Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  11 Mar 2019

 • Closing Date

  03 Apr 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,63,966

Costs

 • EMD

  ₹ 2,700
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Diversion Of Pipe Line At Rajoli Fal Tah Mul

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, विल्हा पवरषद चंद्रपरू. ई-विववदा सचुिा क्र. 39 , वषष 2018-2019, वदिांक 11/03/2019 मखु्य कायषकारी अविकारी, विल्हा पवरषद चंद्रपरू यांचे कडूि {Fully Deposite work 2018-19} अंतगषत खालीलप्रमाणे कामाकवरता महाराष्ट्र िीवि प्राविकरण कडूि तसेच विल्हा पवरषदेकडील यथायोग्य श्रेणीत पंिीबध्द असलेल्या कंत्राटदारा कडूि शेकडेवारी दरािे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर Online विववदा मागववत आहे. अ. क्र. बांिकामाचे िांव व तालकुा सेडयलु बी प्रमाणे रक्कम बयािा रक्कम कामाचा कालाविी विववदा प्रपत्र क मत कंत्राटदाराराचा वगष {Fully Deposite work 2018-19} 1 Diversion of Pipe Line at Bhawarala tah Mul 1503928 15600 2 मवहिे 1000 5अ वगष व अविक 2 Diversion of Pipe Line at Gadisurla tah Mul 701286 12200 2 मवहिे 500 7 वगष व अविक 3 Diversion of Pipe Line at Rajoli Fal tah Mul 263966 2700 2 मवहिे 500 8 वगष व अविक उपरोक्त कामाचे विववदा व अिष खालील दशषववलेल्या तारखेला स्ववकारणयांत येतील. 1) कंत्राटदाराकडूि Online अिष स्ववकारणयांची तारीख 11/03/2019 ते 18/03/2019 पयंत. 2) कंत्राटदाराकडूि Online विववदा स्ववकारणयांची अंवतम तारीख 18/03/2019 वेळ 5.00 पयंत. 3) विववदा शक्यतो वदिंााक 19/03/2019 ला 5.00 वािता क वा सक्षम अविकारी ठरववतील त्या वदवशी उघडणयांत येईल. 4) विववदा प्रपत्राची क मत व अिामत (बयािा ) रक्कम ही SBI Net banking Transaction द्वारे online िमा करणयात यावी, त्यावशवाय आपले विववदा फामष अपलोड होणार िाही. 5) विववदेच्या अटी व शती, विववदेतील दरुुवती व इतर आवश्यक मावहती www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास वमळेल. ववा/- ववा/- कायषकारी अवभयंता मखु्य कायषकारी अविकारी ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग विल्हा पवरषद चंद्रपरू विल्हा पवरषद चंद्रपरू ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, विल्हा पवरषद चंद्रपरू. ई-विववदा सचुिा क्र. 39 , वषष 2018-2019, वदिांक – 11/03/2019 विववदेच्या अटी व शती, विववदा फामष, शधु्दीपत्रक व इतर आवश्यक मावहती संकेतवथळावर उपलब्ि आहे. अ. क्र. कामाचे िांव Fully Deposite work सन 2018-19 एकुण 3 कामे 1 ई-विववदा सचुिा क्र. वषे 2018-2019. 2 ई-विववदा सचुिेची उपलब्ितेची संकेतवथळ www.mahatenders.gov.in 1 Diversion of Pipe Line at Bhawarala tah Mul 2 Diversion of Pipe Line at Gadisurla tah Mul 3 Diversion of Pipe Line at Rajoli Fal tah Mul 3 ई-विववदा सादर करणयांची वदिांक वदिांक:- 11/03/2019 ला 10.00 पासिु 4 ई-विववदा सादर करणयांची अंतीम वदिांक वदिांक:- 18/03 /2019 ला 5.00 पयषत 5 ई-विववदा उघडणयाची वदिांक व वेळ वदिांक:- 19/03/2019 ला 5.00 वािता स्वा/- कार्यकारी अवभरं्ता ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग विल्हा पवरषद चंद्रपरू स्वा/- मखु्र् कार्यकारी अविकारी विल्हा पवरषद चंद्रपरू अटी व शर्ती :- 1. सदर कामाची निनिदा प्रथम िेळ असल्यािे कमीत कमी 3 कंञाटदाराकडील योग्य तांनञक नलफाफे प्राप्त झाल्या नििाय दराचा नलफाफा उघडण्यात येणार िाही. काही कारणास्ति निनिदे मधील कामे रद्द झाल्यास निनिदा प्रपञाची रक्कम कंञाटदारास परत करण्यात येणार िाही. 2. नलफाफा कं्र. 1 मध्ये 2) निल्हा पनरषदेचे / महाराष्ट्र िीिि प्राधीकरणाचे पजंीयन प्रमाणपञ सादर कराि े3) पिॅ काडड 4) GST प्रमाणपञ 5) GST Tax Clearance 5) प्रोफेििल टकॅ्स क्क्लयरंस सटीनफकेट 2017- 18 6) इकंम टकॅ्स नरटिड सटिफीकेि मागील नति िषाचे (Assessment Year- 2016-17, 2017-18, 2018-19) अद्याित सटीनफकेट आवश्यक आहे. 7) C.A. यांचे मागील नति िषाचे Turn Over प्रमाणपत्र सादर करािे. निनिदेतील 20.00 लक्षाच्या िरील कामांिा खानलल प्रमाणे अिभुि असणे आिश्यक आहे. 1 उध्दिाची कामे :- निनिदेतील तरतदुी असलेलया सिड निषड कामांचा समािेि असलेले नकमाि एक उध्दिाहचे काम धरणाच्या बडुीत के्षत्रामध्ये क िा िदीच्या काठािरील यिस्िीनरत्या पणुड केलेले असािे 2 पाईप लाईि :- अ) पीव्हीसी पाईललाईिकरीता पिुड अहडता अट िाही ब) 200 नम.नम. ि त्यािरील व्यासाच्या पीव्हीसी व्यनतरीक्त इतर सिड प्रकारच्या पाईपलाईिसाठी पिुड अहडता अट लाग ू आहे. क) उध्िडिाहनिी / गरुुत्ििानहिीसाठी एकाच व्यासाची पाईप लाईि निनिदेत असल्यास 1)पिुड अहडतेसाठी नकमाि व्यास- व्यस/2 2)पिुड अहडतेसाठी नकमाि लांबी- लांबी/4 पाईप लाईिचे काम हायड्रॉनलक टेस्स्टगसह यिस्िीनरत्या पणुड केलेले असािे 3 िलिधु्दीकरण कें द्र/पकेॅि नरटमेंट प्लटँ / मलिधु्दीकरण कें

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.