Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

1000+ Views | 250+ Downloaded
 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  13 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 1,84,829

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Providing And Fixing Paver Blocks At Yehalegaon Under Gp Palsona

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

3 Contractor No.of Corrections Sarpanch /Gramsevak GRAMPANCHAYAT PALSONA , TALUKA HINGOLI , DIST.HINGOLI E-TENDER NOTICE NO.(1) FOR 2018-19 E-Tender Portal: https://mahatenders.gov.in Government of Maharashtra , E-Tender Portal https://mahatenders.gov.in from the registered contractors with ZP/PWD in appropriate class mentioned below. Sr. No Name of Work Tender cost (Rs) Time Limit for completion (Months) Earnest Money in (Rs.) 1% Cost of Blank tender Form (Rs.) Class of Registration 1 Providing and Fixing paver Block at Palsona Rs 199865 3 months Rs.1998 Rs.500/- Calss Zp 2 Providing and Fixing paver Block at Palsona Rs 459378 3 months Rs.4593 Rs.500/- Calss Zp 3 Providing and Fixing paver Block at Yehalegaon Rs 184829 3 months Rs.1848 Rs.500/- Calss Zp 1. The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Maharashtra e-tender Portal https://mahatenders.gov.in. 2. All eligible/interested contractors are requested to get enrolled on e-Tendering portal https://mahrashtra.etenders.in. 3. Contractors can contact Help Desk for any clarification or their doubts regarding the process of E-Tender. 24x7 Help Desk - Toll Free No.18002337315. Sd/- Sarpanch/Gramsevak Grampanchayat Palsona Ta. Dist.Hingoli. 4 Contractor No.of Corrections Sarpanch /Gramsevak ामपंचायत पळसोना iÉÉ.हगंोल . ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ÊxÉẾ ÉnÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 01 ´É¹ÉÇ 2018-2019 JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSªÉÉ ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ É́nÉ ¤É-1 |É{ÉjÉÉ´É® सरपंच ामसेवक ¨ÉÉè. पळसोना iÉÉ.हगंोल ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ½ä िजहा परषद कंवा साव ज!नक बांधकाम $वभाग ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É {ÉÆVÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]nÉ®É EòbÖxÉ ¨ÉÉMÉ´ÉÒiÉ +ɽä.EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÆSÉ Ên.------------ ---- iÉä Ên. ------------- {ɪÉÇxiÉ Ê´ÉGòÒºÉ ä̀́ ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ´ÉnÉ Ên. ----------------iÉä Ên. ------------------ {ɪÉÈiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Êº´ÉEòÉ®hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ Ênù. ----------------- ®úÉäVÉÒ =PÉbhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®É ®úCEò¨É ¯{ɪÉä 1 ]õCEòÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉSÉÉ ´ÉMÉÇ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®hªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ 1 पेवर &लॉक पुर$वणे आ+ण बस$वणे ¯û.199865 ¯. 1998 सु.ब.ेअ. 3 ¨ÉʽxÉä 500/- २ पेवर &लॉक पुर$वणे आ+ण बस$वणे ¯û.459378 ¯. 4593 3 ¨ÉʽxÉä 500/- ३ पेवर &लॉक पुर$वणे आ+ण बस$वणे ¯û.184829 ¯. 1848 3 ¨ÉʽxÉä 500/- Ê]{É :- 1. ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉn{ÉjÉä सरपचं ामसेवक ¨ÉÉè. पळसोना iÉÉ.हगंोल ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ên.--------------- ------------{ɪÉÇxiÉ {ɽɴɪÉÉºÉ Ê¨É³iÉÒ±É. 2. ¨ÉÉä½þ®ú¤ÉÆnù ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. -------------------- ®ÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉÉè. पळसोना iÉÉ.हगंोल ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ªÉälÉä =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. EòɽþÒ +{ÉÊ®ú½þɪÉÇ EòÉ®úhÉɺiÉ́ É iÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý ºÉƤÉÆvÉÒiÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÉ º´ÉiÉÆjÉÊ®úiªÉÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 3. ÊxÉÊ´ÉnÉ िजहा परषद कंवा साव ज!नक बांधकाम $वभाग ¨ÉvªÉä xÉÉånhÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉÉSÉ Ê´ÉEòhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ iɺÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉäbÉ´Éä 4. EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ +VÉÉÇiÉ +É{ɱÉä n® ¨ÉÆVÉÖ® +ÆnÉVÉ {ÉjÉEòÉ |ɨÉÉhÉä ¤ÉxÉʴɱÉä±Éä |É{ÉjÉ ¤É SªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Eò¨ÉÒ/VÉɺiÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ® n®ÉxÉä Eò®hÉÉ® ªÉÉSÉÉ º{ɹ] =±±ÉäJÉ Eò®É´ÉÉ. 5. |ÉiªÉäEò ={ÉÉÆMÉä ËEò´ÉÉ ={É EòɨÉÉ Eò®ÒiÉÉ xɨÉÖn Eäò±Éä±Éä n® ½ä Eò®É®ÉSªÉÉ {ÉÖhÉÇ EòɱÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`Ò ®É½iÉÒ±É. 6. +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉä ªÉÉ |ÉEòÉ®SÉÒ EòɨÉä EòÉä̀ ä Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäiÉ ªÉÉSÉÉ º{ɹ] =±±ÉäJÉ Eò®É´ÉÉ. 7. ÊxÉÊ´Énä ºÉÉä¤ÉiÉ +ÆnÉVÉÒiÉ ®úC¨ÉäSªÉÉ 1 ]õCEòÉ ®úCEò¨É आ+ण EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú MAH e- procurement payement RTGS/NEFT Form ´É® nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiÉä 1माकावर Ên.----------------- ®ÉäVÉÒ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 3.00 ´ÉÉ Êº´ÉEòÉ®±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É.खाते 1मांक ऑनलाईन नसयास ा.प. म5ये ७ पावती काढावी लागेल. ८. कोणतहे कारण न देता !न$वदा र: कर;याचा !नण य ा. प ने राखनू ठेवला आहे. ९. कं?ाटदार हा Aथ!नक असयास Cयाला DाधाEय दे;यात येईल. १०

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.