Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Construction Of Samaj Mandir At Village Taroda Tq. Motala Dist Buldhana

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

ई- न वदा सचुना माकं :- 01 दनाकं 06-08-2019 अनुसूिचत जाती व नवबौ द घटक व तीचा िवकास -2018-19 खाल ल माणे अट व शत मा य असले या कं ाटदाराने न वदा online सादर करावी !!! न वदा मा हती तसेच अट व शत !!! वर ल कामाची न वद या इंटरनेट दारे संगणकावर ई- न वदा ये दारे ऑनलाईन कर यात येत आहे. या न वदेसंबधी यापुढ ल सव सुचना/शु द प के ई-इंटरनेट या मा यमाने ऑनलाईन कळ व यात येतील. वर ल कामाची संपुण मा हती https://mahatenders.gov.in या संकेत ळावर दनांक :- 06-08-2019 रोजी 4.30 वाजेपासुन उपल आहे. वर ल कामाची न वदा प https://mahatenders.gov.in या संकेत ळावर दनांक :- 06-08-2019 रोजी 4.30 वाजेपासुन त े दनांक -13-08-2019 5.00 वाजेपयत डाऊनलोड/अपलोड करता येतील व न वदा भरता येतील. ऑन-लाईन प दतीने सादर केलेल न वदा श य झा यास दनांक:- 14-08-2019 रोजी 5.30 वाजता कंवा यानंतर https://mahatenders.gov.in या संकेत ळावर सरपंच/स चव, ामपंचायत, तरोडा ता.मोताळा यांच ेकायालयात उघड यात येईल. उपरो कामाची काम नहाय न वदा फ (रकाना-4) इसार र म (रकाना-5) मधील यासाठ ऑनलाईन सु वधा उपल आहे. कं ाटदार या कामाची न वदा भरणार आहे तशा कारच े(Similar Work Done) स मल यार वक यापूवी मागील तीन वषाम ये कोण याह एका वषा काम पूण केले अस याबाबत चा स म अ धकायाच े(Dept. Engineer कंवा Executive Engineer) वा र च े कमान दोन दाखले अपलोड करणे आवशक आहे. (कायारंभ आदेश जोडू नये.) ऑनलाईन भरलेल चलाँन त न वदा भरतवेेळी सोबत जोडावी. अ यथा आपल न वदा अपा ठर व यात येईल. १ 1     कॉ ट म ,टँकर,मोटार पंप,स ंग, हाय ेटर, क, ट , व ईतर साह य.्  styam peper  ब-१ करारना यातील वह त नमु यातील कं ाटदाराच ेघोषना प . Declaration of the Contractor. .100/- टॅ पपेपरवर कामाच ेनावासह अपलोड कराव.े व या कामाचा करारनामा करतेवेळी मुळ त या कायालयात सादर करावी. न दणीकृत कं ाटदार यांनी खाल ल कागदप ेऑनलाईन अपलोड करावीत. मागीतलेल कागदप े अपूण दसुन आ यास न वदा अपा ठर व यात येईल. PTR & PTE Certificate (No Dus Certificate) Income Tax Return A.Y. 2015-16, 2016-17 & 2017-18 Declaration of the Contractor. बी-1 करारना यातील वह त नमु यातील कं ाटदाराच ेघोषनाप .100/- च े टॅमपेपरवर कामाच ेनावासह अपलोड कराव.े व या कामाचा करारनामा करतेवेळी मुळ त या कायालयात सादर करावी. आव यक यं सामु ी व अवजारे यांची दनांनक त याद व कागदप े अ) समट र त,ेदु तीची कामे व बांधकामासाठ आव यंक यं सामु ी व कागदप े. कॉ ट म ,टँकर,मोटार पंप,स ंग, हाय ेटर, क, ट , व ईतर साह य.् (कामाच े व पानुसार) वताची यं सामु ी व अवजारे नस यास .100/-च े टॅ पपेपरवर यां याकडून यं सामु ी व अवजारे भाडयान ेघेतल यांचा ॲफ डवेीट नोटर केलेला भाडपेटटानुसार यं सामु ीची कागदप े. सदर भाडपेटटा सोबत जोडले या Hire Agreement for Machinery नमु यात कर यात यावा. (सदर भाडपेटटयाची मळु त कामाचा करारनामा करतेवेळी या कायालयास सादर करावी लागेल) वता:चालू आ थक वषात िज हा प रषद अंतगत व वध वभागात .५०.०० ल पे ा अ धक कामे केलेल नस याच े माणप सादर करावे नमुना सोबत जोडलेला आहे. माणप खोटे आढ यास नयमानुसार कायवाह कर यात येईल. तां ीक कमचार वग यांची शै णीक पा ता बाबत याद व यांच ेकागदप े. मागील वषात पूण केलेल व चालू वषात हाती असले या कामांची याद . (कायकार अभीयंता यांच े वा र ची) यांनी .५.०० ल पयतच ेप हले काम यश वी र या पूण केले आहे यानांच न वदा भर यासाठ पा समज यात येईल. पॅनकाड (मुळ कॅन त अपलोड करावी.) सु श ीत बेरोजगार अ भयंता यांनी खाल ल कागदप े ऑनलाईन अपलोड करावीत. मागीतलेल कागदप े अपूण दसुन आ यास न वदा अपा ठर व यात येईल. िज.प. बुलडाणा कडील वैध नोदंणी माणप ाची त. ( यवसायकर न दणी माणप व चालु व ीय वषाचा यवसाय कराचा भरणा के याच ेनादेय माणप . जी.एस.ट . नोदंणी माणप / नाहरकत माणप . PTR & PTE Certificate (No Dus Certificate) Income Tax Return A.Y. 2015-16, 2016-17 & 2017-18 वी कर, हॅट रणा नमुना 415 ब-1 करारना यातील वह त नमु यातील कं ाटदाराच े घोषना प . Declaration of the Contractor. .100/- च े टॅ पपेपरवर कामाच े नावासह अपलोड करावे. व या कामाचा करारनामा करतवेेळी मुळ त या कायालयात सादर करावी. यं सामु ी व अवजारे यांची दनांक त याद व कागदप े. अ) समट र त,े दु तीची कामे व बांधकामासाठ आव यंक यं सामु ी व कागदप े. कॉ ट म र, टँकर,रोलर,मोटार पंप,सट ग, हॅय ेटर, क,ट व इतर साह य.् (कामा या व पानुसार)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.