Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

03. Construction Of Vyayamshala Buikding At Ankali Tal Miraj Dist Sangli

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास ि जलसंधारण विभाग ग्रामपंचायत अंकली, ता. वमरज, वज. सांगली. ई - वनविदा सूचना २०१९-२० (NIT) क्र.०१ जिल्हा परिषद साांगलीकडील योग्य त्या वगाातील नोंदणीकृत कां त्राटदािाकडून ग्रामपांचायत अांकली करिता २ जलफाफे पद्धतीने खालील कामाच्या ई जनजवदा मागवीत आह.े ई- जनजवदा “https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळावि जदनाांक ०६/०८/२०१९ िोिी सकाळी ११:०० वािलेपासून ५ लाखाखालील काम े जदनाांक १४/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत व ५ लाखाविील काम े जदनाांक २१/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत वािपेयंत सांकेतस्थळावि उपलब्ध िाहतील व सांकेतस्थळावि भिता येतील. अ.क्र कामाचे नाांव अांदाजित िक्कम रुपये बयाणा िक्कम रुपये काम पणूा किण्याची मदुत कोऱ्या जनजवदा सांचाची जकां मत िक्कम रुपये अजधकृत ठेकेदाि वगा ०१. HOUSEHOLD WATER CONNECTION TO SC/ NAVBOUDDH/OBC FAMILY AT ANKALI TAL MIRAJ. ४४४८८५ ४५०० ६ मजहने १००० मििू सहकािी सोसायटी वगा ब व त्याविील ०२. अांकली ता.जमिि येथे घिगतुी नळ कनेक्शन िोडण े. ७६८०७५ ७७०० ६ मजहने २००० मििू सहकािी सोसायटी वगा ब व त्याविील ०३. अांकली ता.जमिि येथे व्यायाम शाळा इमाित बाांधण.े ५९२९४० ६००० ६ मजहने १००० खलुा अजभयांता वगा ७ व त्याविील १. उपिोक्त सवा कामाबाबत जनजवदा अटी व शती इत्यादीबाबतचा सवा तपशील जनजवदा सांचाांमध्ये नमदू केलेला असनू जनजवदा सांच “https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळावि ई जनजवदा पद्धतीने ऑनलाईन डाऊनलोड किता येईल. २. उपिोक्त कामाची बयाणा व जनजवदा सांचाची जकां मत जह ऑनलाईन पद्धतीने नेट बँजकां गद्वािे वबेसाईट वि जदलेल्या पेमेंट मागाानेच किण ेबांधनकािक आह.े तसेच पणूातः यशस्वी झालेली पेमेंट स्लीप स्कॅन करून ताांजत्रक लखोट्यात उपलोड किण्यात यावी. ३. जनजवदचे्या अटी व शती मध्ये बदल किण,े प्राप्त जनजवदपेैकी एक जकां वा सवा जनजवदा कोणतेही कािण न दतेा नाकािणचेा हक्क जनम्न स्वाक्षिीत याांनी िाखनू ठेवला आह.े जनम्नस्ति जनजवदा धािकाने जनजवदसेोबत िोडलेली सवा कागद पते्र छाननी साठी तीन जदवसाच्या आत या कायाालयात आणनू त्याची खातििमा करून घ्यावी. ४. सन २०१७-१८ वषााच्या िाज्य दि सचूीन्वये सदि कामाांच्या िी.एस.टी. कि अांदािपत्रकाच्या रिकॅप शीट मध्ये सामाजवष्ट केलेला आह.े कां त्राटदािाने सदि कि भिला असल्याचे मळू चलन सदि केल्यास त्याांनी भिलेला चलना ऐवढा पितावा किण्यात येईल. ५. सन २०१७-१८ च्या दिसचूीन्वये याांजत्रकी पद्धतीने बनवलेली खडी या साजहत्यावि िॉयल्टी (स्वाजमत्वधन) आकिण्यात येणाि नाही.तथाजप दि पथृाकिणामध्ये ती जदली गलेी असल्यास ती विा करूनच (घटीत दिाने) दयेक अदा केले िाईल. ६. सदि सांपणूा जनजवदा प्रजक्रया ई जनजवदाद्वािे ऑनलाईन पद्धतीने सांगणकीय आज्ञावजलत होईल. सदि जनजवद ेसांदभाातील जनजवदा नोटीस, सचूना, शजुद्धपत्रक इत्यादीची माजहती https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावि उपलब्ध आहते. ७. विील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावि उपलब्ध करून दणे्यात आली आहते. सदि जनजवदा प्रपते्र, अटी, शती इत्यादी सदि सांकेत स्थळावि जदनाांक ०६/०८/२०१९ िोिी सकाळी ११:०० वािलेपासनू ५ लाखाखालील काम े जदनाांक १४/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत व ५ लाखाविील काम े जदनाांक २१/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत वािपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने डाऊनलोड किता येतील. ८. विील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावि जदनाांक ०६/०८/२०१९ िोिी सकाळी ११:०० वािलेपासनू ५ लाखाखालील काम े जदनाांक १४/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत व ५ लाखाविील काम ेजदनाांक २१/०८/२०१९ िोिी दपुािी १७:०० वािपेयंत वािपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने सादि (अपलोड) किता येतील. ९. सांबांजधत कां त्राटदािाने विील प्रमाण े ताांजत्रक जलफाफा सोबत जवजहत नमनु्यातील प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानांति सदिील प्रमाणपत्राची मळू प्रत कायाालयास िमा किण्याची आवश्यकता असणाि नाही. १०. कां त्राटदािाांनी जनजवदा खालीलप्रमाण ेदोन जलफाफा पद्धतीने (TWO ENVELOPE) सादि किण ेआवश्यक िाहील. ११. जदनाांक ०१/०७/२०१७ पासनू िी.एस.टी. कि लाग ूकिण्यात आलेला आह.े विील जनजवदा मध्ये िी.एस.टी.किाचा अांतभााव किण्यात आलेला नाही. तथाजप सदि किाची वसलुी दयेाकामधनू किण्यात येणाि आह.े त्याचा जवचाि करून ठेकेदािाांनी जनजवदा सादि किाव्यात. अ) फी/ पात्रता /ताांजत्रक जलफाफा (जलफाफा क्र.१) १. जनजवदा फी व बयाणा िक्कम नेट बँजकां गव्दािे भिणा केलेलीऑनलाइन प्रत. २. जि .प . कडील नोंदणी केलेल्या वधै नोंदणी प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत. ३. सन २०१७

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.