Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Constructing Road Gaddarevasti To Pazartalav

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

1 | P a g e ई-िनिवदातंगत खलुी बी-१ िनिवदा सूचना .२०१८-२०१९/०१ ामपंचायत पळशी. ता.बारामती िज.पुणे ामपचंायती या वतीने सरपचं ामसवेक ामपंचायत- पळशी., तालकुा - बारामती, िज हा- पुणे यां या तफ खालील कामा या नावासमोर नमूद केले माणे ामिवकास िवभाग / िज हा प रषद पुणे यां याकडील पजंीकरणकेले या वा पंजीकारणाचा ताव सादर केले या यो य या वगातील पा न दणीकृत कं ाटदार, िज.प.न दणीकृत सु िशि त बेरोजगार व मजूर सहकारी सं था यांजकडून दोन िलफाफा प तीने खालील ई-िनिवदा मागव यात येत आहे. अ. कामाचे नाव टडर र कम इसारा र कम . टडर फ र कम . न दणीकृत कं ाटदार वग 1 CONSTRUCTING ROAD GADDAREVASTI TO KARHEVASTI AT- PALASHI TAL.BARAMATI DIST.PUNE 499990/- 5000/- 200/- िज.पुणे सु.बे.अ क रता राखीव 2 CONSTRUCTING ROAD GADDAREVASTI TO PAZARTALAV AT- PALASHI TAL.BARAMATI DIST.PUNE 499218/- 4992/- 200/- िज.पुणे सु.बे.अ क रता राखीव िनिवदे या अटी व शत खालील माणे उपरो कामा य िनिवदा ि येम ये खाली नमूद केले या िनिवदाकारांस िनिवदा ि यमे ये सहभागी होता येईल. अ) ामिवकास िवभाग / िज हा प रषद पुणे यां याकडे पंजीकरण केललेे न दणीकृत कं ाटदार अथवा आ) सावजिनक बांधकाम िवभागाकंडील न दणीकृत ठेकेदार ,परंतु यांनी िज हा प रषद पुणे/ ामिवकास िवभागांकडे पंजीकरणांबाबत ताव सादर केललेा आहे व याबाबतची िविहत नमु यातील पोहोच घतेललेी आहे असे कं ाटदार यांना सहभाग घेता येईल. परंतु अशी िविहत नमु यातील घतेललेी पोहोच व सा.बा.ंिवभागाचे पंजीकरण केलेले न दणी माणप ासह, िनिवदा ऑनलाईन भरतेवेळी अपलोड करणे बंधनकारक राहील व यां याच िनिवदा ा धरण े यतेील. 1. सदर संपणू िनिवदा ि या ई-िनिवदा दारे ऑनलाईन प तीने संगणक य आ ावलीत होईल.सदरिनिवदसंेदभातील िनिवदा नोटीस िस ी,सचूना,शु ीप के इ यादीची मािहती http://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर उपल ध आहे. 2. वरील कामाचे िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न दणेेत आली आह.े सदर िनिवदा प े,अटी,शत इ. सदर संकेत थळाव न िद.06/08/2019 रोजी सायंकाळी 04.00 वाजेपासून ते िद.12/08/2019 रोजी सकाळी 09.00 वाजेपयत अिध िहत (Download)व ऑनलाईन प तीने सादर करता येतील. िनिवदा भर याची कायप ती – 1) तांि क िलफाफा (अ) येक कामाचे िनिवदा प डाऊनलोड(Download)के याची फ बयाणा/इसारा र कम िनिवदा सचूना रकाना ं .4 व 5 नसुार या र कमे माणे कामिनहाय Online e-Payment प तीने जमा करणे बंधनकारक आह.े बयाणा र कम सटु माणप ा धरले जाणार नाही .तसेच स.ुबे.अ. व म.स.स. यांनी याचं े गटातील राखीव कामे वगळता खु या गटातील िनिवदा भरताना बयाणा र कम भरने बंधनकारक आह.े (आ) टडर फ चा डी.डी ामपंचायत पळशी नाव ेकाडून ा.प.ला जमा करणे व पोहोच घेण े (इ) कं ाटदार न दणी माणप (ई) ा ीकर पॅनकाड मूळ(Upload) करावे लागेल. (उ) िविहत नमु यातील ित ाप व जी.एस.टी. माणप (Upload) करावे लागेल. (ऊ) PTRC, PTEC,मागील तीन आिथक वषाचा आयकर भरणा माणप (Upload) करावे लागेल. (ऋ) वरील काम केलेला शासक य व िनमशासिकय सं थचेा कामाचा अनुभवाचा दाखला जोडण.े उपरो पैक कोणतहेी एक कागदप े अपलोड (Upload) केलेले नस यास वा अपणू / अवैधअस यास सदर ठेकेदाराची िनिवदा अवैध करणेत येईल व याचा यापारी िलफाफा उघड यात यणेार नाही.कागदप ां या मळू ती कॅन क न अपलोड करा यात ,स य त िकंवा सा ां िकत त ा धरली जाणार नाही.मूळ ती अपलोड केले या नस यास िनिवदा अवधै ठरिवणेत येईल व िलफाफा २ (आिथक िलफाफा) उघडणेत येणार नाही याची न द यावी. तसेच कोणतीही कागदप े (Upload) कर यांस वाढीव मुदत अथवा सवलत िदली जाणार नाही. (ऌ) शासक य िनयमा माणे कपात केली जाणारी र कम खालील माणे १.इ कमटॅ स – २% २.जी.एस.टी. – शासक य िनयमा माण े ३.इ सुर स – १% ४.शषे – १% तसेच शासक य िनयमा माणे रॉय टी अस यास कपात केली जाईल. िदनाकं :- ०१/०७/२०१७ पासनू जी.एस.टी. कर चालू झा यामुळे चिलत जी.एस.टी. कराचे शासक य िनयमानुसार कायवाही करणेत येईल. 2 | P a g e 2) यापारी िलफाफा – (अ) ई-िनिवदे सोबत जोडले या BOQ File म ये िनिवदा धारकाचे नाव व दर नमूद करावा. (ब)िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा या िकंमतीपे ा १०% पे ा अिधक दराने कमी असले तर एवढ्या कमी दरात कामाचा दजा यो य राखून काम कसे पूण करणार याबाबतचा सिव तर लेखी तपशील वा रीसह िलफाफा ं .२ म ये िविहत िठकाणी कॅन क न सादरकरावा अ यथा िनिवदा अवधै समजनेत येईल. (क) िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा या िकंमतीपे ा १ ते १० % पयत कमी दराचा असेल तर

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.