Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत कायाालय वायसेवाडी ता.कर्ात जर्.अहमदनगर ....................................................................................... ई-ननववदा नोटीस सन - २०१८ -१९ जर्ल्हा पररषद अहमदनगर १४ वा योर्नेंतगात मंर्ूर असलेल्या मौर्े वायसेवाडी येथे ववहीर बोअरवेल घेणे या कामाची ई-ननववदा ग्रामववकास ववभाग / जर्ल्हा पररषदकड ेनोंदणी झालेल्या योग त्या नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून ई-ननववदा कायाप्रणालीद्वारे ननववदा दोन ललफाफा पद्धतीने मागवण्यात येत आहे . -: ननववदा आवश्यक कागदपत्र े/ माहहती व अटी / शती १.जिल्हा परिषद अहमदनगि नोंदणी प्रमाणपत्र. २.पैनकार्ड ३.जि.एस.टी.प्रमाणपत्र ४.शासन ननणडय कं्र.बिर्ीिी २०१६/प्र.क्र.२/इमा २ दद.१२/२/२०१६ अन्वये प्राप्त ननम्नतम ननववदेच्या देकाि ननववदाधीन कामाच्या ककमंतीपेक्षा १० टक्के पयतं कमी दिाचा असेल ति र्केेदािांनी ननववदाधीन ककमंतीच्या १ टक्के एवढ्या िकमेचा (Bank Guarantee /DD) पिफोमाडस ससक़्युरिटी म्हणून ननवेदेच्या सलफाफा क्र.२ मध्ये स्कॅन करून अपलोर् किावा.उदा.१ त े१० % कमी दि १ टक्के िक्कम . ५. प्राप्त ननम्नतम ननववदेच्या देकाि ननववदाधीन कामाच्या ककमतीपेक्षा १० % पेक्षा िास्त दिाने कमी असेल ति देकाि १० % पेक्षा िेवढया िास्त दिाने कमी आहे तवेढया िक्कमेचा व विील िािी प्रमाणे येणाऱ्या िक्कमेसह एकबत्रत (Bank Guarantee /DD) ननववदे सोित सलफाफा क्र.२ मध्ये अपलोर् किावा.(उदा. १४ % कमी दि १० % पयतं करिता १ टक्का व (१४ % -१० % ) एकूण ४ टक्के असे एकून ५ टक्के. ६. (Bank Guarantee /DD ) उपलब्ध करुणे देणे. अ.(Bank Guarantee /DD ) ननववदा िोलवविया अधधकाऱ्याच्या नावाने असावी . ि. (Bank Guarantee /DD ) सिकािी िँका ककवा शेरू्ल्र् िँकाकरू्न काढलेला असावा . क. (Bank Guarantee /DD ) धच मुदत कामाचा दोष दाववत्व कालावधी संपणे असणे आवश्यक आहे. र्. (Bank Guarantee /DD ) धच प्रत स्कॅन करून ई-ननववदा भिताना ठेकेदािानी अपलोर् किावी . ई. (Bank Guarantee /DD ) ससलिंद सलफाफामधून कंत्राटदिाने ननववदा जस्वकृतीच्या ददनांकापासून ५ ददवसात ग्रामपंचायत कायाडलयात िमा किावा .सलफाफ्यावि कामाच ेनाव व ननववदा क्रमांक सलहावा. फ . (Bank Guarantee /DD ) िँकेचा MICR व IFSC कोर् नंिि असणे आवश्यक आहे. ७. ननववदाधािकाने १० % ककवा त्यापेक्षा िास्त कमी दिाने ननववदा भिल्यास इतक्या कमी दिाने कामाचा दिाड कसा िाखून काम कसे पूणड किणाि या िाित चा साववत्सि लेखी खुलासा १०० रु stamp वि स्वाक्षिीसह कायाडलयात ५ ददवसात सदि किावा . ८. पात्र ननववदा धारकाचा ललफाफा क्.२ उघडण्याचा हदनांक व वेळ संबधधत ठेकेदारास ई-टेंडर प्रणाली माफा त ई-मैल द्वारे कळवण्यात येईल.ललफाफा क्र.२ उघडल्या नंतर लघुतम ननववदा धारकाने आवश्यकत्या कागदपत्राची पूताता करणे कामी तत्काळ कायाालयास संपका साधून १५ हदवसांच ेआत करारनामा करणे आवश्यक राहील.या बाबत कायाालयाकडून कोणताही स्वतंत्र पत्रव्यवहर केला र्ाणार नाही .त्यानंतर ननववदे बाबत कायाालय घेईल तो ननणाय ननववदाधारकावर बंधनकारक राहील. ९. भाववाढ फिक संिधधत कामास लागू िाहणाि नाही याची नोंद घ्वायी १०. कामाची सुिक्षा अनामत िक्कमेचा 2 % च्या धनाकषड सिपंच/ग्रामसेवक ग्रामपचंायत वायसेवार्ी यांच्या नावे मुदतीत कायाडलयास सादि किणे आवश्यक आहे. ११.शासन ववत्त ववभाग, परिपत्रक क्र.जि.एस.टी.-१०१७/प्र.क्र.८१/किाधन,१ ददनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये, ददनांक १ िुलै २०१७ पासून देण्यात येणाऱ्या शासकीय कंत्राटावि जि.एस.टी. अधधननयमानुसाि किाची आकािणी होणाि आहे .कंत्राटदािाने सदि जि.एस.टी.च्या किाच्या िोज्याचा ववचाि करूनच ननवदा भिावी. १२. मागील तीन वषाडतील सािख्या एका कामाचा दाखला प्रस्ताववत ननववदा िक्कमेच्या ५० % िकमेचा िोर्णे िंधनकािक आहे/प्रस्ताववत ननववदेच्या परिणामाच्या ३० % प्ररिमाण असणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवक सिपंच ग्रामपंचायत वायसेवार्ी ग्रामपंचायत वायसेवार्ी ता.किडत जि.अहमदनगि ता.किडत जि.अहमदनगि GRAMPANCHAYAT WAYSEWADI TAL. KARJAT DIST. AHMEDNAGAR DETAILED TENDER NOTICE OFFICE OF THE

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.