Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Work 1 Construction Of Cement Concrete Road At Annabhau Sathe Nagar Village Isoli Tq Chikhali Dist Buldana

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

कंत्राटदाराची/पुरवठादाराची डिडिटल स्वाक्षरी Page 1 of 1 ग्रामपंचायत कायाालय,इसोली जाहीर खुली ई-निनिदा- (OPEN TENDER) सचूिा ई-निनिदा क्र.: ०१ ि ०२(अिुसनूित जाती ि ििबदु्ध घटकाांिा निकास 2018-19)(प्रथम िेळ ) नदिाांक : १३/०८/२०१९ ग्रामपांिायत कायाालय इसोली ितीिे सरपांि/सनिि ग्रामपांिायत इसोली याांि ेतरे्फ महाराष्ट्र शासिाच्या अांतर्ात नजल्हा पररषद याांि ेकडील िर्ा सात मधील िैध िोंदणीकृत कां त्राटदाराकडूि दोि नलर्फार्फा पद्धतीिे ब-१ करारिामा/निनिदेत नदलेल्या अटी ि शती िसुार खालील कामाच्या निनिदा मार्निण्यात येत आहते. अ .क्र. कामािे िाांि कामािी निनिदा नकां मत (GST िर्ळूि नदलेली आह)े निनिदा प्रपत्रािी नकां मत रुपये इसारा/ अिामत रक्कम रुपये काम पूणा करण्यािा कालािधी आिश्यक कां त्राटदारािे िर्ीकरण १. WORK 1 Construction of Cement Concrete Road At Dr Ambedkar Nagat Village Isoli Tq Chikhali Dist Buldana 424558.00/- 560/-)GST Including) 1% 120 नदिस िर्ा सात २. WORK 1 Construction of Cement Concrete Road At Annabhau Sathe Nagar Village Isoli Tq Chikhali Dist Buldana 424558.00/- 560/-)GST Including) 1% 120 नदिस िर्ा सात Head Of Work : अिुसूनचत जाती ि िि बदु्ध घटकांचा निकास -२०१९-२० *** निनिदा मानहती ि अटी शती *** १. िरील कामािी निनिदा प्रनक्रया सांर्णकािर ई -निनिदा प्रनक्रयेद्वारे ऑिलाईि करण्यात येईल. या निनिदसेांबांनधत यापुढील सिा सिूिा/शदु्धीपत्रके इांटरिेट च्या उपयोर्ािे ऑिलाईि करण्यात येतील. १) निनिदास्िीकृतीिे अनधकार राखिू ठेिण्यात आलेले आह.े २) शासिाच्या मार्ादशाक सिूिािुसार कायािाही करािी लार्ेल. ३) निनिदा उघडल्यािांतर नियमाप्रमाणे अथिा सरपांि/सनिि याांिा लेखी दईे पयंत निधीग्राह्य राहतील. ४) निनिदमेध्ये खोडतोड असल्यास निनिदा ग्राह्य धरल्या जाणार िाही. ५) निनिदतेील प्रकल्पीय नकां मत प्रकानशत नकां मतीपेक्षा जास्त नकां िा कमी होऊ शकते. ६) कां त्राटदारिे दयेक जसजेस ेअिुदाि उपलब्ध होईल तसतेस ेदणे्यात येईल. मान्य असल्यासि निनिदा भरािी. ७) निधीच्या उपलब्धतेिुसार योजिेच्या कायाान्ियिािा कालबद्ध कायाक्रम आखिू राबनिण्यात यािा २. िरील कामािी सांपूणा मानहती http://mahatenders.gov.inया सांकेतस्थळािर नदिाांक १४/०८/२०१९ सकाळी १३.०० िाजपेासिु ते नदिाांक २८/०८/२०१९ सांध्याकाळी १७.०० िाजपेयंत भारता येतील ि डाऊिलोड करता येतील.सदर निनिदा शक्य झाल्यास ३०/०८/०२०१९ रोजी सकाळी १०.०५ िाजता उघडण्यात येईल ३. सदर कामाच्या निनिदा बाबत खालील बाबी आिश्यक राहतील ३.१ ििीि ऑिलाईि प्रणाली िुसार ग्रामपांिायतीिे खाते नलांक करण्यात आले आहते. त्यामुळे कां त्राटदाराच्या Tendering Account ला ऑिलाईि पेमेंटिे ऑप्शि दणे्यात आले आह.े इतर कोणत्याही पद्धतीिे निनिदा र्फी ि इसार/अिामत रक्कम ऑिलाईि भरािी,तसिे त्यािी प्रत निनिदचे्या ताांत्रीक नलर्फाफ्यात स्कॅि करूि अपलोड करािी लार्ेल. ३.२ नजल्हा पररषदा /महाराष्ट्र नजिि प्रानधकरण याांिे कडील कां त्राटदारािे योग्य त्या िर्ाातील िैध िोंदणी प्रमाणपत्रािी मळुप्रत/व्यिसायकर िोंदणी ि भरणा प्रमाणपत्र प्राप्तीकर, पॅिकाडा ओरीजिल प्रतीि स्कॅि करूि अपलोड करािी लार्ेल. (३१ मािा २०१७ अखेर पयंतिे GST REGISTRATION) ३.३ कां त्राटदारािे केलेल्या कामाबाबत ि हाती असलेल्या कामाबाबत (Work Done& Work in Hand)स्कॅि प्रत अपलोड करािी लार्ेल. ३.४ िोंदणीकृत निक्रीकर (व्हटॅ) प्रमाणपत्रािी प्रत तसेि आयकर सि २०१६-१७ AY २०१७-१८, २०१८-१९ अखेरील भरणा केल्याबाबातिी मळुप्रत स्कॅि प्रत अपलोड करािी लार्ेल.िस्तू ि सिेा कर िोंदणी प्रमाणपत्र आिश्यक राहील. ३.५ GST िोंदणी प्रमाणपत्र , घोषणापत्र, ऊपाांर्ािे प्रमाणपत्र आिश्यक राहील. ३.६ निनिदा प्रपत्रातील सनिस्तर निनिदा िोटीस मधील सिा अटी ि शती कां त्राटदारास बांधिकारक राहतील. ३.७ उपरोक्त कार्दपत्र ेनिनहतिेळेत सादर करािीत यासाठीकोणतीही िाढीि मदुत तथा सिलत नदली जाणार िाही. कां त्राटदारिे दयेक जसजेस ेअिुदाि उपलब्ध होईल तसतेस ेदणे्यात येईल मान्य असल्यास निनिदा भरािी. ४ सदर अटी ि शती मधील िमदू केलेल्या कार्दपत्राच्या ि ऑिलाईि पेमेंट (रक्कम) जमा केल्यािी पािती स्कॅि प्रत PDF स्िरुपात अपलोड करूि सदर करणे आिश्यक असिू सदर कार्द पत्र े ह ेग्रामपांिायत कायाालय इसोली येथे नदिाांक २२/०८/२०१९ रोजी ५.०० िाजपेयंत बांद नलर्फाफ्यात सादर करािेत. ५ शासि निणाय क्र. नबडीजी२०१६/प्रक्र२/इमा२ नदिाांक १२/०२/२०१६ िुसार अा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.