Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत कायाालय क ं ब्रल ता. दोडामार्ग जि. ज िंधुदूर्ग जा.क्र- जदनािंक- 05/08/2019 निविदा सुचिा ग्रामपंचायत कायाालय क ं ब्रल ता.दोडामार्ा यांचसेाठी खालील रकान्यातील काम करण्यासाठी शासनाकडील नोंदणीकृत ठेकेदाराकंड न यांचकेड न शासनाच ेhttp:// mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रससद्ध करून ननववदा खालील अटी व शतीस अधिन राहून मार्ववणेत येत आहे. निविदा िळेपत्रक १) ननववदा प्रससद्ध करण्याचा ददनाकं वेळ- ददनाकं 05/08/2019 वेळ 05.00 वाजता २) ननववदा स्स्वकारण्याची अंनतम ददनाकं व वेळ ददनाकं 12/08/2019 वेळ सांय. ५.०० वाजता ३) ननववदा उघडण्याची ददनाकं व वळे ददनांक 13/08/2019. वेळ सांय. ०५.०० वाजता कामाचा तपशिल :- कामाच ेिाि कामाची अदंाजपत्रककय रक्कम बयाणा रक्कम निविदा संच फी कामाची मुदत CONSTRUCTION AGGRICULTURAL CANAL AT KUMBRAL POKHALACHA HERAL TAL DODAMARG DIST SINDHUDURG 499000 5000/- 500/- 60 Days निविदेच्या अटी िती १) मक्तेदार यांच ेजी प नोंदणी प्रमाणपत्र २.पॅनकाडा झरेॉक्स ३. सक्षम अिीकार-् याने प्रमाणीत केलेले आयकर वववरणपत्र प्रमाणपत्र ४.PTRC आणी PTEC प्रमाणपत्र आणी नादेय प्रमाणपत्र .५ GST प्रमाणपत्र २) ननववदा उघडतानावर नम द केलेली सवा प्रमाणपत्र ेमार्णी केल्यास तयांच्या म ळ प्रती सक्षम सादर सादर करणे बंिनकारक रादहल. ३) सदर ननववदेच े http:// mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि राहील. ४) ववदहत म दतीत करारपत्र व ततसम कार्दपत्रांची प ताता मक्तेदाराकड न झाली पादहजे. ५) सदर ननववदेत दशाववलेल्या अंदाजीत रक्कमेमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तयाम ळे मंज र ननववदिारकाला अंदाजीत रक्कमेपेक्षा कमी रक्कमेचा आदेश खाली सही करणार यांना राख न ठेवले आहेत. ६) कोणतीही एक अर्र सवा ननववदा कोणतहेी कारण न देत मंज र अर्र नामंज र करणेचा अधिकार ननम्न स्वाक्षरीत यांनी राख न ठेवलेला आहे .याबाबत कोणताही पत्र व्यवहार कायाालयाकड न केला जाणार नाही .तसेच याबाबत मक्तेदार व अन्य कोणसही याबाबत दावा दाखला करता येणार नाही . ७) सदर ननववदा 13/08/2019 रोजी 05.00 वाजता उपस्स्थत मक्तेदारांच्या अर्र तयांच्या प्रनतनीिी समक्ष शक्य झाल्यास उघडणेत येतील. ८) ननववदा उघडल्यानंतर दराबाबत मक्तेदार यांच्याकड न केलेले पत्र व्यवहार ववचारात घेतला जाणार नाही.तसे घडल्यास दंडातमक कारावाई केली जाईल. ९) ववदहत नम ने प रवठा दाराकंड न भरणेकामी तसेच ननववदा उघडणेबाबतचा (Open) ननस्चचत कालाविी स्थळ व अधिक माहीती साठी शासनाच्या http:// mahatenders.gov.in यासंकेतस्थळावर भेट द्यावी १०) सदर कामाच्या पोटी भरावयाची वर नम द फोमा फी व बयणा रक्कम सरपंच ग्रामपंचायत क ं ब्रल सस. स्ज म . स. बंक शाखा दोडामार्ा खाते क्र. 024400000005599 वर जमा करुन चलन ननववदेसोबत सादर करणे बंिंनकारक राहील ११) ननववदेसोबत मार्ववलेल्या कार्दपत्राच्या म ळ प्रती दद. 12/08/2019 रोजी साय ं 5.00 पयतं ग्रामपंचायत क ं ब्रल येथे प्रतयक्ष वयैक्तीक स्वरुपात आण न देणे बंिनकारक रादहल. पोष्ट अथवा क ररअर व्दारे पाठववलेल्या ननववदा स्स्वकारल्या जाणार नाहीत. ज्या मक्तेदारांची म ळ कार्द्पत्र ेप्राप्त होतील तयांच्याच ् ननववदा उघडण्यात येथील. १२) सरपंच आणण ग्रामसेवक यांच ेसदहचा स् थ (कामाच ेदठकाण ) ळ पाहणी दाखला ननववदा सादर करताना सोबत जोडणे बंिनकारक रादहल. ननवेदेतील अदट शती याबाबत कोणताही वाद ननमााण झाल्यास खालील सही करणार यांचा ननणाय अंनतम रादहल

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.