Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Providing Supplying And Erecting Water Meter At Vashi

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

महारा शासन ाम वकास व जलसंधारण वभाग ामपचंायत वशी ता.वाळवा िज.सांगल ई-!न वदा सचूना २०१९-२० (NIT) -माकं ०१ सांगल िज हा प रषद सांगल कडील योय या वगातील नदणीकृत कंाटदाराकडून दोन "लफाफे प%धतीने खालल कामा)या ई-,न-वदा मागवीत आहे. ई-,न-वदा http://www.mahatenders.gov.inया संकेत Aथळावर Dदनांक ३०/०७/२०१९ रोजी १०.०० वाजलेपासून ते ०६/०८/२०१९ रोजी १८.०० वाजेपयत संकेत Aथळावर उपलNध राहतील व संकेत Aथळावर भरता येतील. १) उपरोPत सव कामाबाबत ,न-वदा अट व शतT इ.बाबतचा सव तप"शल ,न-वदा संचामWये नमूद केलेला असून ,न-वदा संच “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतAथळावर ई-,न-वदा प%धतीने ऑनलाईन डाऊनलोड करता येईल. २) उपरोPत कामाची बयाणा व ,न-वदा संचाची ]कमंत ह ऑनलाईन प%धतीने नेट बँ]कंग%वारे वेबसाईट वर Dदले या पेम_ट मागानेच करणे बंधनकारक आहे. तसेच पणूतः यशAवी झालेल पेम_ट Aलप Aकॅन कcन तांdक लखोeयात अपलोड करfयात यावी. ३) ,न-वदे)या अट व शतTमWये बदल करणे, hाiत ,न-वदेपैकk एक ]कंवा सव ,न-वदा कोणतेह कारण न देता नाकारणेचा हPक ,नmन Aवाnरत यांनी राखून ठेवला आहे. ,नmनAतर ,न-वदाधारकाने ,न-वदेसोबत जोडलेल सव कागदपे छाननीसाठq तीन Dदवसां)या आत या कायालयात आणून याची खातरजमा कcन %यावी. ४) सन २०१७ -१८ वषा)या राsय दर सचूीtवयेसदर कामा)या जी .एस.ट .कर अदांजपका)या रकॅप शीट मWये समा-वuट केलेला आहे .कांाटदाराने सदर कर भरला अस याचे मुळ चलन सदर के यास यांनी भरलेला चलना ऐवढा परतावा करfयात येईल ५) सन २०१७-१८ )या दरसूचीtवये यांdकk प%धतीने बनवलेल खडी या साDहयावर रॉय ट (Aवा"मवधन) आकारfयात येणार नाह. तथा-प दर पथृकरणामWये ती Dदल गेल अस यास ती वजा कcनच (घटत दराने) देयक अदा केल जाईल. ६) सदर संपणू ,न-वदा h]}या ई-,न-वदा%वारे ऑनलाईन प%धतीन ेसंगणकkय आ~ावलत होईल. सदर ,न-वदे संदभातील ,न-वदा नोटस h"स%धी, सूचना, शु%धीपके इयादची माDहती http://www.mahatenders.gov.in या संकेतAथळावर उपलNध आहे. अ.}. कामाचे नांव अदंािजत रPकम पये बयाणा रPकम पये काम पणू करणेची मुदत को€या ,न-वदा संचाची ]कंमत PPम पये अधकृत ठेकदार वग २. वशी ता. वाळवा येथे पाणीपरुवठा योजने क रता वाँटर मीटर पुर-वणे व बस-वणे.. १०६०९६८ १०६१० ९ मDहने ५०० िज.प. /MJP कडील सु"श…nत बेरोजगार अ"भयतंा ७) वरल कामाच े ,न-वदा hप े http://www.mahatenders.gov.inया संकेतAथळावर उपलNध कcन देणेत आल आहेत. सदर ,न-वदा hप,े अट, शतT इ.सदर संकेत Aथळावर Dदनांक ३०/०७/२०१८ रोजी १०.०० वाजलेपासून ते ०६/०८/२०१९ रोजी १८.०० वाजेपयत ,न-वदा ऑनलाईन प%धतीने डाऊनलोड व सादर (अपलोड) करता येतील. ८) उपरोPत कामाची बायणा व ,न-वदा सचंाची ]कंमत ह ऑनलाइन प%धतीने नेट बँ]कग%वारे वेबसाईट वर Dदले या पेम_ट मागानेच करणे बधंनकारक आहे. तसेच पूणतः यशAवी झालेल पेम_ट Aलप Aकॅन कcन तांdक लखोeयात अपलोड करfयात यावी. ९) संबधत कंाटदाराने वरलhमाणे तांdक "लफाफा सोबत -वDहत नमुtयातील hमाणप अपलोड के यानंतर सदरल hमाणपाची मळू hत कायालयास जमा करfयाची आव†यकता असणार नाह. १०) कंाटदरांनी ,न-वदा खाललhमाणे दोन "लफाफा प%धतीने (Two Envelop) ,न-वदा सादर करणे आव†यक आहे. ११) Dद ०१/०७/२०१७ पासन ू जी .एस.ट .कर लागू करfयात आलेला आहे. वरल ,न-वदा मWये जी .एस.ट.कराचा अतंभाव करfयात आलेला नाह .तथा-प सदर कराची वसुल देयाकामधून करfयात येणार आह .याचा -वचार कcन ठेकेदाराणी ,न-वदा सादर कराय्ात. अ)फ1 / पा3ता / ता4ं3क (5लफाफा -माकं ०१) १) ,न-वदा फk व बयाणा रPकम नेट बँ]कंग %वारे भरणा केलेल ऑनलाइन hत. २) िज.प.सांगलकड ेनदणी केले या वधै नदणी hमाणपाची Aकॅन केलेल hत. ३) जी.एस.ट. hमाणपाची Aकॅन केलेल hत. ४) मागील ३ वषात पूण केले या कामांच े (Work Done Certificate) संबधत -वभागाच े कायकार अ"भयंता / उपअ"भयंता यांच ेAवाnर hमाणपाची Aकॅन केलेल hत. (,न-वदा रPकम पये ३०.०० लn वरल कामांना लागू) ५) उपलNध तांdक मनुuयबळाची माDहती. (,न-वदा रPकम पये ३०.०० लn वरल कामांना लागू) ६) सन २०१८-१९ असेसम_ट इयर hाiतीकर भरणा के याच ेhमाणप व pancard. ७) भागीदार hमाणपाची Aकॅन केलेल hत अथवा नोटर केलेल भागीदार करारप (भागीदार अस यास) ८) मPतेदार कोणयाह शाशकkय ,नमशासकkय अAथापनेमWये का‘या यादत नसले ब%दलचे Aवयांघोषणाप.. ९) मPतेदारास देयके अदा करतानंा GSTN अस या"शवाय देयके अदा करता येणार नस याने ,न-वदा भरणा€या सव मPतेदाराकड ेGSTN असणे आव†यक आहे. १०) ,नवेदेमधील अट व शतT मंजरू असलेबाबतचे Aवयघंोषणाप. ११) •यवसायकर hमाणप व नाद

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.