Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  11 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 6,23,410

Costs

 • EMD

  ₹ 6,234
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Providing And Laying Distribution Network For Ambewadi (urse) Taluka Maval Pune

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

ई-नननिदाअंतगगत खुलीनननिदा सुचना बी-१ नननिदासुचना क्र.४ सन २०१८-१९ ग्रामपंचायत उसे. ता. मािळ नि. पुणे ग्रामपंचायत उरे्स, ता. मावळ जि. पुणे यांचेतरे्फ खालील कामांच्या नावार्समोर रकाना क्र.७ मधे्य नमुद केलेप्रमाणे महाराष्ट्र शार्सनाकडील फक्त सािगिननक बांधकाम निभाग, पुणे निल्हापररषदेकडील, ग्रापंचायत न दंणीकृत, कामाच्या नािासम र नमुद य ग्य त्या िगागतील सिगसाधारण न दंणीकृत कंत्राटदार अनभयंता यांिकडून दोन जलर्फार्फा पद्धतीने खालील कामांच्या ई-जनजवदा मागाजवण्यात येत आहे. सांकेतांक क्र. कामाचे नाि नननिदा रक्कम रू. नननिदा नफ रू. इसारा रक्कम रू. कामाची मुदत GPURSE/१८- १९/४ मौिे उरे्स आंबेवाडी येथे पाणी पुरजवठा लाइन टाकणे . ७२६१७३.०० ५००/- नननिदा रक्कमेच्या १% ६ मजहने GPURSE/१८- १९/५ मौिे उरे्स आंबेवाडी येथे पाणी पुरजवठा लाइन टाकणे. ६२३४१०.०० ५००/- नननिदा रक्कमेच्या १% ६ मजहने नननिदेच्या अटी ि शती खालीलप्रमाणे १. र्सदर रं्सपुणण जनजवदा प्रक्रीया ई-जनजवदाद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने रं्सगणकीय आज्ञावलीत होईल. र्सदर जनजवदे रं्सदर्ाणतील जनजवदा नोजटर्स प्रजर्सद्धी, रु्सचना, शुद्धीपत्रके इत्यादीची माजहती http://mahatenders.gov.in या रं्सकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २. वरील कामाचे जनजवदा प्रपते्र http://mahatenders.gov.in या रं्सकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. र्सदर जनजवदा प्रपते्र , अटी ,शती ,ई . र्सदर रं्सकेतस्थळावर जद. ०५/०३/२०१९ रोिी दुपारी ३.०० वािेपारू्सन ते जद. ११/०३/२०१९ चे दुपारी ३ वािेपयंत अजधगृहीत (Download) करता येतील . ३. वरील कामाच्या जनजवदा http://mahatenders.gov.in या रं्सकेतस्थळावर जद. ०५/०३/२०१९ रोिी दुपारी ३.०० वािेपारू्सन ते जद. ११/०३/२०१९ चे दुपारी ३ वािेपयंत ऑनलाईन पद्धतीने र्सादर करता येतील . १) नननिदा भरण्याची कायगपद्धती- कागदपत्रांच्या मुळ प्रती सॅ्कन करून अपल ड कराव्यात. तांनत्रक नलफाफा- प्रते्यक कामाचे जनजवदा प्रपत्र डाउनलोड केल्याची जनजवदा र्फी व बयाणा / इर्सारा रक्कम जनजवदा रू्सचना क्रमांक ४ व ५ नुर्सारच्या रक्कमेनुर्सार ग्रामपंचायतच्या ऑनलाईन पद्धतीने ( as per online procedure ) र्रणे आवश्यक आहे . ब ) कंत्राटदार नोदंणी प्रमाणपत्र (र्फोटोर्सजहत ) व प्राप्तीकर , पॅनकाडण सॅ्कन करून pdf. मधे्य रु्सस्पष्ट् अपलोड करावे लागेल . र्सवण कागदपते्र ग्रामपंचायत उरे्स मधून पडताळणी करून त्यावर जशक्का अर्सणे बंधनकारक राहील अन्यथा जनजवदा ग्राह्य धरली िाणार नाही. क ) जवजहत नमुन्यातील प्रजतज्ञापत्र ( declaration of contractor ) व जवमा करारनामा ( insurance agreement copy ) र्सही जशक्क्याजनशी सॅ्कन करून pdf. मधे्य अपलोड करावे लागेल . ख) मागील ३ वर्ाणचे आयकर र्रल्याचे प्रमाणपत्र व GST प्रमाणपत्राची प्रत िोडावी तरे्सच PTRC व PTEC िोडणे बंधनकारक राहील. आजण P.F प्रमाणपत्र िोडणे बंधनकारक राहील. ग ) र्ागीदारी रं्सस्था अर्सल्यार्स र्ागीदारी करारनामा तरे्सच आवश्यकतेनुर्सार पॉवर ऑर्फ अटनी िोडावी . उपरोक्त ब ते ग कोणतेही एक कागदपत्र अपलोड केलेले नर्सल्यार्स व अपुणण / अवैध अर्सल्यार्स र्सदर ठेकेदाराची जनजवदा बाद करण्यात येईल व त्याचा व्यापारी जलर्फार्फा उघडण्यात येणार नाही . कागदपत्रांच्या मुळ प्रती सॅ्कन करून अपलोड कराव्यात , र्सत्यप्रत जकंवा र्सक्ांजकत प्रत ग्राह्य धरली िाणार नाही . मुळप्रती अपलोड केलेल्या नर्सल्यार्स जनजवदा अवैध ठरवण्यात येईल व जलर्फार्फा क्र . २ ( आजथणक जलर्फार्फा ) उघडणेत येणार नाही याची नोदं घ्यावी . तरे्सच कोणतीही कागदपते्र अपलोड करण्यार्स वाढीव मुदत अथवा र्सवलत जदली िाणार नाही . व्यापारी नलफाफा १ ) ई –जनजवदेर्सोबत िोडलेल्या BOQ file मधे्य जनजवदा धारकाचे नाव व दर नमुद करावा . २ ) जनजवदा धारकाचा देकार जनजवदाधीन कामाच्या जकंमतीपेक्ा १०% पेक्ा अजधक दराने कमी अरे्सल तर एवढया कमी दरात कामाचा दिाण योग्य राखून काम करे्स पूणण करण्याबाबतचा र्सजवस्तर लेखी तपशील स्वाक्रीर्सह जलर्फार्फा क्र . २ मधे्य जवजहत जठकाणी सॅ्कन करून र्सादर करावा अन्यथा जनजवदा अवैध र्समिण्यात येईल . ३ ) जनजवदा धारकचा देकार जनजवदाधीन कामाच्या जकंमतीपेक्ा १०% पेक्ा िेवढ्या िास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेचा उरे्स येथे देय अर्सलेला “ ग्रामपंचायत उरे्स” या नावाने काढलेल्या जनजवदा प्रजर्सध्दीचे जदनांकानंतरच्या तारखेचा धनाकर्ण ( demand डर ाफ्ट ) परफॉमगन्स नसकु्यररटी म्हणून नलफाफा क्र . २ मधे्य निनहत निकाणी सादर करािा ( उदा .१४.००% कमी दर : १० % पयंत कररता १% व ( १४%-१०%)४% अरे्स एकुण ५% ) र्सदर डी . डी. अपलोड केलेला नरे्सलेर्स जनजवदा अवैध ठरजवणेत येई

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.