Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  23 Mar 2019

 • Closing Date

  01 Apr 2019

 • Tender Amount

  ₹ 3,10,464

Costs

 • EMD

  -
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Providing And Supplying Pvc Pipe At Kolnoor Tq Jalkot Dist Latur

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

ामपचंायत काया लय कोळनरु ता.जळकोट िज लातरु (ई-नवदा सचूना मांक-१) खालल कामाची ब-१ (सलबदं) नवदा सरपचं/ामसेवक कोळनरु ामपचंायत ता.जळकोट िज लातरु हे पाणी टंचाई अतंग"त मौ.कोळनरु ता.जळकोट येथील नळ योजना वशषे द-ु.ती या कामासाठ0 यो1य 2या वगा"तील परुवठादार व अ3धकृत व6त ेयां7याकडून ट:केवार .व-पात ई- नवदा मागव;यात येत आहेत. को=या नवदेचा नमनुा http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत.थळावर) पहावयास मळेल. नवदा फ:त ई -नवदा ?णाल@वारेच Aद. 23/03/2019 पासनू Aद. 01/04/2019 रोजी 17.30 वाजेपयBत ि.वकार;यात येतील. अ. . कामाचे नाव अदंाजप#क$ य %कमत इसारा र'कम को(या नवदा ची %कमत काम कर*याचा कालावधी १ २ ३ ४ ५ ६ १ PROVIDING AND SUPPLYING PVC PIPE AT KOLNOOR TQ JALKOT DIST LATUR 310464/- 3105 /- 100/- 180 days वरल ?माणे कामा7या ब-१ नवदा ि.वकारणे अथवा नाकार;याचा अ3धकार, ,सरपचं/ामसेवक कोळनरु ामपचंायत ता.जळकोट िज लातरु यांनी राखून ठेवलेला आहे व नवदे7या अट व शतE http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत.थळावर) पहावयास मळतील. Aटप:- नवदा फG व इसारा र:कम NET BANKING @वारे MAH E-PROCUREMENT PAYMENT वर Aद. 01/04/2019 रोजी 17.30 वाजेपयBत .वीकारल जाईल आIण Aद. 02/04/2019 रोजी 18.00 Jकंवा त@नतंर नवदा उघड;यात येतील. 2वा3र4त/- सरपचं/ामसेवक कोळनरु ता.जळकोट िज लातरु नयम व अट4 १. शासन नण"य 6मांक ासयो २००७ ?.6.१ / यो-९ / Aद.२०/०४/२००७ व Aद. ०८/०५/२००७ अRवये शासकGय नSदणी केTयाचे ?माणपU असने बंधनकारक आहे. २. महाराVW शासन सा.बां.व. शासन नण"य 6. सीएट-०६/२०१४/?.6.२४२/इमारती-२ Aद.२४.०२.२०१६ नुसार बयाना र:कम ई.एम.डी. १% र:कम Net Banking @वारे भरणे आवfयक आहे. ३. सदरल कामाची नवदा Add. Performance Deposite च ेDD (Demand Draft) सरपंच/ामसेवक ामपंचायत काया"लयामsये सादर कराtया. ४. सदरल कामाच ेDD (Demand Draft) नवदा भरTयापासून ५ Aदवसा7या आत सादर कराtया. ५. सदरल कामासाठ0 नवदा फ:त नSदणीकृत कंUाटदाराकडूनच .वीकारTया जातील. ६. नवदा ई-नवदा ?णालtदारे ि.वकारTया जातील. ७. नवदा एकुण दोन पाJकटामsये सादर करणे आवfयक आहे. ८. पAहTया पाJकटामsये नSदणी ?माणपU.(Shop Act) ९. यापूवE काम केलेले ?माणपU. १०. जीएसट नSदणी ?माणपU. ११. पॅन काड". १२. Acknowledgement of Income Tax Return Field. (2018-19) १३. जीएसट4 न9दणी ;माणप# अनवाय असून <द.०१ जुलै नंतर लागू झाले@या जीएसट4 कराAया बोCयाचा वचार कDनच नवदा सादर करावी. व नयमानुसार जीएसट4 देय राह4ल. १४. ई.एम.डी. साठ0 वहत इसारा र:कम ामपंचायत काया"लय कोळनरु ता. जळकोट िज लातूर 7या नावाने DD @वारे भरणे आवfयक आहे. १५. तसेच दसु=या पाJकटामsये फ:त भरलेTया नवदेचा दर सादर करावा. १७. कोण2याह प‡रि.थतीत काया"रंभ आदेश मळालेTया तारखेपासून (७) सात Aदवसाचे आत कामास सु-वात केल पाAहजे. अRयथा नवदा बयाणा / इसारा र:कम जˆत क‰न नवदाची पुढल काय"वाह केल जाईल. १८. नवदा एकदा खरेद केTयानंतर 2याची र:कम परत मळणार नाह. १९. नवदा मधील दर ठेकेदारास १२० AदवसापयBत7या कालावधीनंतर व 2या बाबत ठेकेदाराच े नवेदन या काया"लयास मळेपयBत बंधनकारक राहल. २०. सदर कामा7या देयकातून आयकर,व6Gकर,गौन खनीज,सुर‹ा ठेव,वमा इ. नयमा?माणे कपात केTया जातील.कामाची वमा र:कम काम सु- कर;या7या पूवE शासन खाती जमा क‰न 2याची ?त या काया"लयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २१. कामाचे अदंाजपUकGय Jकंमतीनुसार शासन नण"या?माणे ठेकेदाराने अनुदेय मुŒांकावरती (stamp duty) करारनामा क‰न AदTयानंतर काया"रंभ आदेश दे;यात येतील. २२. शासन नण"य उŽोग व कामगार वभाग, शा.न.6.बीसीए-२००९ / ?6-१०८ / कामगार-७-अ मंUालय मुंबई-३२ Aदनांक १७/०६/२०१० नुसार कामा7या अदंाजपUकGय Jकमती7या १% बांधकाम कामगार कTयाण उपकर काम सु- कर;या7या पूवE शासन खाती जमा क‰न 2याची ?त या काया"लयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २३. शासन नण"य 6.बडीजी-२०१६/?.6/-२/इमा-२/ सा.बां.व. Aद.१२.०२.२०१६ नुसार ?ाˆत ननतम नवदेचा देकार नवदाधीन कामा7या Jकमतीपे‹ा १०% पयBत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी नवदाधीन Jकमती7या १% एवढा रकमेचा धनाकष" (Demand Draft) परफॉम"Rस स:यु‡रट हणून नवदे7या लफाफा 6.२ मsये सादर करावा. १०% पे‹ा जा.त दराने कमी असेल तर देकार १०%पे‹ा जेव’या जा.त दराने कमी आहे तेव’या रकमेचा व व‡रल बाबत २ ?माणे येणा=या रकमेसह एकUत धनाकष" नवदेसोबत लफाफा 6.२ मsये (Scan क‰न ई-नवदासोबत) सादर करावा २४. या कामाचा “डफे:ट लायबलट कालावधी २४ मAहने राह

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.