदिांक:- 09/09/2019 ला 5.00 सायं. पयषर्त 5 विववदा उघडणयाची वदिांक व वेळ वदिांक:- 11/09/2019 ला

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.