Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  22 Mar 2019

 • Closing Date

  28 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 7,18,386

Costs

 • EMD

  ₹ 7,200
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Providing Supplying And Erecting Fully Automatic R.o. And Water Atm System At. Chimnaheti , Ta Pombhurna

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

निनिदेच्या अटी ि शर्ती 1. सदर कामाची निनिदा प्रथम िेळ असल्यािे कमीर्त कमी 3 कंञाटदाराकडील योग्य र्तांनञक नलफाफे प्राप्र्त झाल्या नशिाय दराचा नलफाफा उघडण्यार्त येणार िाही. काही कारणास्र्ति निनिदे मधील कामे रध्द झाल्यास निनिदा प्रपञाची रक्कम कंञाटदारास परर्त करण्यार्त येणार िाही. 2. सदर योजिा Construction स्िरुप ि R.O. Plant चे काम असल्यािे निनिदा भरर्तांिा दोन्ही स्िरुपाचे काम करािे लागेल. र्तरी सिव निनिदाधारकांिी याची िोंद घ्यािी. 3. महा.शासि सािवजनिक बांधकाम निभाग शा.नि. क्र.बीडीजी 2016/प्र.क्र. 2/इमा.2 नदिांक 12/02/2016 अन्िये निम्िर्तम निनिदेचा देकार निनिदेर्तील कामाच्या नकमर्तीपेक्षा 10% पेक्षा जास्र्त कमी दरािे असेल र्तर 1 टक्का प्रमाणे जेिढा जास्र्त कमी दर असेल रे्तिढ्या रकमेचा धिाकर्व (Demand Draft) नर्तर्तक्या कमी रकमेचा जोडािा (उदा. 14% कमी दर - 10% पयंर्त कनरर्ता 1 टक्का ि (14%-10%) -4 असे एकुण 5%) सदर धिाकर्व नलफापा कं्र.2 मध्ये सादर करािा (scan करुि अपलोड करािा). धिाकर्व (Demand Draft) कायवकारी अभभयर्ता यांचे िांिे असािा. निनिदा देकार अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 1% पयंर्त कमी असल्यास अनर्तरीक्र्त सरुक्षा अिामर्त रक्कम भरण्याची आिश्यकर्ता िाही. निनिदा स्स्िकृर्तीच्या नदिांका पासिु 5 नदिसाचे आंर्त सादर करािे. नलफाफ्यािर कामाचे िाि ि निनिदा सचुिा क्रमांक नलनहण्यार्त यािा. 4. कंञाटी कामाचा ि र्ती काम पुणव करण्यासाठी नियकु्र्ती करण्यार्त येणा-या कामगारांचा निमा शासनकय निमा निधी कडे काढणे आिश्यक राहील. अन्यथा करारिाम्या रक्कमेचा 1 % इंन्सरुन्सची रक्कम देयकार्तिु कपार्त करण्यार्त येईल. ि इर्तर कपार्तीची रक्कम शासि निणवया प्रमाणे कपार्त करण्यार्त येईल. 5. नजल्हा पनरर्द, चंद्रपुर र्तफे या निनिदेसोबर्त जोडलेले प्रपत्र "ब" मध्ये दशवनिलेल्या कामासाठी इच्छुकांकडूि निनिदा मागनिण्यार्त येर्त आहे. 6. कोणरे्तही निनिदा अथिा सिव निनिदा अथिा त्यार्तील एखादी बाब कोणरे्तही कारण ि देर्ता िाकारणेचा हक्क मखु्य कायापालि अनधकारी नजल्हा पनरर्द चंद्रपुर यांिी राखिू ठेिलेला आहे. 7. निनिदा दोि निफाफे पध्दतीत मागनिण्यात येत असिु पानिल्या निफाफ्यात खािीि 1 ते 8 िसुार कागदपते्र असणे आिश्यक आिे. 1) मळु उत्पादक भकिा उत्पादकाचे अनधकृर्त निके्रर्ता असल्याचे प्रमाणपत्राची प्रर्त 2) GST िोंदणी प्रमाणपत्राची प्रर्त 3) GST Return Certificate 4) Professional Tax (PT) Return Certificate 5) आयकर िोंदणी प्रमाणपत्र (पिॅ) काडव ची प्रर्त 6) इिकाम टकँ्स नरटिव नित्तीय िर्व 2017-18 (Assessment Year 18-19) 7) अिभुि असल्याबाबर्त प्रामणपत्र 8) सदर योजिा 2 िर्ाकरीर्ता देखभाल दरुुस्र्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील. 8. सशर्तव निनिदा निचारर्त घेर्तल्या जाणार िाही 9. निनिदाकारांिी निनिदेर्त कोणत्याही टप्प्यार्तिू माघार घेर्तल्यास त्यांची बयािा रक्कम जप्र्त करण्यार्त येईल. 10. मंजुर करारिाम्याचे िैधर्ता कालािधीर्त कामाचे भकिा िस्र्तचेु अथिा अिरंु्ाानगक बाबीचे दर िाढीचा निचार होणार िाही. 11. प्रस्र्तानिर्त कामासाठी िापरण्यार्त येणारे सानहत्य र्तथा करण्यार्त येणारी कामे योग्य मापदंडाचे असणे आिश्यक आहे. त्यािसुार िसल्यास रे्त स्स्िकारले जाणार िाही. 12. निनिदा/दर मंजुर झाल्याचे कळनिल्या िंर्तर 07 नदिसाचे आर्त रु. 500/- भकमर्तीचे स्टपँ पेपर िर संपुणव दर करारच्या कालािधीर्त िेळोिेळी आिश्यकरे्त िसुार देण्यार्त येणाऱ्या आदेशाप्रमाणे प्रस्र्तानिर्त कामे करुि देणेस र्तयार असल्याबार्त करारिामा करुि द्यािा लागेल. र्तसेच बयाणा (इसारा) म्हणिु भरणा केलेली रक्कम, म्हणिु संपुणव दर कराराच्या कालािधी साठी नजल्हा पनरर्देकडे जम ेराहील.या रक्कमेिर कोणरे्तही व्याज नदले जाणार िाही. उक्र्त मदुर्तीर्त करारिामा करुि नदला िाही र्तर त्याची निनिदा रद्द समजणेर्त येििू त्यािी निनिदे सोबर्त भरणा केलेली बयाणा रक्कम जप्र्त करण्यार्त येईल,ि त्यांचेिर प्रशासकीय कारिाई करण्यार्त येईल. 13. निनिदा सोबर्तचे अिामर्त रक्कमे व्यनर्तनरक्र्त दर करार केलेल्या अंदाजपत्रकीय भकमर्तीच्या आदेशाचे िेळेस 2 % सरुक्षा ठेि रक्कम राष्ट्रीयकृर्त बकेँचा डी.डी / ए ा फ.डी.आर च्या स्िरुपार्त भरणे आिश्यक आहे. सरुक्षा ठेि रकमेचा भरणा िनरल िसुार भरणे बंधिकारक राहील. िनरल प्रमाणे सरुक्षाठेि रकमेचा भरणा केला िाही र्तर दर करार रद्द समण्यार्त येििू त्यांिी निनिदे सोबर्त बयािा (EMD) रक्कम जप्र्त करण्यार्त येईल. 14. कामाचे आदेशािंर्तर होणाऱ्या / झालेल्या कामाबाबर्त (1) आदेनशर्त कामे हे आदेशार्त िमदू कालािधीर्त करुि देणे आिश्यक असेल. (2) जर करारधारकािे निहीर्त कालािधीर्तमध्ये आदेनशर

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.